Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Žádost o povolení ke kácení dřevin mimo les

 

Ž Á D O S T
o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
 
Žádám o povolení pokácení dřevin, které se nacházejí na pozemku
 
parc. č. ………………………………………… v katastrál. zemí ……..…………………………….
 
Žadatelx) – jméno: ……………………………………………, datum narození/IČO: …...…………., adresa/sídlo: ………………..………………………..………………………………………………...
Vlastník pozemku: ……………………………………..........., datum narození /IČO: .….……….…,
adresa/sídlo: …………………………………………………………………………………………...
 
Specifikace dřeviny, která má být pokácena (u keřů velikost plochy v m2):
 
druh:                                                      počet:                    obvod ve výšce 130 cm nad zemí:
……………………………..      ………………………     …………………………………..
……………………………..      ………………………     …………………………………..
……………………………..      ………………………     …………………………………..
 
Zdůvodnění žádosti: 
………………………………………………………………………………………………….............…………………………………………………………………………………………………...........................................................................................................................................................................
 
 
Návrh náhradní výsadby: …………………… na pozemku parc. č.: ..…………………..........
 
 
K žádosti je nutno doložit:
1)      Snímek katastrální mapy nebo situační nákres s vyznačením polohy stromů
2)      Doklad o vlastnickém vztahu k pozemku, na kterém se strom(y) nachází – výpis z katastru nemovitostí
3)      Plnou moc ostatních spoluvlastníků pozemku (pokud je více spoluvlastníků)
4)      Souhlas vlastníků pozemku a kopii nájemní smlouvy (je-li žadatelem nájemce pozemku)
5)      Výpis z obchodního rejstříku (u právnických osob) popř. jiný doklad dokládající právní subjektivitu žadatele a oprávněnost toho, kdo činí úkony jménem právnické osoby
 
 
 
V ……………………………… dne …………………….    …………………………………..   
                                                                                                        podpis a razítko žadatele
 
x) Žádost povolení podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém stromy rostou.

Vložil Bros Václav (26.3.2012), přečteno 2689x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Informace z odborů | Žádost o povolení ke kácení dřevin mimo les