Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Zobrazujete archivní informace

Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 20. 2. 2023

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Výměna svítidel veřejného osvětlení v Poličce - IV. Etapa“, se společností ELNERMONT s.r.o., Olomouc, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o přípoloži sítě elektronických komunikací v rámci akce „Rekonstrukce ul. Eimova a Nádražní v Poličce“ se společností PODA a.s., Ostrava, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje pana Jana Smejkala a pana Ondřeje Klimeše členy Sportovní komise Rady města Poličky dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zprávu o činnosti příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička za rok 2022 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 2, o velikosti 2 + kk, nacházejícího se v I. NP domu č.p. 491, ul. 9. května, 572 01 Polička, a to na 1 rok, s účinností od 1. 3. 2023, dle důvodové zprávy. Výše nájemného činí 64,70 Kč za 1m² podlahové plochy bytu.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 220106 na akci „Stavební úpravy obvodového pláště budovy radnice čp. 2 na Palackého náměstí v Poličce“ s f. BÁČA, s.r.o. se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 220106 na akci „Stavební úpravy obvodového pláště budovy radnice čp. 2 na Palackého náměstí v Poličce“ s firmou BÁČA, s.r.o. se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje komisi pro elektronické otevírání nabídek, hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku „INFRASTRUKTURA POLIČKA LOKALITA JIH - I. ETAPA“, ve složení dle důvodové zprávy.

RM jmenuje komisi pro elektronické otevírání nabídek, hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku „Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce - II. ETAPA“, ve složení dle důvodové zprávy.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, hodnotící komisi a náhradníky komise na akci „Podélné parkovací stání u silnice I/34, ul. Vrchlického v Poličce“, ve složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 16 ke směrnici Oběh účetních dokladů dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu a výpůjčce pozemku mezi městem Poličkou, jako pronajímatelem a půjčitelem, jehož předmětem je užívání pozemku parcela č. 200/1 o výměře 415 m2 v k.ú. Střítež, ze kterého bude 60 m2 užíváno formou pronájmu a 355 m2 formou výpůjčky, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohody o umístění stavby č. IV-12-2025972/SY Polička, Pivovarská pč 3264/10 knn a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Poličkou, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV Podmokly, jako oprávněným, z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1, velikosti 1+1 s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 3. 2023 do 29. 2. 2024, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 53 Kč/m2 podlahové plochy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, velikosti 1+0 s příslušenstvím, ve II. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 3. 2023 do 29. 2. 2024, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 53 Kč/m2 podlahové plochy.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 12, velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve II. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 3. 2023 do 29. 2. 2024, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 150 Kč/m2 podlahové plochy.

d/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 24, velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 3. 2023 do 29. 2. 2024, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 150 Kč/m2 podlahové plochy.

e/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, opět na dobu určitou, a to na jeden měsíc od 1. 3. 2023 do 31. 3. 2023, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 53 Kč/m2 podlahové plochy, dle důvodové zprávy.

f/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 3, velikosti 1+1 s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, opět na dobu určitou, a to na šest měsíců od 1. 3. 2023 do 31. 8. 2023, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 53 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 22, velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, a to na šest měsíců od 1. 3. 2023 do 31. 8. 2023, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 150 Kč/m2 podlahové plochy.

RM nedoporučuje ZM schválit prodej části pozemkové parcely č.2732  o výměře 1989 m2  v k.ú. Borová u Poličky, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 100 Kč/m2  a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                                                  

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.