Město Polička

Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky konané dne 25.9.2020

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti  č. „IV-12-2019372/VB/1a, Polička - T.E.S.-kvn-rozvaděč vn“ a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Poličkou jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby č. S/OM/4426/20/PPS/BP mezi Pardubickým krajem, jako vlastníkem pozemku p.č. 969/114 v k.ú. Kamenec u Poličky a městem Poličkou jako stavebníkem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Parkové úpravy v lokalitě Bezručova - Polička, Park Zahrádky, část SO 01 - Komunikace, SO 04 - Veřejné osvětlení“ mezi městem Poličkou a vybraným dodavatelem Ulehla Ivan s.r.o., se sídlem Svitavy, dle důvodové zprávy.

 

 

Polička 25. září 2020

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.