Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků městem Polička v roce 2012

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků právnickým a   fyzickým osobám městem Polička v roce 2012

 V rozpočtu města Poličky je pro rok 2012 zařazena částka 1 100 000 Kč určená k poskytnutí veřejné finanční podpory, tj. na finanční příspěvky (transfery) neziskovým organizacím, jejichž zřizovatelem není město Polička, zájmovým skupinám obyvatel a dále fyzickým osobám.
 
Pro podávání žádostí o poskytnutí finančních příspěvků,    jejich   náležitostí   a    pro režim přidělování pro rok 2012 jsou navrhována tato pravidla:
                                                                           
1.    Částka  k rozdělení    
výbor / komise 1. kolo 2012 2. kolo 2012 celkem 2012
a) výbor pro výchovu a vzdělávání             94 000                        0            94 000   
b)  komise sportovní           451 000                66 000             517 000   
c) komise kulturní           121 000                11 000             132 000   
d) komise zdravotně sociální           143 000                16 000             159 000   
e) komise dítě a volný čas             66 000                16 000               82 000   
f)

zájmové skupiny a nezařazené
( přímo rada respektívě zastupitelstvo města )

            88 000                28 000             116 000   
  CELKEM           963 000              137 000          1 100 000   

2. Harmonogram projednávání a schvalování
 
Žádost se předkládá na adrese Městský úřad Polička, odbor finanční a plánovací – příjmová pokladna, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička.
 
Finanční příspěvky do výše 20 000 Kč pro jednoho žadatele v jednom roce schvaluje rada města, finanční příspěvky ve výši nad 20 000 Kč pro jednoho žadatele v jednom roce schvaluje na doporučení rady města  zastupitelstvo města. V  případě schválení se uzavírá s žadatelem Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku.
 
Pro 1. kolo se žádosti o finanční příspěvek předkládají do  31. 3. 2012, následuje projednání   v komisích   města,   ve výboru   pro   výchovu a vzdělávání,      v radě města
a v zastupitelstvu města.
 
Pro 2. kolo se žádosti o finanční příspěvek předkládají do 15. 8. 2012, následuje projednání   v komisích   města,   ve výboru   pro výchovu a   vzdělávání,      v radě města
a v zastupitelstvu města. Upřednostňují se žádosti v případě naléhavých a neočekávaných potřeb.
 
3. Žádost
 
O finanční příspěvek   mohou  požádat všechny neziskové organizace, občanská sdružení, spolky a kluby (zájmové skupiny obyvatel) a fyzické  osoby   působící  na území města Poličky, které splní stanovené náležitosti a nemají závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Polička.
Žádost se podává výhradně na předepsaném formuláři a v plném rozsahu požadovaných údajů. U žádosti o příspěvek nad 20 000 Kč předkládá žadatel kompletní celoroční položkový      rozpočet příjmů      a výdajů    (výnosů a nákladů) organizace s podrobným komentářem.
 
Formulář žádosti je k dispozici ve vestibulu budovy Městského úřadu Polička, Palackého náměstí 160, v příjmové pokladně MěÚ  a na internetové adrese www.policka.org.
 
4. Vyúčtování finančního příspěvku
 
a)      Věcné podmínky vyúčtování se blíže specifikují ve smlouvě o poskytnutí příspěvku, dle povahy čerpání finančních prostředků.
 
b)      Subjekt, který obdržel finanční příspěvek, je povinen předat finančnímu a plánovacímu odboru městského úřadu jeho vyúčtování v termínu daném ve smlouvě o poskytnutí příspěvku, nejpozději však do 15. 12. daného roku. 
 
c)      Subjekt prokazující čerpání finančního příspěvku je povinen účtovat o příspěvku a jeho čerpání odděleně, tj. i označit nezaměnitelně a přímo na originálech dokladů (faktur, paragonů, účetních dokladů apod.), že náklad byl pořízen z finančního příspěvku poskytovatele. Originály dokladů se předkládají k nahlédnutí při předání vyúčtování finančního příspěvku.
 
d)     Vlastní vyúčtování poskytnutého finančního příspěvku tvoří jednak kopie dokladů prokazujících obsah čerpání (např. faktura, paragon, jiný dokument) a současně kopie dokladů o provedení úhrady (výdajové pokladní doklady nebo bankovní výpisy, příjmové pokladní doklady). Fyzická osoba, která nevede účetnictví, výdajové pokladní doklady a bankovní výpis nepředkládá.
 
e)      Nevyužité finanční prostředky se vracejí na účet města Poličky nejpozději                       do   15. 12. 2012.
 
5. Porušení rozpočtové kázně (nesprávné čerpání finančního příspěvku)
 
a)      porušení povinností stanovených smlouvou (podání vyúčtování a jeho rozsah)
b)      porušení podmínek pro použití finančního příspěvku stanovených smlouvou (účel)
c)      zadržení poskytnutých prostředků (nedodržení termínu pro vrácení finančního příspěvku)
d)     neprůkazné použití finančního příspěvku
 
Kontrolní a finanční výbor  zastupitelstva města a   finanční a plánovací odbor MěÚ   je oprávněn zkontrolovat, zda je využití finančních prostředků v  souladu    s  účelem, na který byl finanční příspěvek poskytnut. Při zjištění závažných nedostatků v čerpání příspěvku   je příjemce  povinen tyto prostředky vrátit zpět do rozpočtu města.
 
Ing. Věra Kučerová
vedoucí odboru finančního a plánovacího

Vložil Češková Světlana (24.2.2012), přečteno 2554x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Informace z odborů | Pravidla pro poskytování finančních příspěvků městem Polička v roce 2012