Město Polička

Příprava změny Územního plánu Polička – opakovaná výzva

Na prosincovém zasedání Zastupitelstva města Polička byl vypuštěn bod týkající se pořízení Změny č. 3 Územního plánu Polička (dále jen „ÚP Polička). Zahájení pořizování této změny se tímto odsouvá. Proto je možné dále podávat návrhy na změnu ÚP, a to v termínu do 31. 3. 2019.

Návrh může podat každý občan města nebo vlastník pozemků či staveb na území města. Formulář je ke stažení na webových stránkách města v sekci Městský úřad/Formuláře/Odbor ÚPRaŽP/Návrh na pořízení územního plánu/změny územního plánu. Došlé návrhy budou posouzeny pořizovatelem (MěÚ Polička, OÚPRaŽP) a předloženy k rozhodnutí Zastupitelstva města Polička.

O výsledku jednání Zastupitelstva města Polička bude navrhovatel informován.