Město Polička

Výroční zpráva za rok 2017 dle z.č. 106/1999 Sb.

Povinný subjekt :  Město Polička, Palackého nám. 160, Polička, IČ 00277177

1)   V roce 2017 bylo podáno  7 písemných žádostí o  poskytnutí   informace dle z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění.

Žádosti byly směřovány na tyto odbory  MěÚ  Polička a týkaly se:

 • úsek  tajemníka
  • investiční akce města v roce 2017
  • implementace GDPR
 • odbor  finanční a plánovací
  • většinová majetková účast města v právnických osobách
  • vymáhání daňových nedoplatků
 • odbor  územního  plánování, rozvoje a životního  prostředí
  • problematika škodlivých ptáků
  • vodoprávní řízení
  • obaly v odpadovém hospodářství

2)   Požadované informace byly žadatelům poskytnuty, rozhodnutí o odmítnutí žádosti vydáno nebylo.

3)   V souvislosti s poskytováním informací nebyl soudem vydán rozsudek.

4)   Výhradní licence poskytnuta nebyla.

5)   Stížnosti  podle § 16a zákona podány nebyly.

     

JUDr. Dagmar Vašková, vedoucí   OVV
Úřední deska  MěÚ  Polička – vyvěšeno 23.2.2018