Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Zobrazujete archivní informace

Usnesení přijatá na 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 16. 6. 2022

ZM volí za členy návrhové komise Ing. Štěpána Vlčka, MUDr. Martina Plška a paní Marii Kučerovou.

ZM pověřuje provedením zápisu Mgr. Markétu Šafářovou, ověřením pana Petra Šimona a Ing. Martina Kozáčka.

a/ ZM souhlasí s celoročním hospodařením a závěrečným účtem města Poličky za rok 2021 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Poličky za rok 2021 bez výhrad dle důvodové zprávy.

b/ ZM schvaluje účetní závěrku města Poličky za rok 2021 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022 dle důvodové zprávy.

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 3/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

1. ZM schvaluje směnu pozemku p.č. 5952/17 o výměře 41 m2,  pozemku p.č. 5952/19 o výměře 37 m2, části pozemku p.č. 5952/25 o výměře 99 m2, části pozemku p.č. 2812 o výměře 105 m2, části pozemku p.č. 2810 o výměře 117 m2, části pozemku p.č. 2842/1 o výměře 104 m2, vše v k.ú. Polička, dále pozemku p.č. 5952/15 o výměře 48 m2, části pozemku p.č. 2802 o výměře 192 m2, vše v k.ú. Polička, za část pozemku p.č. 5949/1 o výměře 885 m2, pozemek p.č. 5958/2 o výměře 1310 m2, pozemek p.č. 5958/3 o výměře 439 m2 a pozemek p.č. 5958/4 o výměře 542 m2, vše v k.ú. Polička ve vlastnictví města Poličky. Směna pozemků bude provedena bez dalšího finančního vypořádání, veškeré náklady spojené s převodem pozemků uhradí město Polička.

2.  

a/ ZM ruší usnesení Zastupitelstva města Poličky č. 6.4. ze dne 24. 2. 2022 dle důvodové zprávy.

b/ ZM schvaluje směnu pozemku p.č. 5952/11 o výměře 20 m2, části pozemku p.č. 2762 o výměře 93 m2 , vše v k.ú Polička; části pozemku p.č. 1284/7 o výměře 16 m2 v k.ú. Kamenec u Poličky; části pozemku p.č. 1308 o výměře 301 m2, části pozemku p.č. 951/12 o výměře 817 m2, části pozemku p.č. 1309/2 o výměře 196 m2, části pozemku p.č. 996/6 o výměře 416 m2, části pozemku p.č. 2046/5 o výměře 53 m2, vše v k.ú. Kamenec u Poličky; části pozemku p.č. 951/8 o výměře 85 m2 v k.ú. Kamenec u Poličky, za  pozemek p.č. 6209/1 o výměře 203 m2, pozemek p.č. 6209/2 o výměře 238 m2, pozemek p.č. 6209/3 o výměře 584 m2, pozemek p.č. 6209/4 o výměře 218 m2, pozemek p.č. 6209/5 o výměře 1063 m2, pozemek p.č. 6209/6 o výměře 462 m2, pozemek p.č. 6209/8 o výměře 291 m2, pozemek p.č. 6209/10 o výměře 377 m2, pozemek p.č. 6209/12 o výměře 72 m2, pozemek p.č. 6217 o výměře 675 m2, pozemek p.č. 3374/1 o výměře 2813 m2, vše v k.ú. Polička ve vlastnictví města Poličky, dle důvodové zprávy. Směna pozemků bude provedena bez dalšího finančního vypořádání a veškeré náklady spojené s převodem pozemků uhradí město Polička.

ZM  schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 762/8  o výměře 101 m2  v k.ú. Rohozná u Poličky dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 100 Kč/m2  a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM bere na vědomí závěrečný účet DSO Svazek obcí AZASS za rok 2021 dle důvodové zprávy.

ZM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Česká inspirace, Českomoravské pomezí, Královská věnná města, Kraj Smetany a Martinů a Mikroregion Poličsko za rok 2021 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 25 000 Kč Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje a uzavření darovací smlouvy dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje termín zasedání Zastupitelstva města Poličky na II. pololetí roku 2022 takto: 8. 9. 2022.

               

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.