Město Polička

Výroční zpráva za rok 2001

dle § 18 z.č. 106/99 Sb.

Povinný subjekt : Město Polička, Palackého nám. 160, Polička
IČO 00277177

V roce 2001 byla podána pouze 1 písemná žádost o poskytnutí informace. Byla adresována na majetkoprávní odbor a týkala se obecně celkové výměry a ceny pozemků v katastrálním území Polička prodaných Městem Polička v roce 2000. Požadovaná informace byla ve lhůtě stanovené zákonem písemně poskytnuta a její poskytnutí bylo zpoplatněno v souladu s přílohou ke Směrnici pro poskytování informací dle z.č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím ze dne 30. 12. 1999.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti vydáno nebylo, nedostatky při dodržování zákona zjištěny nebyly.

V Poličce dne 28. 2. 2002
JUDr. Dagmar Vašková
vedoucí
odboru organizačního a vnitřních věcí