Město Polička

Usnesení přijatá na 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 17. září 2020

ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Davida Šafáře, MUDr. Jiřího Tomana a Radima Totuška.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Ing. Štěpána Vlčka, ověřením JUDr. Marii Tomanovou, Ph.D. a Marii Kučerovou.

ZM schvaluje rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí 2020 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020 včetně předloženého doplnění.

ZM schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 12. 12. 2019 usnesením č. 13, a to pro:

Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Polička, ve výši  10.000 Kč na venkovní osvětlení areálu a ve výši 10.000 Kč na dovybavení zázemí občerstvení

ZM ve věci stavebních úprav domu č. p. 68 Polička Lezník:

a/ ruší usnesení č. 11 ze dne 18. 6. 2020 dle důvodové zprávy.

b/ schvaluje odstoupení od poskytnuté dotace na sociální bydlení v rámci výzvy č. 79 Integrovaného regionálního operačního programu (Sociální bydlení II.) ve 3. NP.

c/ schvaluje záměr podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 146 OPŽP na energetické úspory objektu a realizaci výměny střešní konstrukce se společnou realizací a financováním v letech 2022 - 2023.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 238 o výměře  634 m2 a části pozemku p.č. 237 o výměře 30 m2 v k.ú. Starý Svojanov. Kupní cena činí 70 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje směnu pozemků v k.ú. Polička - p.č. 3375 o výměře 10607 m2 a p.č. 3377/1 o výměře 11164 m2 ve vlastnictví města Poličky za pozemky v k.ú. Kamenec u Poličky ve vlastnictví obce Kamenec u Poličky, a to  p.č. 1301/1 o výměře 14912 m2, p.č. 1301/2 o výměře 1716 m2 a p.č. 1302/1 o výměře 5036 m2,  dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 385/6 o výměře 143 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 350 Kč/m2, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující, dle důvodové zprávy.

ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č. 82/5 o výměře 52 m2 v k.ú. Polička.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 48/1  o výměře 57 m2 a pozemku p.č. 48/2 o výměře  317 m2 v k.ú. Rohozná u Poličky. Kupní cena činí 70 Kč/m2, veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č.43/20/HSYM-BP k pozemku p.č. 6231/2 o výměře 76 m2 v k.ú. Polička mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, jako převodcem a městem Poličkou, jako nabyvatelem, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje realizaci a financování akce „Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce“ v letech 2021-2022 dle důvodové zprávy.

a/ ZM schvaluje realizaci projektu „Realizace úspor energie - Mateřská škola Polička, Palackého“ v roce 2021 dle důvodové zprávy.

b/ ZM schvaluje závazek města financovat v roce 2021 projekt „Realizace úspor energie - Mateřská škola Polička, Palackého“ dle důvodové zprávy.

a/ ZM bere na vědomí rezignace členů Osadního výboru Lezník Anny Hebronové, Mgr. Martina Klepárníka PhD., Josefa Kopeckého, Pavly Omastové a Veroniky Peškové ke dni 12. 8. 2020.

b/ ZM určuje ke dni 18. 9. 2020 za členku Osadního výboru Modřec Věru Bidmonovou, bytem Modřec 65, 572 01  Polička.

ZM bere na vědomí zprávu o zajištění požární ochrany ve městě Polička a plán preventivně výchovné činnosti na období od 1. 5. 2020 do 1. 5. 2021 dle důvodové zprávy.

ZM bere na vědomí závěrečný účet DSO Svazek obcí AZASS za rok 2019 dle důvodové zprávy.

ZM bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí Vodovody Poličsko za rok 2019 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje záměr přípravy a financování investiční akce „Trvalkové a letničkové záhony“ ve výši 350 tis. Kč vč. DPH pro rok 2021.

ZM schvaluje záměr financování realizace stavby „Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička“ z rozpočtu roku města Poličky na rok 2021 a pokračování v projekčních pracích a inženýrské činnosti dle důvodové zprávy.

ZM neschvaluje záměr financování stavby Retenční nádrže na dešťovou vodu u zimního stadionu v Poličce z rozpočtu města Poličky a pokračování ve zpracování podkladů pro žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí.

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.