Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Zobrazujete archivní informace

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 27. června 2022

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy č. 52233763-17 o pojištění majetku s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha, s platností od 28. 6. 2022, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Pardubického kraje na pořízení další části velkoprostorového stanu pro SO Mikroregion Poličsko dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Poličkou, jako pronajímatelem a AGILE spol. s r.o., se sídlem Vysoké Mýto, jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 5769/86 o výměře cca 450 m2 v k.ú. Polička. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou jeden rok, nájemné bude činit 20  Kč/m2 a rok, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu plochy za účelem umístění informativní orientační tabule na objektu občanského vybavení na st.p.č. 1589/2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání jejímž předmětem jsou prostory sloužící podnikání nacházející se v přízemí domu č.p. 68, části obce Lezník, v obci Polička. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, nájemné bude činit 1.067 Kč/rok dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, velikosti 2+kk s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, Polička, s nájemcem dle důvodové zprávy. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, a to na šest měsíců od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022. Základní nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 10, velikosti 1+1 s příslušenstvím, v III. NP domu č.p. 806, ul. M. Bureše, Polička, s nájemcem dle důvodové zprávy.  Nájem bude ukončen k 30. 6. 2022.  

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 3, velikosti 1+1 s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, Polička, s nájemcem dle důvodové zprávy. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, a to na šest měsíců od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022. Základní nájemné je stanoveno ve výši 44,26 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 84, ul. Otakarova, Polička, s nájemcem na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 44,07 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 9, velikosti 1+0 s příslušenstvím, ve II. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, Polička, s  nájemcem, na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 44,26 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 11, velikosti 1+1 s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, Polička, s nájemcem na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 44,26 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 22, velikosti 2+kk s příslušenstvím, v III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, Polička, s nájemcem na dobu určitou, a to na tři měsíce od 1. 7. 2022 do 30. 9. 2022, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, velikosti 2+1 s příslušenstvím, ve II. NP domu č.p. 86, ul. Otakarova, Polička, s nájemcem na dobu určitou, a to na šest měsíců od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 44,26 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje hodnotící kritéria pro posuzování žádosti o obecní byt v majetku města Poličky, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 2, o velikosti 1 + kk, v 1. NP domu č.p. 374, ul. Hegerova, Polička, s nájemcem  na 1 rok, s účinností od 1. 7. 2022, dle důvodové zprávy. Výše nájemného činí 64,70 Kč za 1m² podlahové plochy bytu.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 3, o velikosti 1 + kk, v II. NP domu č.p. 374, ul. Hegerova,  Polička, s nájemcem, a to na 1 rok, s účinností od 1. 7. 2022, dle důvodové zprávy. Výše nájemného činí 64,70 Kč za 1m² podlahové plochy bytu.

RM schvaluje výplatu mimořádné odměny v souvislosti s ukončením pracovního poměru Mgr. Pavlu Brandejsovi, řediteli příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Parkoviště u bytových domů čp. 597-598 a 599 na ul. Jiráskova v Poličce“ se společností Ditera, s.r.o., se sídlem Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Oprava části komunikace za Penny marketem na ul. Hegerova v Poličce a Oprava části komunikace mezi pivovarem a areálem kynologů v Poličce“ se společností Skanska a.s., se sídlem Praha, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „Rozšíření veřejného osvětlení na ul. 9. května v Poličce“, společnost Osvětlení a energetické systémy a.s., se sídlem Praha, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Rozšíření veřejného osvětlení na ul. 9. května v Poličce“ se společností Osvětlení a energetické systémy a.s., se sídlem Praha, dle důvodové zprávy

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o spolupráci se společností DIMATEX CS, spol. s r.o., se sídlem Stráž nad Nisou, za účelem sběru nepotřebného textilu a párované obuvi, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku smlouvy na poskytování služeb internetu v budově č.p. 64 v Modřeci s firmou Tlapnet s.r.o., se sídlem Praha, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 10 k Směrnici Rady města Poličky o poskytování paušálních náhrad cestovného zaměstnancům zařazeným na odboru lesního hospodářství dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na „Oprava lesních odvozních cest a přibližovacích linek, lesnický úsek 3 Svojanov (katastrální území Kněževes, Hamry, Rohozná)“ s firmou LTM Litomyšl, spol. s r.o., se sídlem Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Modernizace tělocvičen Masarykovy ZŠ Polička“, ve složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce objektu č.p.68, Polička - Lezník, I.etapa - nová střešní konstrukce“  se zhotovitelem WN service s.r.o., se sídlem Sezemice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k dohodě vlastníků provozně souvisejících kanalizací s obcí Pomezí, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na poskytnutí služeb v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem „Činnosti související s provozováním kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města Polička“ mezi městem Poličkou, jako příkazcem a společností VHOS, a.s., se sídlem Moravská Třebová,  jako příkazníkem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Parkové úpravy v lokalitě Bezručova - Polička - Park Zahrádky, Zahradní úpravy“ s firmou Chameleos s.r.o., se sídlem Luže, dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Slavnostní osvětlení městských hradeb v Poličce - I. etapa“ takto: vybraným dodavatelem je firma ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o., se sídlem Svojanov a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předložené zprávy o hodnocení nabídek.

RM schvaluje výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181, Mateřské školy Rozmarýnek Polička, Mateřské školy Čtyřlístek Polička a Mateřské školy Luční Polička ve školním roce 2022/2023 takto:

·       Mateřská škola Rozmarýnek Polička, jedna třída navýšení nejvyššího počtu dětí ve třídě o 4 děti

·       Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181, ve dvou třídách navýšení nejvyššího počtu dětí ve třídě vždy o 1 dítě

·       Mateřská škola Čtyřlístek Polička, ve čtyřech třídách navýšení nejvyššího počtu dětí ve třídě vždy o 1 dítě

·       Mateřská škola Luční Polička, navýšení nejvyššího počtu dětí ve čtyřech třídách vždy o 2 děti a v jedné třídě o 1 dítě, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření školní družiny Masarykovy základní školy Polička a Základní školy Na Lukách Polička v době letních prázdnin v roce 2022, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí odměn ředitelům škol a školských zařízení zřízených městem Poličkou za období a ve výši dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí mimořádné odměny panu Eduardu Střílkovi, který 30. 6. 2022 končí ve funkci ředitele Základní školy Na Lukách Polička ve výši dle důvodové zprávy.

RM schvaluje při volební kampani do Zastupitelstva města Poličky volebním stranám využití plochy v zářiové Jitřence v rozsahu 1 strany zdarma bez možnosti doplacení další plochy.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku „Parkové úpravy v lokalitě Bezručova - Polička - Park „Mezi domy“, dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele veřejné zakázky „Výměna vchodových dveří v BD Sídliště Hegerova č.p. 1010 - 1013, Polička“ takto: vybraným dodavatelem je firma Okna Macek, a.s., se sídlem Dubňany, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Výměna vchodových dveří v BD Sídliště Hegerova č.p. 1010 - 1013, Polička“ s vybraným dodavatelem firmou Okna Macek, a.s., se sídlem Dubňany, dle důvodové zprávy.

 

Polička 27. června 2022

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat
(tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                                                  

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.