Město Polička

Mas Poličsko z.s. bude vyhlašovat výzvu

Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK).

Alokace celkových výdajů

3 120 000 Kč

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy MAS:

27.11.2023

Předpokládaný termín příjmu záměrů na MAS:

8.1. – 19.1.2024

Komu je výzva určena?

malým a středním podnikům za účelem obnovy, zavádění ekologických, úsporných a inovativních technologií.

Jaké budou podporované aktivity?

Robotizace, automatizace, digitalizace

Web, cloud

Komunikační a identifikační Infrastruktura

Na co je možné žádat?

Výrobní stroje a jejich součásti - ve smyslu nahrazení lidské manuální práce při daném úkonu a dále pouze za předpokladu, že bude tato technologie datově integrovaná s nadřazeným podnikovým informačním systémem.

Manipulační systémy - robotické ruce, robotické manipulátory, dopravníky (pásové, válečkové apod.), technologie pracující s čárovými kódy, RFID či QR (čtečky atd.), speciální roboty, ramena, digitální váhy a brány, pokud jsou přímou součástí logistického systému skladu.

Měřící nebo testovací stanice - 3D skener, totální stanice a stanice pro kontrolu kvality atd.;

Automatické balící stroje - balicí stroje s automatickým ovinem.

ICT/IT systémy, vnitropodnikové sítě - stacionární a přenosné osobní počítače, tablety, chytré telefony (vše pouze za účelem ovládání pořizovaných SW, cloudových řešení, příp. technologií), servery, aktivní a pasivní prvky sítě LAN, switche, huby, firewally a routery, nezbytný hardware používaný pro zajištění vnitřní konektivity v provozovně.

Specializované koncové zařízení a periferie - polohovací zařízení, tablet, 3D systémy a monitory, brýle pro rozšířenou realitu a příbuzný hardware pro VR.

Monitorovací systémy - přístupové čipy, CCID, senzory (včetně senzorů pro výrobní stroje) a jejich čtečky, prvky sítě IoT, webkamery a další systémy pro „video surveillance“, dohledové drony atd.

Vybavení hybridní prodejny 24/7 - pořízení technologií umožňujících bezobslužný provoz maloobchodní prodejny.

Pořízení a implementaci software, práv duševního vlastnictví včetně nákladů, které bezprostředně souvisí s instalací a uvedením do provozu.

Ostatní software, který je poskytován v rámci cloudových služeb

Max výše celkových výdajů projektu

2 140 000,00 Kč

Min výše celkových výdajů projektu

250 000,00 Kč

Výše podpory

50% z celkových výdajů projektu

Způsob podání žádosti:

Žadatel podává podnikatelský záměr do výzvy MAS přes datovou schránku.

Pokud MAS schválí záměr a vydá soulad podnikatelského záměru se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS je mu vydáno Vyjádření o souladu se schválenou strategií.

Následně žadatel předkládá kompletní projekt do systému ISKP21+. Při jeho tvorbě může využít konzultačního servisu MAS, který je bezplatný. Podrobné informace naleznete na https://www.maspolicsko.cz/programove-ramce/strategie-clld-2021-2027/vyzvy-op-tak .

Kontaktní údaje: Petra Martinů, manazer@maspolicsko.cz, tel.: 773 577 270

Přílohy

196 kB