Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Zobrazujete archivní informace

Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. 7. 2022

a/ RM schvaluje přidělení zakázky „Vybudování dětského hřiště v Lezníku“ firmě Flora Servis s.r.o., se sídlem Brno, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Vybudování dětského hřiště v Lezníku“ s firmou Flora Servis s. r. o., se sídlem Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje platový výměr Ing. Bc. Dvořákové Štěpánky, ředitelky příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička, od 1. 8. 2022, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 408, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v IV. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávající nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 8. 2022, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.011 Kč.

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000 Kč Oblastní charitě Červený Kostelec a uzavření darovací smlouvy dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Stavební úpravy části komunikací a chodníků na ul. Smetanova a P. Jilemnického v Poličce“ se společností Skanska a.s., se sídlem Praha 8, dle důvodové zprávy

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, hodnotící komisi a náhradníky komise na akce „Stavební úpravy další části komunikací na hřbitově u sv. Michaela v Poličce - I. a III. etapa“; „Oprava části chodníků na ul. Wolkerova v Poličce“; „Parkoviště u bytových domů na ul. V. Hálka, Jiráskova a B. Němcové v Poličce“; „Parkovací stání u silnice I/34 ul. Vrchlického v Poličce“, ve složení dle důvodové zprávy

RM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.: 22_SOBS01_4121990264 se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí výši úplat za vzdělávání stanovenou řediteli škol a školských zařízení zřízených městem Poličkou pro školní rok 2022/2023 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci DPS „Penzion“ Polička, ve výši 1.215.000 Kč na předfinancování projektu „Modernizace vozového parku a nákup invalidních vozíků DSP Polička“ se splatností do deseti pracovních dnů po obdržení dotace, dle důvodové zprávy.

a/ RM rozhoduje o výběru dodavatele výběrového řízení k veřejné zakázce „Modernizace tělocvičen Masarykovy ZŠ Polička“ takto: vybraným dodavatelem je Zdeněk Dvořák, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Modernizace tělocvičen Masarykovy ZŠ Polička“ s vybraným dodavatelem Zdeňkem Dvořákem, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Slavnostní osvětlení městských hradeb v Poličce - I. etapa“ s vybraným dodavatelem: ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o., se sídlem Svojanov, dle důvodové zprávy.

RM neschvaluje výpůjčku pozemků parcela č. 1210/20 a p.č. 1210/21 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje platový výměr panu Miloši Dempírovi, DiS., řediteli příspěvkové organizace Hrad Svojanov.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 3, velikosti 3+kk s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem příspěvkovou organizací Dětský domov Polička, a to na dobu určitou tři roky od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2025, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 21, velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to na šest měsíců od 1. 8. 2022 do 31. 1. 2023, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy.

a/ RM ruší usnesení Rady města Poličky číslo 306.1.c/ ze dne 23. 8. 2021 dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcných břemen - pozemkových služebností mezi městem Poličkou, jako povinným a Římskokatolickou farností - děkanství Polička, jako oprávněným. Uzavřením smlouvy se zřizuje  služebnost cesty a stezky a služebnost inženýrských sítí k části pozemku p.č. 1302/2 v k.ú. Kamenec u Poličky označeného dle geometrického plánu č.590-165/2020 jako pozemek p.č. 1302/3 o výměře 782 m2, pro panující pozemek p.č. 1302/2 o výměře 8651 m2 oddělený
dle geometrického plánu č. 590-165/2020 z pozemku p.č. 1302/02 o výměře 9433 m2 a pro pozemek p.č. 1302/6 o výměře 2200 m2 oddělený dle geometrického plánu č. 631-364/2021 z pozemku p.č. 1301/1, vše v k.ú. Kamenec u Poličky, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Grafické zpracování a tisk Novin občanů města Poličky a okolí - měsíčníku Jitřenka“ firmu TG TISK s.r.o., se sídlem Lanškroun, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou TG TISK s.r.o., se sídlem Lanškroun, na zakázku „Grafické zpracování a tisk Novin občanů města Poličky a okolí - měsíčníku Jitřenka“ ve variantě 2 - celobarevný tisk, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou ai5 s. r. o., se sídlem Praha 8, jehož předmětem je změna - prodloužení termínu plnění SoD na zhotovení projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a pro provedení stavby na akci „Revitalizace náměstí B. Martinů v Poličce", dle důvodové zprávy.

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text); originální text je k dispozici v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                                                  

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.