Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Zobrazujete archivní informace

Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. 2. 2022

RM projednala a doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu města Poličky na rok 2022.

RM doporučuje ZM schválit smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 002/2022 se společností  T.E.S. s.r.o., Polička, na provoz zimního stadionu, plaveckého bazénu, koupaliště a ubytovny, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje harmonogram uzavření mateřských škol zřízených městem Poličkou v době letních a vánočních prázdnin v roce 2022 dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 101, o velikosti 1+kk s příslušenstvím v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 3. 2022, dle důvodové zprávy. Výše nájemného bude činit 1.247 Kč/měsíc.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 106, o velikosti 1+kk s příslušenstvím I. NP v DPS „Penzion“ Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 3. 2022, dle důvodové zprávy. Výše nájemného bude činit 1.211 Kč/měsíc.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 311, o velikosti 1+kk s příslušenstvím ve III. NP v DPS „Penzion“ Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 3. 2022, dle důvodové zprávy. Výše nájemného bude činit 1.108 Kč/měsíc.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 220, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávající nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 3. 2022, dle důvodové zprávy. Výše nájemného činí 1.198 Kč/měsíc.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 503, o velikosti 1+2 s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, a to na dva roky, s účinností od 1. 3. 2022, dle důvodové zprávy. Výše nájemného činí 2.384 Kč/měsíc.

RM schvaluje upuštění od valorizace nájemného v r. 2022 za pronájem prostor v domě č.p. 52 v ul. Riegrova v Poličce Střední škole obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o., dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku, jehož předmětem je změna výše nájemného, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM zrušit usnesení č. 10 ze dne 10. 12. 2020, kterým byl schválen výkup části pozemku p.č. 6277/9 o výměře 2257 m2 v k.ú. Polička od společnosti LV Servis, s.r.o., Praha 4, za kupní cenu 450 Kč/m2 + 21 % DPH, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr směny pozemků v k.ú. Polička p. č. 1607/1 o výměře 2962 m2 ve vlastnictví města Poličky za pozemek parcelní č. 1210/48 o výměře 1728 m2 ve vlastnictví KOOH-I-NOOR PONAS s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy.

a/ RM bere na vědomí vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01 Polička, Mgr. Pavlem Brandejsem, a to k 31. 7. 2022, dle důvodové zprávy.

b/ RM vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01 Polička, s předpokládaným nástupem 1. 8. 2022, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí informace k projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MAS POLIČSKO II“, který na území obce s rozšířenou působností Polička zpracovává MAS Poličsko z. s., Bystré, dle důvodové zprávy.

a/ RM rozhoduje o výběru dodavatele zakázky „Víceúčelové hřiště - Park Zahrádky Polička a centrum pro malé děti“: vybraným dodavatelem je firma Petr Sobotka, Nový Jimramov; pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předloženého protokolu v důvodové zprávě.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Víceúčelové hřiště - Park Zahrádky Polička a centrum pro malé děti“ s vybraným dodavatelem firmou Petr Sobotka, Nový Jimramov, dle důvodové zprávy.

1.

RM schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 951/11 o výměře 58 m2 v k.ú. Kamenec u Poličky
za část pozemku p.č. 398/11 o výměře 293 m2  v k.ú. Lezník ve vlastnictví města Poličky, dle důvodové zprávy.

2.

a/ RM doporučuje ZM schválit výkup části pozemku p.č. 1316 o výměře 852 m2 v k.ú. Kamenec u Poličky, za kupní cenu ve výši 60 Kč/m2, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 1310 o výměře 213 m2 v k.ú. Kamenec u Poličky za část pozemku p.č. 1316 o výměře 852 m2 v k.ú. Kamenec u Poličky po jeho nabytí městem Poličkou od paní Jany Novotné dle bodu a) tohoto usnesení, dle důvodové zprávy.

3.

RM schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 1284/12 o výměře 106 m2 a části pozemku p.č. 1284/11 o výměře 89 m2 v k.ú. Kamenec u Poličky za část pozemku p.č. 1302/1 o výměře 780 m2 v k.ú. Kamenec u Poličky ve vlastnictví města Poličky, dle důvodové zprávy.

4.

RM schvaluje záměr směny

a/ pozemku p.č. 5952/11 o výměře 20 m2 a části pozemku p.č. 2762 o výměře 93 m2 v k.ú. Polička a části pozemku p.č. 1284/7 o výměře 16 m2 v k.ú. Kamenec u Poličky, dle důvodové zprávy.

b/ části pozemku p.č. 1308 o výměře 301 m2, části pozemku p.č. 951/12 o výměře 817 m2, části pozemku p.č. 1309/2 o výměře 196 m2, části pozemku p.č. 996/6 o výměře 416 m2 a části pozemku p.č. 2046/5 o výměře 53 m2, vše v k.ú. Kamenec u Poličky, dle důvodové zprávy.

c/ části pozemku p.č. 951/8 o výměře 85 m2 v k.ú. Kamenec u Poličky za pozemek p.č. 3507/1 o výměře 4869 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

5.

RM schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 1284/15 o výměře 186 m2 a části pozemku p.č. 1284/16 o výměře 177 m2 v k.ú. Kamenec u Poličky za část pozemku p.č. 1302/1 o výměře 726 m2 v k.ú. Kamenec u Poličky ve vlastnictví města Poličky, dle důvodové zprávy.

6.

RM schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 2839/3 o výměře 22 m2, části pozemku p.č.  2839/1 o výměře 69 m2 a pozemku p.č. 5952/24 o výměře 38 m2 v k.ú. Polička za část pozemku p.č. 2839/2 o výměře 259 m2 v k.ú. Polička ve vlastnictví města Poličky, dle důvodové zprávy.

Směny pozemků dle bodu 1)-7) budou provedeny bez dalšího finančního vypořádání a veškeré náklady spojené s převodem pozemků uhradí město Polička.

1.

RM doporučuje ZM schválit výkup pozemků v k.ú. Polička pro realizaci stavby „I. etapa infrastruktury lokality pro bydlení Jih I., Polička“, dle důvodové zprávy, a to:

a/  části pozemku p.č. 5057/2 o výměře 7461 m2, pozemku p.č. 5064 o výměře 192 m2 a pozemku p.č. 6152/70 o výměře 142 m2 podílem id. 1/24, podílem id. 1/12, podílem id. 1/6, podílem id. 1/3

b/ části pozemku p.č. 5069/1 o výměře 3081 m2, pozemku p.č. 5068/1 o výměře 260 m2 a pozemku p.č. 6152/69 o výměře 121 m2 podílem id. ½, podílem id. ½ c/části pozemku p.č. 5069/2 o výměře 1877 m2

d/ podílu id. ½ pozemků p.č. 5154/3 o výměře 5479 m2, p.č. 5153/2 o výměře 1093 m2 a p.č. 6152/65 o výměře 160 m2

2. RM schvaluje záměr budoucí směnu části pozemku p.č. 5069/3 o výměře 2840 m2 pozemku p.č. 5068/3 o výměře 389 m2 a pozemku p.č. 6152/68 o výměře 121 m2 za pozemek - stavební parcelu o výměře 1200 m2, dle důvodové zprávy.

RM neschvaluje záměr prodeje p.p.č. 2838 o výměře 126 m2, p.p.č. 2841/3 o výměře 337 m2 a p.p.č. 2848 o výměře 61 m2 o v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje společný postup města Poličky a Svazku obcí Vodovody Poličsko při zadání veřejné zakázky "Rekonstrukce ulic Eimova, Nádražní v Poličce“, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů mezi městem Poličkou a Svazkem obcí Vodovody Poličsko, na akci "Rekonstrukce ulic Eimova, Nádražní v Poličce“, dle důvodové zprávy.

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                                                  

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.