Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 20. 3. 2023

RM schvaluje jednotný termín pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřízených městem Poličkou pro školní rok 2023/2024 ve dnech 2. - 3. 5. 2023 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje termín jednotného zápisu do prvních tříd základních škol zřízených městem Poličkou pro školní rok 2023/2024 dne 14. 4. 2023 dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci Mateřské škole Čtyřlístek Polička ve výši 300 000 Kč se splatností do pěti pracovních dnů po obdržení dotace, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje výši náhrady za přičlenění pozemků do honebních společenstev dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 12022 s f. Design Alfa s.r.o. Polička pro zakázku „Výměna podlahové krytiny v sále č. 204 v budově radnice, Palackého nám. 2, Polička“, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje účetní závěrku za rok 2022 dle důvodové zprávy:

- Mateřské školy Rozmarýnek Polička;

- Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181;

- Mateřské školy Čtyřlístek Polička;

- Mateřské školy Luční Polička;

- Masarykovy základní školy Polička;

- Základní školy Na Lukách Polička;

- Školní jídelny Polička, Rumunská 646;

- Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička;

- Střediska volného času Mozaika Polička.

b/ RM schvaluje finanční vypořádání výsledků hospodaření včetně vyúčtování závazných ukazatelů za rok 2022 dle důvodové zprávy:

- Mateřské školy Rozmarýnek Polička;

- Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181;

- Mateřské školy Čtyřlístek Polička;

- Mateřské školy Luční Polička;

- Masarykovy základní školy Polička;

- Základní školy Na Lukách Polička;

- Školní jídelny Polička, Rumunská 646;

- Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička;

- Střediska volného času Mozaika Polička.

a/ RM schvaluje účetní závěrku za rok 2022 organizací dle důvodové zprávy.

- Městské knihovně Polička;

- Městskému muzeu a galerii Polička;

- Hradu Svojanovu;

- Tylovu domu Polička.

b/ RM schvaluje finanční vypořádání výsledků hospodaření včetně vyúčtování závazných ukazatelů
za rok 2022 organizací dle důvodové zprávy.

- Městské knihovně Polička;

- Městskému muzeu a galerii Polička;

- Hradu Svojanovu;

- Tylovu domu Polička.

RM schvaluje vyřazení nepotřebného a nevyužitelného majetku „Územní studie Polička - lokalita Jih I.“ z roku 2016, inventární číslo 19/0-13, v hodnotě 102.850 Kč, z účetní evidence dlouhodobého majetku města Poličky, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o zhotovení webových stránek mezi objednatelem DPS „Penzion“ Polička a zhotovitelem Jiří Neudert, DiS. - Kleine  | Heart | Driven Studio, Polička, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 5, o velikosti 2 + kk, ve III. NP domu č.p. 491, ul. 9. května, 572 01 Polička, a to na 1 rok, s účinností od 1. 4. 2023, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 84,70 Kč/m² podlahové plochy bytu.

b/ RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 6, o velikosti 2 + kk, ve III. NP domu č.p. 491, ul. 9. května, 572 01 Polička, a to na 1 rok, s účinností od 1. 4. 2023, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 84,70 Kč/m² podlahové plochy bytu.

a/ RM schvaluje účetní závěrku za rok 2022 Domu s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička dle důvodové zprávy. 

b/ RM schvaluje finanční vypořádání výsledku hospodaření včetně vyúčtování závazných ukazatelů za rok 2022 Domu s pečovatelskou službou "Penzion" Polička dle důvodové zprávy:

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby „Parkoviště před bytovým domem č.p. 379 v ulici Zákrejsova v Poličce“ se stavebníkem Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 379, ulice Zákrejsova v Poličce, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro otevírání, hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku „Stavební úpravy interiéru Městského úřadu v Poličce, Palackého nám. 160", ve složení dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje použití finančních prostředků z kapitálových výdajů rozpočtu města v kapitole 39 plánovaných pro rozšíření vybavení městského koupaliště na pořízení tematického dětského hřiště ve tvaru lodi dle důvodové zprávy.

b/RM pověřuje vedoucího Plaveckého bazénu Polička předložením koncepčního návrhu dalších úprav a vylepšení areálu koupaliště v Poličce včetně posílení mobiliáře.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, velikosti 2+1 s příslušenstvím, ve II. NP domu č.p. 86, ul. Otakarova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, a to na dobu určitou tři měsíce -  od 1. 4. 2023 do 30. 6. 2023, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 53 Kč/m2 podlahové plochy bytu.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 7, velikosti 1+1 s příslušenstvím, ve II. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 53 Kč/m2 podlahové plochy bytu.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 20, velikosti 1+1 s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 932, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 53 Kč/m2 podlahové plochy bytu.

d/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na jeden měsíc od 1. 4. 2023 do 30. 4. 2023, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 53 Kč/m2 podlahové plochy bytu.

RM souhlasí se zbudováním přístřešku pro osobní automobil u stávající garáže DPS „Penzion“ Polička II. na části pozemku města Poličky parc. č. 277/1 dle důvodové zprávy. Přístřešek bude sloužit k parkování jednoho auta pečovatelské služby DPS „Penzion“ Polička.

RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Výměna svítidel veřejného osvětlení v Poličce – IV. Etapa“, se společností ELNERMONT s.r.o., Olomouc, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o stanovení rozsahu a ceně činností pro rok 2023 včetně ceníku služeb a výkonů T.E.S. s.r.o. Polička pro rok 2023 dle důvodové zprávy.

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.           

Přílohy

Zastupitelstvo

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Poličky dne 25. 4. 2024

více... Živý přenos

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.