Chci zrušit trvalý pobyt osobě, která v bytě nebo domě nebydlí, co budu potřebovat?

O zrušení trvalého pobytu rozhodne ohlašovna ve správním řízení na základě podaného  písemného návrhu  oprávněné osoby a prokázání splnění podmínek pro zrušení trvalého pobytu.

Podmínky jsou dvě, první je zánik užívacího práva občana k objektu nebo jeho vymezené části a druhá je neužívání tohoto objektu nebo jeho vymezené části občanem.

Žadatel o zrušení trvalého pobytu doloží postavení své osoby jako osoby oprávněné k podání žádosti dokladem  o vlastnictví nemovitosti  (výpis z katastru nemovitostí)  či  smlouvou o nájmu.

V průběhu správního řízení  ohlašovna  zkoumá, zda jsou zákonem stanovené podmínky splněny.
Účastníkem řízení je i občan, jehož trvalý pobyt má být na dané adrese zrušen – může se vyjadřovat k návrhu i ke všem dalším okolnostem daného  případu.
Výsledkem správního řízení je rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu  ( dotčený občan bude mít  po právní moci rozhodnutí trvalý pobyt na ohlašovně, tj. na adrese Palackého nám. 16o, Polička) či rozhodnutí  o zamítnutí návrhu.

Odvolacím orgánem je  Krajský úřad Pardubického kraje.

NELZE ZMĚNIT  ČI ZRUŠIT  trvalý pobyt z ohlašovny jedné obce na ohlašovnu obce jiné.

Kontaktní úředníci

Hegmonová Věra
evidence obyvatel, OP (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723886
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3
Neumannová Lenka
ohlašovna, OP (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 468001784
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M1
Ing. Trnková Miroslava
cest. doklady, OP a evidence obyvatel (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723884
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3