Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Zobrazujete archivní informace

Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 6. 6. 2022

I. RM projednala a doporučuje ZM odsouhlasit celoroční hospodaření a Závěrečný účet města Poličky za rok 2021 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Poličky za rok 2021 bez výhrad dle důvodové zprávy.

II. RM projednala a doporučuje ZM schválit účetní závěrku města Poličky za rok 2021 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje organizační směrnici Kontrolní řád města Poličky dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 1889798513 s Generali Českou pojišťovnou, a.s., Praha 1, s platností od 20. 6. 2022, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 4189219138 s Generali Českou pojišťovnou, a.s., Praha 1, s platností ode dne 17. 7. 2022, dle důvodové zprávy.

a/ RM rozhoduje o výběru dodavatele poptávkového řízení k veřejné zakázce "Slavnostní osvětlení městských hradeb v Poličce - I. etapa, zajištění služeb autorského dozoru“ takto: vybraným dodavatelem je INRECO s.r.o., Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na veřejnou zakázku "Slavnostní osvětlení městských hradeb v Poličce - I. etapa, zajištění služeb autorského dozoru“ s vybraným dodavatelem INRECO s.r.o., Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 5454/183 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a dohody o umístění stavby č. IE-12-2008108/VB/01 název stavby: Svojanov, VN2235-rek. Vn k SY_0161 a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti týkající se pozemku st.p.č. 143 v k.ú. Svojanov mezi městem Poličkou, jako povinným a a.s. ČEZ Distribuce, Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným, dle důvodové zprávy.                                                                                                                                                                                

RM jmenuje členy komise pro elektronické otevírání nabídek a členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku „Slavnostní osvětlení městských hradeb v Poličce - I. etapa“ ve složení dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 102, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávající nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 7. 2022, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.211 Kč.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 104, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávající nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 7. 2022, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.211 Kč.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 225, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávajícími nájemníky, a to na dva roky, s účinností od 1. 7. 2022, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 2.002 Kč.

d/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 227, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávajícími nájemníky, a to na dva roky, s účinností od 1. 7. 2022, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 2.002 Kč.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 2/2022 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje užití loga města Poličky pro výrobu parkovacích kotoučů dle důvodové zprávy.

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                                                  

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.