Město Polička

Vydání opatření obecné povahy Územní plán Pomezí

Městský úřad Polička
odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí
Palackého nám. 160, 572 01 Polička

Spis. zn.:    MP/20334/2012/13                                                                   Polička, 25. 2. 2013
Č. j.:          MP/03459/2013/OÚPRaŽP/AM
Opr. úřední osoba:  Ing. Antonín Mihulka
 
OZNÁMENÍ
 
Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování a pořizovatel Územního plánu Pomezí, oznamuje v souladu s ustanovením § 165, odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon),
 
vydání Územního plánu Pomezí
 
Územní plán Pomezí vydalo Zastupitelstvo obce Pomezí jako příslušný správní orgán podle § 6, odst. 5, písm. c) stavebního zákona v souladu s ustanovením § 54, odst. 2 stavebního zákona na svém zasedání dne 30. 1. 2013
 
opatřením obecné povahy č. 1/2013, které nabylo účinnosti dne 15. 2. 2013.
 
Opatření obecné povahy Územní plán Pomezí (ÚP Pomezí) obsahuje textovou a grafickou část. Součástí grafické části jsou výkres základního členění území, hlavní výkres v měř. 1 : 5 000, hlavní výkres v měř. 1 : 10 000, výkres koncepce technické infrastruktury a výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.
Odůvodnění opatření obecné povahy ÚP Pomezí obsahuje textovou a grafickou část. Grafickou část tvoří koordinační výkres v měř. 1 : 5 000, koordinační výkres v měř. 1 : 10 000, výkres širších vztahů a výkres předpokládaných záborů půdního fondu.
Do dokumentace opatření obecné povahy ÚP Pomezí včetně odůvodnění je možné nahlížet na OÚPRaŽP Městského úřadu Polička a na Obecním úřadu Pomezí, kde jsou v souladu s ustanovením § 165, odst. 1 stavebního zákona uloženy doklady o pořizování ÚP. Dokumentace ÚP Pomezí je dále poskytnuta Stavebnímu úřadu Městského úřadu Polička a Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu – oddělení územního plánování.
Opatření obecné povahy včetně odůvodnění a údaje o vydaném ÚP Pomezí a místech, kde je možné nahlížet do této územně plánovací dokumentace a do dokumentace o jejím pořizování (dokladová část), jsou rovněž zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.policka.org v sekci Územní plánování.
Opatření obecné povahy včetně odůvodnění je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup rovněž na adrese www.obecpomezi.cz.
 
 
Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí
Městského úřadu Polička
 
Obdrží:
Dotčené orgány dle rozdělovníku