Město Polička

Výroční zpráva za rok 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005
 
dle § 18 z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění 

Povinný subjekt : 
Město Polička, Palackého nám. 160, Polička
IČO  00277177 
  
V roce 2005 byly podány 3 písemné žádosti o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění.

  1. Dvě z nich byly  adresovány odboru územního rozvoje a životního prostředí a týkaly se nakládání s odpady na území města Poličky a ukončených správních řízení. Třetí byla směřována na odbor kanceláře starosty a vztahovala se k právu shromažďovacímu. Požadované informace byly žadatelům písemně poskytnuty ve lhůtě  stanovené zákonem.
  2. Odvolání  podáno nebylo.
  3. V souvislosti s poskytováním informací nebyl soudem vydán  žádný rozsudek.
  4. Řízení o sankcích za porušení zákona č.106/1999 Sb. v platném znění nebylo zahájeno.

V Poličce dne 27.2.2006 
  
                                                                  
JUDr. Dagmar Vašková,  vedoucí odboru vnitřních věcí     
 
 
Úřední deska MěÚ:
vyvěšeno  28.2.2006
sňato