Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Zobrazujete archivní informace

Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 8. srpna 2022

RM jmenuje komisi pro zpracování energetické koncepce města Poličky ve složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. OKSCR/22/23460 „Svojanov, hrad, oprava zdi“ s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním zadavatelem a pověřujícím zadavatelem na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro SDH Polička s Ministerstvem vnitra - Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR, se sídlem
Praha, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2022 s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Vypracování Územní studie Polička – lokalita Jih I.“ společnosti Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., se sídlem Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování Územní studie Polička – lokalita Jih I. s Urbanistickým střediskem BRNO, spol. s r.o., se sídlem Brno, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi zadávacího řízení akce „Výměna svítidel veřejného osvětlení v Poličce - IV. etapa“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnost užívacího práva na akci „I. etapa infrastruktury lok. Jih I v Poličce“ se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod v č.p.  64 v Modřeci  s VHOS a.s. Moravská Třebová, se sídlem Moravská Třebová, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava lesních cest a úprava meliorační sítě, lokalita Šibeniční vrch, lesnický úsek 1“ s firmou LTM Litomyšl, spol. s r.o., se sídlem Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 5952/4 o výměře cca 12 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku, jejímž předmětem je pronájem části pozemku p.č. 727/2 v k.ú. Polička o výměře cca 36 m2, dle důvodové zprávy. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude činit 5 Kč/m2.

RM doporučuje ZM schválit vzdání se zákonného předkupního práva ke stavbě umístěné na pozemku stavební p.č. 2055/2 v k.ú. Polička, která je ve vlastnictví POLIKLINIKA KRÁLŮV DVŮR, s.r.o., se sídlem Praha. Pozemek stavební p.č. 2055/2 je ve spoluvlastnictví města Poličky podílem vel. 1/24, které je oprávněné ze zákonného předkupního práva, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit na základě kupní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí kupní S/OM/3668/19/AL, S/OM/2773/18/AL, ze dne 12. 11. 2019, uzavření kupní smlouvy mezi městem Poličkou a Pardubickým krajem, jejímž předmětem je převod pozemku p.č. 1278/2 o výměře 2450 m2, stavebního pozemku p.č. 1244 o výměře 432 m2, jehož součástí je stavba č.p. 505, vše v k.ú. Polička, do vlastnictví města Poličky, za cenu 4.112.440 Kč, dle důvodové zprávy. Poplatky spojené s převodem nemovitostí uhradí město Polička.

RM rozhoduje o výběru zhotovitele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Oprava hřbitovní zdi u kostela sv. Michala 2022“ takto: vybraným zhotovitelem je firma STAVOTREND Poříčí s.r.o., se sídlem Poříčí u Litomyšle, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou STAVOTREND Poříčí s.r.o., se sídlem Poříčí u Litomyšle, na veřejnou zakázku „Oprava hřbitovní zdi u kostela sv. Michala 2022“, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit výkup pozemků p.č. 3190/10 o výměře 242 m2, p.č. 3190/24 o výměře 12 m2, p.č. 3240/9 o výměře 19 m2, p.č. 3248 o výměře 366 m2, p.č. 3250/37 o výměře 543 m2, p.č. 3262/1 o výměře 58 m2, p.č. 3262/2 o výměře 58 m2 a pozemku 6205/2 o výměře 121 m2 vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr směny pozemku p.č. 326/2 o výměře 261 m2, pozemku p.č. 326/3 o výměře 623 m2, pozemku p.č. 326/4 o výměře 216 m2, pozemku p.č.327 o výměře 119 m2 a pozemku p.č. 328 o výměře 2244 m2 vše v k.ú. Modřec a pozemku p.č. 5216/13 o výměře 405 m2, pozemku p.č. 5216/15 o výměře 49 m2 a pozemku p.č. 5216/24 o výměře 444 m2 vše v k.ú. Polička za pozemek p.č. 4172 o výměře 1946 m2, pozemek p.č. 4176/7 o výměře 1052 m2, pozemek p.č. 4877/227 o výměře 821 m2 a pozemek p.č.5226/3 o výměře 549 m2 vše v k.ú. Polička ve vlastnictví města Poličky, dle důvodové zprávy. Cenový rozdíl směňovaných pozemků bude předmětem finančního vypořádání. Náklady spojené s vypořádáním pozemků uhradí strany směny společně a nerozdílně.

RM bere na vědomí záměry škol a školských zařízení zřízených městem Poličkou podat žádosti o dotaci z Operačního programu Jan Amos Komenský 02_22_002 dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí přehled a výsledky provedených kontrol ve školách a školských zařízeních zřízených městem Poličkou za období červen 2021 - červen 2022 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k dohodě o stanovení rozsahu a ceně činností prováděných od 1. 1. do 31. 12. 2022, uzavřené dne 22. 3. 2022, s T.E.S. s.r.o. se sídlem Polička, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 26. 5. 2022, dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele zakázky Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička – Park „Mezi domy“: vybraným dodavatelem je firma Petr Sobotka, Nový Jimramov, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička – Park „Mezi domy“ s vybraným dodavatelem firmou Petr Sobotka, Nový Jimramov, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění a provozování kontejnerů se společností ELEKTROWIN, a.s., se sídlem Praha za účelem zajištění, sjednání bližších podmínek pro umístění a provozování kontejnerů na místě zpětného odběru a shromažďování zpětně odebraného elektrozařízení, dle důvodové zprávy.

 

Polička 8. srpna 2022

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                          

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.