Město Polička

Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 16. července 2019

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 41892191-38, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na akci „Intenzifikace ČOV Polička“ uzavřené dne 1. 9. 2017 se Společností pro ČOV Polička, se sídlem Pardubice - Rosice, tvořenou společníky KVIS Pardubice a.s., se sídlem Pardubice - Rosice, a STROJÍRNY A OPRAVNY MILENOV spol. s r.o., se sídlem, dle důvodové zprávy.

Polička 16. července 2019

  Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.