Město Polička

Zveřejnění informací o technické infrastruktuře

Zveřejnění informací o technické infrastruktuře dle ustanovení § 166 odst. 2 zákona      č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 
Dle ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle ustanovení § 27 stavebního zákona.
Technická infrastruktura umístěná na území ORP Polička je obsažena v následujících jevech dle přílohy č. 1 části A vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění (jednotlivé výkresy technické infrastruktury a poskytnuté pasporty údajů o území viz přílohy - stav k 23.11.2016):
 
Vodovod, vodní zdroje včetně ochranných pásem
A044, A067 - A068 Grafická část
A044, A067 - A068 Textová část (pasporty údajů o území):
A044 Vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranných pásem
         A044 OÚPRaŽP MěÚ Polička
A067 Technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma
         A067 VHOS a.s. Moravská Třebová
A068 Vodovodní síť včetně ochranného pásma
         A068 České dráhy a.s.
         A068 MO ČR – SEM Pardubice
         A068 Poličské strojírny a.s.
         A068 VHOS a.s. Moravská Třebová
         A068 Masokombinát Polička a.s.
 
Kanalizace, ČOV
A069 - A070 Grafická část
A070 Textová část (pasporty údajů o území):
A070 Síť kanalizačních stok
         A070 České dráhy a.s.
         A070 MO ČR – SEM Pardubice
         A070 Poličské strojírny a.s.
         A070 VHOS a.s. Moravská Třebová
         A070 Masokombinát Polička a.s.
 
Elektrická energie
A071 - A073 Grafická část
A071 - A073 Textová část (pasporty údajů o území):
A071 Výrobna elektrické energie
         A071 1. Československá Fotovoltaická, s.r.o.
A072 Elektrická stanice
         A072 ČEZ Distribuce a.s.
         A072 E.ON ČR s.r.o.
A073 Nadzemní a podzemí vedení elektrizační soustavy
         A073 ČEPS a.s.
         A073 ČEZ Distribuce a.s.
         A073 E.ON ČR s.r.o.
         A073 MO ČR – SEM Pardubice
         A073 Masokombinát Polička a.s.
         A073 RWE GasNet, s.r.o.
 
Plynovod
A074 - A075 Grafická část
A074 - A075 Textová část (pasporty údajů o území):
A074 Technologický objekt zásobování plynem
         A074 České dráhy a.s.
         A074 RWE GasNet s.r.o.
A075 Vedení plynovodu včetně ochranného pásma
         A075 Poličské strojírny a.s.
         A075 RWE GasNet s.r.o.
         A075 T.E.S. a.s.
 
Telekomunikace
A081 - A082 Grafická část
A081 - A082 Textová část (pasporty údajů o území):
A081 Elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma
         A081 Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
         A081 České Radiokomunikace a.s.
         A081 Ministerstvo vnitra - GŘ HZS ČR
         A081 Správa železniční a dopravní cesty s.o.
A082 Komunikační vedení včetně ochranného pásma
         A082 Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
         A082 České dráhy - Telematika a.s.
         A082 České Radiokomunikace a.s.
         A082 ČEZ ICT Services a.s.
         A082 MO ČR – SEM Pardubice

Přílohy