Město Polička

Informace o možnostech hlasování ve volbě prezidenta ČR

Hlasování na voličský průkaz

Bližší informace zde.
 

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může ze závažných (zejména zdravotních nebo rodinných) důvodů požádat obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

Hlasování v zahraničí

Volič může hlasovat v zahraničí ve zvláštním volebním okrsku při zastupitelském a konzulárním úřadu České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem (dále jen "zastupitelský úřad"):

 • na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem (při dlouhodobém pobytu), požádal-li zastupitelský úřad nejpozději do 4. prosince 2022 do 16.00 hodin o zápis.
  • Volič zapsaný do tohoto seznamu může zastupitelský úřad požádat o vydání voličského průkazu, na který je oprávněn hlasovat v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí a v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR.
  • Volič zapsaný do tohoto seznamu bude vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu.
 • na základě voličského průkazu (viz. výše)

Volič, který hlasuje ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí, obdrží hlasovací lístky až ve volební místnosti. Při hlasování v zahraničí nelze požádat o přenosnou volební schránku.

 

Hlasování ve zdravotnickém nebo obdobném zařízení

Pobývá-li volič v době volby prezidenta ve zdravotnickém zařízení, zařízení sociální péče, školském ústavním zařízení či věznici (dále jen "zdravotnické zařízení"), které se nachází v jiné obci nebo jiném volebním okrsku, než do kterého podle místa svého trvalého pobytu volič náleží, může v tomto zařízení hlasovat, a to:

 • na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného obecním úřadem (v případě dlouhodobějšího pobytu)
  • O této možnosti informuje správa příslušného zdravotnického zařízení, která údaje o voličích, kteří potvrdí zájem hlasovat na základě svého zápisu do zvláštního seznamu voličů, předá obecnímu úřadu nejpozději 9. ledna 2023 do 14.00 hod. (pro případné druhé kolo volby nejpozději 23. ledna 2023 do 14.00 hodin).
 • na základě voličského průkazu (viz. výše)

V době hlasování se dostaví do příslušného zdravotnického zařízení členové okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou. Poté, co volič prokáže totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem (a odevzdá voličský průkaz), komise mu umožní hlasovat. Hlasovací lístky a úřední obálku obdrží volič od členů okrskové volební komise.

 

Má-li volič má trvalý pobyt ve stejném volebním okrsku, ve kterém se nachází zdravotnické zařízení, může hlasovat do přenosné volební schránky (viz. výše).

 

Zvláštní způsoby hlasování pro voliče v izolaci / karanténě z důvodu onemocnění covid-19

Při hlasování je nutno mít občanský průkaz (případně cestovní pas), voličský průkaz (pokud byl vydán) a doklad o nařízené izolaci nebo karanténě. Tímto dokladem může být např. rozhodnutí krajské hygienické stanice, potvrzení vydané lékařem, listinné nebo elektronické potvrzení o pozitivním výsledku testu na covid-19, nebo čestné prohlášení podepsané před komisí pro hlasování.

 • Hlasování ze silničního motorového vozidla u volebního stanoviště (stanoviště zde a pro II. kolo zde)
  • U volebního stanoviště může odhlasovat oprávněný volič, který má v okrese, pro který je volební stanoviště zřízeno, adresu trvalého pobytu, nebo hlasuje na voličský průkaz.
  • I. kolo volby ve středu 11. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 17:00 hodin.
  • II. (případné) kolo volby ve středu 25. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 17:00 hodin.
 • Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky (kontakty naleznete zde a pro II. kolo zde
  • I. kolo volby - volič musí nejpozději do čtvrtka 12. ledna 2023 do 20:00 hodin telefonicky nahlásit příslušnému krajskému úřadu, nebo Magistrátu hlavního města Prahy, že žádá příjezd komise pro hlasování. Komise pro hlasování bude navštěvovat oprávněné voliče v pátek 13. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 22:00 hodin, a v sobotu 14. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
  • II. (případné) kolo volby - volič musí nejpozději do čtvrtka 26. ledna 2023 do 20:00 hodin telefonicky nahlásit svému příslušnému krajskému úřadu, nebo Magistrátu hlavního města Prahy že žádá příjezd komise pro hlasování. Komise pro hlasování bude navštěvovat oprávněné voliče v pátek 27. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 22:00 hodin, a v sobotu 28. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
  • Příslušnost krajského úřadu či Magistrátu hlavního města Prahy se řídí podle místa, kde oprávněný volič tráví izolaci/karanténu (voličský průkaz se nevyžaduje; oprávněný volič jej však odevzdá komisi pro hlasování, byl-li mu vydán).
 • Hlasování při uzavřeném pobytovém zařízení 
  • Pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavření zařízení (např. zdravotnického zařízení), bude do nich vyslána komise pro hlasování oprávněných voličů, kteří jsou klienty nebo pracovníky uzavřeného pobytového zařízení. Při hlasování je nutno mít občanský průkaz (případně cestovní pas) a voličský průkaz (pokud byl vydán). 
  • I. kolo volby ve čtvrtek 12. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 22:00 hodin, a v pátek 13. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 18:00 hodin.
  • II. (případné) kolo volby ve čtvrtek 26. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 22:00 hodin, a v pátek 27. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 18:00 hodin.

 

Podrobnější informace naleznete na stránkách Ministerstva vnitra (zde a zde).