Město Polička

Oznámení schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Široký Důl

Městský úřad Polička
Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí
Palackého nám. 160, 572 01 Polička

Spis. zn.:    MP/28343/2017/14                                                                   Polička, 15. 2. 2018
Č. j.:          MP/04219/2018/OÚPRaŽP/AM
Opr. úřední osoba:   Ing. Antonín Mihulka
 
OZNÁMENÍ
 
Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako úřad územního plánování a současně jako pořizovatel, příslušný podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 stavebního zákona schválení
 
Zprávy o uplatňování Územního plánu Široký Důl
 
Zpráva o uplatňování Územního plánu (ÚP) Široký Důl za období 01/2014 – 12/2017, zpracovaná a projednaná podle ustanovení § 55 odst. 1 stavebního zákona, byla schválena Zastupitelstvem obce Široký Důl v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. e) stavebního zákona na zasedání zastupitelstva obce dne 12. 2. 2018.
Schválená Zpráva o uplatňování ÚP Široký Důl za období 01/2014 – 12/2017 je v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 stavebního zákona zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách pořizovatele www.policka.org (Městský úřad/Územní plánování).
 
 
Ing. Antonín Mihulka
referent odboru územního plánování,
rozvoje a životního prostředí
Městského úřadu Polička
 

Příloha:      schválená Zpráva o uplatňování ÚP Široký Důl