Město Polička

Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města ve volebním období 2018 - 2022

Slib člena Zastupitelstva města Poličky - ustanovení § 69ods. 2 z.č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budou vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
Starosta, místostarostka a členové Rady města Poličky byli zvoleni na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Poličky 5.11.2018.

Jednací řád zastupitelstva k dispozici zde (v PDF)

Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 10. prosince 2020

ZM volí za členy návrhové komise Ing. Josefa Baláše, Ph.D., MUDr. Miloslava Kaprase a pana Jiřího Hejtmánka. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání pana Oldřicha Báču, ověřením Ing. arch. Jitku Bidlovou a Mgr. Milana Matouše. ZM  schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro období do schválení rozpočtu na rok 2021 takto: a/ Čerpání běžných výdajů ve výši…

Usnesení přijatá na 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 17. září 2020

ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Davida Šafáře, MUDr. Jiřího Tomana a Radima Totuška. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Ing. Štěpána Vlčka, ověřením JUDr. Marii Tomanovou, Ph.D. a Marii Kučerovou. ZM schvaluje rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí 2020 dle důvodové zprávy. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020 včetně předloženého doplnění. ZM…

Usnesení přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 31. října 2019

ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Milana Matouše, MUDr. Jiřího Tomana a Ing. Jitku Bidlovou. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Ing. Josefa Baláše, ověřením MUDr. Miloslava Kaprase a Mgr. Markétu Šafářovou. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019 dle důvodové zprávy. ZM odkládá projednání zařazení požadavku změny funkční plochy…

Usnesení přijatá na 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 18. června 2020

ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Milana Matouše, paní Marii Kučerovou a pana Jiřího Hejtmánka. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání pana Miloše Grubhoffera, ověřením Mgr. Markétu Šafářovou a pana Radima Totuška. a/ ZM souhlasí s celoročním hospodařením a závěrečným účtem města Poličky za rok 2019 společně se zprávou o výsledku přezkoumání…

Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 7. května 2020

ZM volí za členy návrhové komise pana Petra Šimona, pana Oldřicha Báču a Ing. Josefa Baláše, PhD.   ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Jana Matouše, ověřením Ing. Jitku Bidlovou, Ph.D. a Mgr. Davida Šafáře. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020 dle důvodové zprávy. ZM schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv…

Usnesení přijatá na 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 27. února 2020

ZM schvaluje návrh rozpočtu města Poličky na rok 2020 příjmy ve výši                                                                  310.430,9 tis. Kč výdaje ve výši…