Město Polička

Zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Kamenec u Poličky

Městský úřad Polička

Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí

Palackého nám. 160, 572 01 Polička

_____________________________________________________________________________

Oprávněná úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                  V Poličce, dne 18. 12. 2020

 

OZNÁMENÍ

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako úřad územního plánování a pořizovatel příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 stavebního zákona

ZAHÁJENÍ PROJEDNÁNÍ

NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

KAMENEC U POLIČKY

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Kamenec u Poličky v uplynulém období 07/2014 – 12/2020 byl zpracován pořizovatelem v souladu s ustanoveními podle § 55 odst. 1 stavebního zákona a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Kamenec u Poličky je vystaven k veřejnému nahlédnutí v úředních dnech (v ostatních pracovních dnech po předchozí domluvě) na úseku územního plánování a rozvoje odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí Městského úřadu Polička, Palackého nám. 160 (I. patro, kancelář č. 41) a na Obecním úřadě Kamenec u Poličky v době

od 18. 12. 2020 do 31. 1. 2021

V uvedené době je návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Kamenec u Poličky rovněž k nahlédnutí na webových stránkách http://www.policka.org/detail/18365/Mestsky-urad/uzemni-planovani/Zahajeni-projednani-navrhu-Zpravy-o-uplatnovani-Uzemniho-planu-Kvetna .

Návrh zprávy neobsahuje požadavky na pořízení Změny č. 1 ÚP Kamenec u Poličky.

Do 30 dnů od obdržení návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Kamenec u Poličky mohou dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na její obsah vyplývající ze zvláštních právních předpisů a územně plánovacích podkladů.

Ve stejné lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad (orgán posuzování vlivů na životní prostředí) u pořizovatele písemně stanovisko z hlediska posouzení vlivů na životní prostředí.

Ve stejné lhůtě mohou uplatnit své podněty k obsahu návrhu zprávy o uplatňování sousední obce a své připomínky oprávněný investor.

Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu (orgánu posuzování vlivů na životní prostředí) písemně stanovisko podle ustanovení § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.

Do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele své písemné připomínky k obsahu návrhu Zprávy o uplatňování.

Stanoviska, vyjádření, připomínky a podněty se uplatňují písemně na adresu pořizovatele: Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, úsek územního plánování a rozvoje, Palackého nám. 160, 572 01 Polička.

K vyjádřením, připomínkám a podnětům uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.

 

 

.........................................

Ing. Marta Mastná

vedoucí odboru územního plánování,

rozvoje a životního prostředí

Městského úřadu Polička

 

Příloha: Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Kamenec u Poličky