Město Polička

Usnesení přijatá na 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 18. června 2020

ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Milana Matouše, paní Marii Kučerovou a pana Jiřího Hejtmánka.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání pana Miloše Grubhoffera, ověřením Mgr. Markétu Šafářovou a pana Radima Totuška.

a/ ZM souhlasí s celoročním hospodařením a závěrečným účtem města Poličky za rok 2019 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Poličky za rok 2019 bez výhrad dle důvodové zprávy.

b/ ZM schvaluje účetní závěrku města Polička za rok 2019 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1210/30 o výměře 2128 m2 v k.ú. Polička společnosti Centrum chytrých fasád s.r.o, se sídlem Praha 1. Kupní cena činí 450 Kč/m2 + 21 % DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, dle důvodové zprávy.

a/ ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 6243/3 o výměře 16 m2 v k. ú. Polička. Kupní cena činí 350 Kč/m2, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující, dle důvodové zprávy.

b/ ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 6243/3 o výměře 19 m2 k. ú. Polička. Kupní cena činí 350 Kč/m2, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující, dle důvodové zprávy.

c/ ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 6243/3 o výměře 17 m2 v k. ú. Polička. Kupní cena činí 350 Kč/m2, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 165/3 o výměře 82 m2 v k. ú. Polička. Kupní cena činí 350 Kč/m2, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující, dle důvodové zprávy.    

ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 746/1 o výměře 316 m2 a pozemku p. č. 746/31 o výměře 101 m2 v k. ú. Rohozná u Poličky. Kupní cena činí 40 Kč/m2 a veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující, dle důvodové zprávy.                                                                                                                                                 

ZM schvaluje prominutí nájemného za pronájem prostor sloužících podnikání za měsíce duben, květen a červen 2020 těmto nájemcům, dle důvodové zprávy:

Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s. r. o.

BARTOSH s. r. o., Polička,

Galerie Vysočina Polička

Ladislav Cacek CK Ko-Tour, Polička

Řeznictví Libra s. r. o., se sídlem Čelákovice

a/ ZM schvaluje prominutí smluvního úroku z prodlení ve výši 110.416,16 Kč vyplývajícího z nedodržení termínu úhrady zbývající částky kupní ceny dle článku III. kupní smlouvy uzavřené dne 25. 10. 2019 dle důvodové zprávy.

b/ ZM schvaluje prominutí smluvního úroku z prodlení ve výši 237.085,90 Kč vyplývajícího z nedodržení termínu úhrady zbývající částky kupní ceny dle článku III. kupní smlouvy uzavřené dne
5. 8. 2019 dle důvodové zprávy. 

c/ ZM schvaluje prominutí smluvního úroku z prodlení ve výši 152.307,00 Kč vyplývajícího z nedodržení termínu úhrady zbývající částky kupní ceny dle článku III. kupní smlouvy uzavřené dne 25. 10. 2019 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje realizaci akce „Stavební úpravy objektu č. p. 68, v místní části Lezník" v úplné variantě za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení v rámci výzvy č. 79 Integrovaného regionálního operačního programu (Sociální bydlení II.) ve 3. NP, bytových jednotek ve 2. NP, společenské místnosti a prostoru pro obchod v 1. NP a zázemí v 1. PP, dle zpracované projektové dokumentace od Ing. Klusoně vycházející ze zpracované Architektonické studie „Komunitní centrum
v Lezníku“ jejímiž autory jsou ing. arch. Karel Bidlo, ing. arch. Jitka Bidlová - boine!architekti,  její financování v letech 2021-2023, a prověření možnosti získání dalších dotačních prostředků.

ZM schvaluje zařazení správního obvodu obce do území působnosti MAS Poličsko z. s., se sídlem Bystré, na programové období 2021- 2027, dle důvodové zprávy.


ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2023 příspěvkových organizací dle důvodové zprávy:

Mateřská škola Rozmarýnek Polička

Mateřská škola Polička, Hegerova 427

Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181

Mateřská škola Čtyřlístek Polička

Mateřská škola Luční Polička

Masarykova základní škola Polička

Základní škola Na Lukách Polička

Školní jídelna Polička, Rumunská 646

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička

Středisko volného času Mozaika Polička

Městská knihovna Polička

Městské muzeum a galerie Polička

Hrad Svojanov

Tylův dům Polička

Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička

ZM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Českomoravské pomezí za rok 2019 dle důvodové zprávy.

ZM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Česká inspirace za rok 2019 dle důvodové zprávy.

ZM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Královská věnná města za rok 2019 dle důvodové zprávy.

ZM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Kraj Smetany a Martinů za rok 2019 dle důvodové zprávy.

ZM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2019 svazku obcí Mikroregion Poličsko dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje plán zasedání Zastupitelstva města Poličky na II. pololetí roku 2020 takto: 

10. 9. 2020

5. 11. 2020

10. 12. 2020

a/ ZM bere na vědomí rezignaci paní Stanislavy Kuttelwascherové na členství v Osadním výboru Lezník ke dni 31. 7. 2020 dle důvodové zprávy.

b/ ZM určuje ke dni 1. 8. 2020 za členku Osadního výboru Lezník slečnu Pavlu Mlejnkovou dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje záměr přípravy a financování podkladů pro žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí na podzemní retenční nádrž na dešťovou vodu u zimního stadionu v Poličce.

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.