Město Polička

Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. ledna 2019

RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo se společností PRIMA spol. s r.o., se sídlem Hradec Králové na akci „Stavba bytových domů v pasivním standardu vč. přípojek a terénních úprav, I. etapa lok. Bezručova v Poličce a s ní související projektová a inženýrská činnost“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje platový výměr ředitele příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička s účinností od 1. 1. 2019 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje platové výměry ředitelů příspěvkových organizací Tylův dům, Městské muzeum a galerie Polička, Hrad Svojanov a Městská knihovna Polička s účinností od 1. 1. 2019 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb s Českou poštou, s.p., se sídlem Praha 1, dle důvodové zprávy.

 

Polička 28. ledna 2019

             

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.