Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Zobrazujete archivní informace

Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. listopadu 2022

RM schvaluje způsob řešení komunikací a zpevněných ploch v „I. etapě lok. JIH I. v Poličce“ - viz II. etapa lok. Mánesova dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní č. 1000019677/2022/4000247393 - plynovod v „I. etapě infrastruktury lok. Jih I v Poličce“, se společností GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace na „I. etapu infrastruktury lok. JIH I. v Poličce“ se společností BETA-PROJEKT, s.r.o., Svitavy, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje výplatu zálohy na roční odměnu za rok 2022 ředitelům příspěvkových organizací p. Petru Cuperovi, řediteli Tylova domu; Mgr. Pavle Juklové, ředitelce Městského muzea a galerie Polička; p. Miloši Dempírovi, DiS., řediteli Hradu Svojanov a Mgr. Janu Juklovi, řediteli Městské knihovny Polička.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 10, velikosti 1+1 s příslušenstvím, ve IV. NP domu č. p. 806, M. Bureše, 572 01 Polička. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, a to na šest měsíců od 1. 12. 2022 do 31. 5. 2023, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 57,50 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku mezi městem Poličkou, jako pronajímatelem a AGILE spol. s r.o., Vysoké Mýto, jako nájemcem, jehož předmětem je nájem části pozemku p.č. 5769/86 o výměře cca 450 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 5913/1 o výměře 4 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohody o umístění stavby č. IP-12-2014898/SOBS VB/02 a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Poličkou, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800109135 a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Poličkou, jako povinným a GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohody o umístění stavby č. IZ-12-2002373/VB/01 SY Polička Retail Park a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Poličkou, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 8175736228, s Generali Českou pojišťovnou, a.s., Praha 1, s platností ode dne 26. 11. 2022, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Výměna podlahové krytiny v sále č. 204 v budově radnice, Palackého nám. 2, Polička“ firmu Design Alfa s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 12022 s firmou Design Alfa s.r.o., Polička, pro zakázku „Výměna podlahové krytiny v sále č. 204 v budově radnice, Palackého nám. 2, 572 01 Polička“, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi pro akci „Stavební úpravy zázemí u obřadní síně v radnici“ ve složení dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje záměr zpracování Ročenky města Poličky za rok 2022 a Kontaktníku dle důvodové zprávy. Zpracováním pověřuje Ing. Naděždu Šauerovou.

b/ RM schvaluje objednání grafického zpracování, tisku a roznosu Ročenky 2022 a Kontaktníku u firmy TISKÁRNA POLIČKA, Brno, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí dokumenty škol a školských zařízení zřízených městem Poličkou za školní rok 2021/2022, dle důvodové zprávy:

Výroční zprávu Masarykovy základní školy Polička

Výroční zprávu Základní školy Na Lukách Polička

Hodnotící zprávu Střediska volného času Mozaika Polička

Plán práce Střediska volného času Mozaika Polička

RM schvaluje změnu odpisového plánu pro rok 2022 Základní škole Na Lukách Polička dle důvodové zprávy.

a/ RM zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány tyto komise:

-      bytová

-      dítě a volný čas

-      dopravní a bezpečnostní

-      kulturní

-      pro občanské záležitosti

-      pro prevenci kriminality

-      pro zahraničí a cestovní ruch

-      sportovní

-      stavební a životního prostředí

-      zdravotně-sociální

b/ RM vyzývá volební strany, které kandidovaly ve volbách do zastupitelstva města k předložení návrhů na personální složení komisí v počtu maximálně 2 členů navržených za jednu volební stranu v termínu do 30. 11. 2022 na sekretariát starosty, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce ul. Eimova a Nádražní v Poličce“ se společností PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, dle důvodové zprávy

a/ RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 6, velikosti 1+1 s příslušenstvím, ve II. NP domu č.p. 218, ul. Střítežská, 572 01 Polička, se stávajícími nájemci, a to dohodou k 30. 11. 2022, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6, velikosti 1+1 s příslušenstvím, ve II. NP domu č.p. 218, ul. Střítežská, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky od 1. 12. 2022 do 30. 11. 2024, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 44,07 Kč/m2 podlahové plochy.

a/ RM schvaluje navržené umístění nové ulice v lokalitě mezi ulicemi Tyršova a Hegerova v Poličce dle důvodové zprávy.

b/ RM navrhuje pro novou ulici tento název – U Trati.

Usnesení RM Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují text upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                          

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.