Město Polička

Aktuální informace provozovatele veřejného vodovodu VHOS, a.s. - 4. 9. 2019

VHOS, a.s. jako provozovatel veřejného vodovodu ve městě Polička a obcích Pomezí a Květná, vydává další prohlášení k mimořádné situaci týkající se kvality vody na tomto veřejném vodovodu. 

O vývoji situace co se týká výsledků virologických vyšetření a mikrobiologických rozborů vody, jakož i o dalších skutečnostech a opatřeních provozovatele v tomto období pro odběratele důležitých, provozovatel odběratele informuje na webových stránkách.  Informace jsou pravidelně aktualizovány a doplňovány. Provozovatel nadále spolupracuje s městem Polička i Krajskou hygienickou stanicí a postupně činí všechny kroky potřebné ke zjištění příčiny znečištění vodního zdroje. Skutečnou a jednoznačnou příčinu znečištění vodního zdroje se však doposud zjistit nepodařilo.
Provozovatel i přesto, že ke znečištění vodního zdroje nedošlo nesprávným způsobem provozování vodovodu, se rozhodl ve vztahu k odběratelům – fyzickým osobám dotčeným touto pro ně nepříjemnou situací (ať již zdravotními komplikacemi či omezením v zásobování pitnou vodou) poskytnout slevu na vodném pro odběratele v situací dotčené lokalitě. V části města Polička, obcích Květná a Pomezí provozovatel přistoupil k jednorázovému snížení množství m3 vodného za období 42 dnů, ve kterém mohlo dojít ke snížení kvality dodávané vody na odběrných místech. Při stanovení sníženého množství m3 přitom provozovatel vycházel z průměrné denní spotřeby vodného, vypočtené za období 12 měsíců na příslušném odběrném místě. Výslednou slevu tak odběratel zjistí ve spodní části faktury za vodné. U odběratelů, kterým byla již faktura odeslána, bude vystaven dobropis a částka (vypočtená sleva) bude zaslána složenkou prostřednictvím České pošty s.p.. 
V současné době nadále probíhá zjišťování příčin znečištění vodního zdroje, o dalších důležitých skutečnostech budou odběratelé informováni.
 

AKTUÁLNÍ KVALITA VODY

Výsledky kontrolních odběrů ze dne 28. 8. 2019

Výsledky kontrolních odběrů ze dne 30. 8. 2019

Doplňující komentář k výsledkům rozborů
Limitní hodnoty pro kultivovatelné mikroorganismy:
Kultiv. mikroorg. při 36°C – max. 40 KTJ/1ml
Kultiv. mikroorg. při 22°C - max. 200 KTJ/1ml