Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Zákon o střetu zájmů

Registr oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

Základní dokumenty

 1. Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
 2. Vyhláška č. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb.

Podávání oznámení

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen "zákon") ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o

 • jiných vykonávaných činnostech,
 • majetku nabytém v průběhu výkonu funkce,
 • příjmech, darech a závazcích.

Povinnost podat oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích (dále jen "registr oznámení") vzniká veřejným funkcionářům poprvé za rok 2007, přičemž lhůta k podání oznámení je do 30. června kalendářního roku. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.

Oznámení se podávají na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb.

Informace o registru oznámení

Registr oznámení je soubor dokladů, t.j. veškerých oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích podaných veřejnými funkcionáři.

Registr oznámení vede evidenční orgán, kterým je pro veřejné funkcionáře Městského úřadu Polička tajemník městského úřadu.

Registr oznámení je umístěn v budově Městského úřadu Polička, Palackého náměstí 160

Registr je veden v písemné i v elektronické podobě.

Nahlížení do registru

Každý má právo bezplatně nahlížet do registru, a to na základě písemné žádosti a pořizovat si z něho výpisy a opisy (evidenční orgán neposkytuje žadatelům o nahlížení fotokopie oznámení veřejných funkcionářů). Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.

Písemná žádost o nahlédnutí do registru musí obsahovat jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a trvalý pobyt žadatele, příp. adresu pro doručování a údaj, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě.

Žádost se podává :

 • osobně v úředních hodinách v budově Městského úřadu Polička, Palackého náměstí 160
 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Palackého nám. 160, 572 01 Polička
 • prostřednictvím datové schránky
Nahlížení do registru v písemné podobě

Nahlížení do registru oznámení v písemné podobě je možné v úředních hodinách v budově Městského úřadu Polička, Palackého náměstí 160

Nahlížení do registru v elektronické podobě

Nahlížení do registru oznámení v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je možné po přidělení uživatelského přístupového kódu.

Přístupové údaje budou žadateli sděleny tajemníkem Městského úřadu Polička po ověření žádosti a doručeny prostřednictvím držitele poštovní licence do vlastních rukou ,předány osobně nebo prostřednictvím žadatelovy datové schránky.

Oznámení jsou v registru uveřejněna ve formátu PDF.

Přestupky

Přestupku se dopustí ten, kdo

 • používá nebo zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
 • poruší povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvěděl z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných v registru,
 • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě

to nevylučuje možnost naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů.

Přihlášení

Pro přihlášení musíte použít zabezpečené připojení na stránky.
Přejít na zabezpečení

Nápověda

V případě, že nemáte přístupové údaje přiděleny, vyplňte potřebné formuláře (níže ke stažení).

Pro osobní nahlédnutí do registru vyplňte žádost o nahlédnutí do registru. V případě elektronického přístupu do registru vyplňte obě žádosti

Formuláře

 • Žádost o nahlédnutí do registru
  žádost o nahlédnutí do registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech, a závazcích veřejných funkcionářů
 • Žádost o přístupové údaje
  žádost o udělení přístupového kódu do registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech, a závazcích veřejných funkcionářů

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Zákon o střetu zájmů