Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Informace o změnách v registru vozidel od 1. 1. 2015

 Změny platné od 1.ledna 2015 upravuje novela  zákona o registraci vozidel č. 239/2013 Sb.

 Novela zákona je obsáhlá, a proto zde uvádíme pouze zásadní změny.

Změna vlastníka vozidla

 • Dosavadní vlastník vozidla a nový vlastník vozidla budou povinni do 10 pracovních dnů od uskutečnění jeho prodeje nechat změnu vlastnictví zapsat do registru vozidel. Odhlášení i přihlášení se provádí na jedné (společné) žádosti na registru vozidel podle místa trvalého bydliště /místa sídla firmy/ původního provozovatele vozidla. Nebude existovat institut převodu vozidla tzv. polopřevodu.

 • K provedení změny je nutné předložit doklady od vozidla a protokol o evidenční kontrole, který nesmí být starší než 14 dnů. Pokud nelze ověřit totožnost žadatele na místě, musí být na žádosti, případně na udělené písemné plné moci, úředně ověřený podpis. Registrační značka přidělená vozidlu původního vlastníka bude zůstávat na vozidle i v případě, že bude dále registrováno v jiném kraji.

 • Při převodu vozidel registrovaných v ČR se nově nevyžaduje předložení protokolu o technické prohlídce.

Dočasné vyřazení vozidla – nově. vyřazení vozidla

 • Tato změna se týká vozidel, která jsou dočasně vyřazena z provozu (tzn. RZ byly dány do depozita) v období do 30.06.2013. Vlastník takového vozidla je povinen se dostavit do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do 31.12.2015)  na registr vozidel a oznámit účel jeho využití a adresu místa, kde je silniční vozidlo umístěno. Pokud tak neučiní, takové vozidlo zanikne!

 • U dočasně vyřazených vozidel (tzv. depozit) od data 1. 7. 2013 je vlastník povinen ve lhůtě jednoho roku oznámit na registru vozidel, kde je vozidlo umístěno a jaký účel jeho využití.

 • Od 01.01.2015 se zvyšuje poplatek za vyřazení vozidla na dvojnásobek, tedy na 200,- Kč.

 • Vyřazení vozidla z registru bude možné provést i z moci úřední. Například z důvodu neuzavření nové pojistné smlouvy o odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla do 14 dnů od ukončení platnosti smlouvy předchozí. V režimu vyřazení  vozidla dává zákon obecnímu úřadu právo kontrolovat jeho umístění. Takto vyřazené vozidlo nesmí být umístěno na jakékoliv pozemní komunikaci.

Vozidla v převodu

 • U vozidla, které je v „převodu“, tedy není přihlášeno na nového vlastníka, musí být do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do 30.06.2015), podána žádost o zápis vlastníka a provozovatele silničního vozidla (tzn. dokončení registrace). Pokud nebude do uvedeného data registrace dokončena, toto vozidlo ze zákona zanikne!

Schválení technické způsobilosti - dovozy

 • Technická způsobilost vozidel dovezených z členských států se neschvaluje (přebírá se resp. uznává se stávající schválení členského státu).

 • Platnost technické prohlídky (první periody) u nových vozidel dovezených z členských států EU se nekrátí a pokračuje aždovypršenílhůtyoddataprvníregistrace podledruhuvozidla.

Registrační značky na přání
 

 • Vlastní kombinace znaků na registrační značce (registrační značka na přání) bude možná až od roku 2016. Správní poplatek za jednu tabulku je stanoven na 5.000,- Kč. Od stejného roku bude možné za správní poplatek 600,- Kč získat další registrační značku k již existujícím, např. za účelem umístění tabulky na nosič kol.

Správní delikty

 • Nově zákon definuje správní delikty fyzických, právnických a podnikajících osob. Například přestupkem je provozování vozidla, které není zapsáno v registru silničních vozidel, nepřepsání vlastníka vozidla do 10 dnů, nezapsání změny údajů v registru, neoznámení adresy místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití. Výše pokuty je až do 50.000 Kč.

Trvale manipulační registrační značky 

 • Nebude již možné tyto značky umístit na vozidlo, které má přidělenou RZ v registru vozidel ČR (např. zkušební jízda při opravě vozidla).

 • Tyto značky budou moci využívat pouze prodejci vozidel při manipulačních jízdách.

Odbor dopravy MěÚ Polička

 

Vložil Šauerová Naděžda (2.12.2014), přečteno 3830x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Informace z odborů | Informace o změnách v registru vozidel od 1. 1. 2015