Město Polička

Zpráva o uplatňování ÚP Polička za období 7/2019 - 7/2023

Pořizovatel v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon") zveřejňuje zprávu o uplatňování územního plánu.

Zpráva o uplatňování ÚP Polička za období 7/2019 - 7/2023 (dále jen "zpráva") byla zpracována a projednána v souladu s příslušnými §§ stavebního zákona a následně byla předložena zastupitelstvu města ke schválení. Zastupitelstvo města Polička schválilo zprávu na svém zasedání dne 19. 10. 2023 usnesením č. 4.

Zpráva obsahuje pokyny pro pořízení Změny č. 5 ÚP Polička.