Město Polička

Územní plán obce Nedvězí

Obecně závazná vyhláška č. 3/2006
Dokumentace Územního plánu obce Nedvězí:
A. Textová část:
    Obsah průvodní zprávy
    Průvodní zpráva
    Tabulka bilance záboru ZPF
B. Grafická část:
1. Hlavní výkres
2. Komplexní řešení území
3. Dopravní řešení
4. Technická infrastruktura - voda, kanalizace (PDF není k dispozici)
5. Technická infrastruktura - plyn, el. energie, spoje (PDF není k dispozici)
6. Veřejně prospěšné stavby
7. Etapizace výstavby
8. Vyhodnocení záboru ZPF
9. Širší vztahy
C. Regulativy územního rozvoje obce:
    Obsah regulativů
    Regulativy územního rozvoje obce