Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 3. dubna 2023

RM jmenuje předsedkyní komise dítě a volný čas Mgr. Hanu Pražanovou dle důvodové zprávy.

RM schvaluje opětovné navýšení pracovního úvazku Mgr. Jana Jukla, ředitele Městské knihovny Polička, se sídlem Polička, na 0,7 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje platový výměr Mgr. Jana Jukla, ředitele Městské knihovny Polička, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit umístění mramorového kříže dle návrhu akademického sochaře Petra Váni v areálu Centrálního hřbitova v Poličce p.č. 2891 dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit financování pořízení mramorového kříže dle návrhu akademického sochaře Petra Váni v areálu Centrálního hřbitova v Poličce v průběhu roku 2023 a 2024 až do výše 1.500.000 Kč dle důvodové zprávy.

RM schvaluje koncept zápisu do kroniky města Poličky za rok 2022 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smluv o centralizovaném zadávání k realizaci veřejných zakázek na dodávky elektrické energie a zemního plynu pro město Poličku, jeho příspěvkové organizace, T.E.S. s.r.o. a další subjekty dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 8. 12. 2022 usnesením č. 7, a to pro:

Ekocentrum Skřítek z.s., se sídlem Pomezí, ve výši 12.000 Kč na zábavně vzdělávací dvoudenní program „Den stromů 2023“

Spolek přátel Základní školy Na Lukách Polička, se sídlem Polička, ve výši 14.000 Kč na Zahradní slavnost pro žáky prvních tříd a děti z 1. stupně

Spolek přátel Základní školy Na Lukách Polička, se sídlem Polička, ve výši 14.000 Kč na rozloučení s deváťáky aneb Zahradní slavnost na druhou

1. ZO ČSOP Polička, se sídlem Polička, ve výši 31.000 Kč na kancelářské, výukové a sportovní potřeby oddílů, materiál a služby k opravám a úpravám klubovny

Dětský domov Polička, se sídlem Polička, ve výši 7.000 Kč na letní dětský tábor v Liticích nad Orlicí

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Poličce, se sídlem Polička, ve výši 10.000 Kč na příměstský tábor s Američany

Junák - český skaut, středisko Tilia Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši 37.000 Kč na opravy, provoz a údržbu skautské základny, klubovny a auta, obnovu sportovního a táborového vybavení, doplnění a obnovu nářadí

Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Polička, se sídlem Polička, ve výši 30.000 Kč na nákup celt na stany

Rodinné centrum Podané srdce z.s., se sídlem Polička, ve výši 16.000 Kč na činnost klubu pro děti - herna, herna - roboti, deskovky Půda; činnost poradny při klubu v centru; víkendové pobyty pro rodiny s dětmi; příměstský tábor

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lezník, se sídlem Lezník - Polička, ve výši 6.000 Kč na tradiční dětský den

Svárava s.r.o., se sídlem Sádek, ve výši 7.000 Kč na jezdecké tábory

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Střítež, se sídlem Střítež - Polička, ve výši 4.000 Kč na kulturní vystoupení pro děti (divadlo, kouzelnické vystoupení)

Věra Grossmannová, DiS., se sídlem Pomezí, ve výši 5.000 Kč na částečné pokrytí nákladů spojených s uspořádáním letních táborů pro děti z Poličky a okolí a z dětského domova

Zdislava Vostřelová, bytem Střítež - Polička, ve výši 4.000 Kč na zábavné odpoledne pro děti a dospělé ze Stříteže a okolí

Aldeigjuborg z.s., se sídlem Polička, ve výši 35.000 Kč na uspořádání historického festivalu „Bitva u políček“

Jan Romportl, bytem Polička, ve výši 2.000 Kč na filmový festival Expediční kamera 2023

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Střítež, se sídlem Střítež - Polička, ve výši 10.000 Kč na pořádání country večera ve Stříteži

Spolek Krásná Rybná, se sídlem Pustá Rybná, ve výši 20.000 Kč na kulturní akci v Pusté Rybné: Večer s cimbálovou muzikou, divadelní představení v rámci pouti, Sousedský koncert na terase, Adventní zpívání

KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s., se sídlem Ústí nad Orlicí,  ve výši 1.000 Kč na zajištění provozu Linky důvěry Ústí nad Orlicí

Laxus z.ú., se sídlem Nymburk, ve výši 39.000 Kč na poskytování sociálních a adiktologických služeb uživatelům drog a osobám blízkým uživatelům drog

Linka bezpečí, z.s., se sídlem Praha, ve výši 4.000 Kč na pokrytí části nákladů celostátní telefonní Linky bezpečí a Rodičovské linky

Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o., se sídlem Polička, ve výši 20.000 Kč na preventivní programy: Osobní zodpovědnost, Kyberšikana, Skrytá nebezpečí internetu, Hrdinství všedního dne, Kult krásného těla, Jak se nenechat podvést, Předsudky, Holocaust, Kritické myšlení

Jaromír Břeň, bytem Polička, ve výši 5.000 Kč na podporu mládežnických závodníků v soutěžích horských kol v ČR a v celonárodním seriálu závodů horských kol

Plavecký oddíl Orka Polička, z.s., se sídlem Polička,  ve výši 5.600 Kč na činnost spolku - startovné na závody, cestovné, ubytování, užívání plaveckého bazénu, pojištění, členské příspěvky

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lezník, se sídlem Lezník - Polička, ve výši 8.250 Kč na účast družstev mládeže na soutěžích v požárním sportu

ÚAMK - AMK Polička, se sídlem Polička, ve výši 5.500 Kč na činnost mládežnického sportovního družstva motokrosařů

ÚAMK - AMK Polička, se sídlem Polička,  ve výši 5.000 Kč na uspořádání motokrosových závodů

Vodácký spolek Neptun, se sídlem Polička, ve výši 11.000 Kč na zajištění sportovního vyžití dětí a mládeže spolku - úhrady pronájmů bazénu a pořízení sportovního vybavení pro provozování vodáckého sportu

Zdeněk Červený, bytem Polička, ve výši 16.000 Kč na podporu a zabezpečení přípravy na atletické ME U19, mistrovství ČR v atletice

Domov pro rodinu, z.s., se sídlem Moravská Třebová, ve výši 4.000 Kč na dofinancování provozu sociální služby Most naděje - azylového domu pro rodiče s dětmi

DušeProstor, z.s., se sídlem Korouhev, ve výši 15.000 Kč na besedy o duševním zdraví ve školách, pořádání kurzů a přednášek o duševním zdraví

Miloslav Zezula, bytem Polička, ve výši 8.000 Kč na Běh naděje

Potravinová banka Pardubice, z.s., se sídlem Chotovice ve výši 26.000 Kč na poskytnutí materiální pomoci občanům

Rodinné centrum Podané srdce z.s., se sídlem Polička, ve výši 20.000 Kč na službu doprovod a péče o dítě/osobu se zdravotním postižením a speciálními potřebami

Rytmus Východní Čechy, o.p.s., se sídlem Chrudim, ve výši 3.000 Kč na službu sociální rehabilitace

SPMP ČR pobočný spolek Polička, se sídlem Polička, ve výši 20.000 Kč na hipoterapii pro postižené děti, včetně nákladů na dopravu

Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú., se sídlem Svitavy, ve výši 17.000 Kč na služby sociálního poradenství, osobní asistenci, návštěvy v rodinách

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace kardio Svitavy, se sídlem Svitavy, ve výši 5.000 Kč na dopravu členů na akce, vstupné do historických a turistických objektů, spolupráci s klubem seniorů, uspořádání výletu pro těžce chodící a aktivní bývalé členy

CYKLO-SKI klub Polička z.s., se sídlem Polička,  ve výši 15.000 Kč na pořádání závodu „Časovka na Lucký vrch“; závody na kolečkových lyžích, bruslích a koloběžkách; údržbu stop pro běžecké lyžování

Český kynologický svaz ZKO Polička - 525, se sídlem Polička, ve výši 5.000 Kč na částečné pokrytí nákladů k zajištění Poličského závodu ve sportovní kynologii

Český kynologický svaz ZKO Polička - 525, se sídlem Polička, ve výši 10.000 Kč na částečné pokrytí nákladů k zajištění provozu organizace

Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Polička, se sídlem Polička, ve výši 10.000 Kč na výměnu nosných sloupů zastřešení před bufetem a zázemím

Český svaz ochránců přírody - Záchranná stanice a ekocentrum „Pasíčka“, se sídlem Bor u Skutče, ve výši 5.000 Kč na činnost záchranné stanice

Ekocentrum Skřítek z.s., se sídlem Pomezí, ve výši 5.000 Kč na přednášky, besedy, workshopy a filmy z environmentální oblasti pro veřejnost

IHC Rebels Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši 20.000 Kč na činnost družstva v ledním hokeji a in-line hokeji v roce 2023

Jaroslav Roušar, bytem Polička, ve výši 5.000 Kč na oslavy 30. výročí oddílu karate

Josef Doležal, bytem Polička, ve výši 3.000 Kč na provozování vánočního osvětlení domu a zahrady Bezručova 706

KČT Jiřího Gutha - Jarkovského Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši 2.000 Kč na pořádání turistické akce, obnovu a údržbu turistického značení

Klub českých turistů, odbor Polička, se sídlem Polička, ve výši 15.000 Kč na organizování turistických akcí, značení turistických tras, činnost

Motorkáři Pomezí z.s., se sídlem Pomezí, ve výši 5.000 Kč na moto akci - zahájení sezóny, žehnání motocyklů knězem, doprovodný program

Myslivecký spolek Polička, se sídlem Polička, ve výši 8.000 Kč na údržbu a opravy hnízdních budek pro vodní ptactvo, slanisek pro podávání minerálních solí zvěři, zařízení pro přikrmování zvěře; nákup obilí, vitamínů a minerálních solí pro výživu a přikrmování zvěře

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lezník, se sídlem Lezník - Polička, ve výši 10.000 Kč na provoz zájmového kroužku mladých hasičů

Spolek Štístko, se sídlem Lezník - Polička, ve výši 10.000 Kč na zajištění welfaru zvířat do předání útulkům nebo záchranným stanicím (výbava karanténní místnosti, misky, potrava pro zvířata, pelechy, škrabadla, dezinfekční prostředky, …)

Vít Mořkovský, bytem Široký Důl, ve výši 5.000 Kč na přípravu, trénink a zajištění techniky na Plachtařské mistrovství ČR juniorů

Zbyněk Novotný, bytem Jimramov, ve výši 5.000 Kč na uspořádání Truck Trialové show

 

RM neschvaluje poskytnutí dotací pro:

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Střítež, se sídlem Střítež - Polička, IČO 64211428, ve výši 6.000 Kč na pálení čarodějnic - akci pro děti a obyvatele Stříteže

Tomáš Hořínek, bytem Polička, ve výši 15.000 Kč na zahájení prázdnin na koupališti v Poličce

Up z.s., se sídlem Morašice, ve výši 15.000 Kč na uspořádání benefičního festivalu Hudba pomáhá

 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 8. 12. 2022 usnesením č. 7, a to pro:

Gymnázium, Polička, se sídlem Polička, ve výši 14.000 Kč na motivační soustředění pro nadané žáky a studenty v přírodovědných předmětech

Gymnázium, Polička, se sídlem Polička, ve výši 6.000 Kč na oblastní kolo pěvecké soutěže Skřivánek 2023

Gymnázium, Polička, se sídlem Polička, ve výši 8.000 Kč na organizační zajištění besed k tématu vzdělávání

Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu v Poličce, se sídlem Polička, ve výši 29.000 Kč na matematický seminář Mates

Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o., se sídlem Polička, ve výši 29.000 Kč na soutěž odborných dovedností žáků školy

Svatojosefská jednota Polička z.s., se sídlem Polička, ve výši 26.000 Kč na nákup zvukové aparatury a promítacího plátna; volnočasové aktivity dětí; úhradu provozních nákladů

Gymnázium, Polička, se sídlem Polička, ve výši 27.000 Kč na organizační zajištění happeningu Pamatuj!

Mužský pěvecký sbor B. Martinů města Poličky, z.s., se sídlem Polička, ve výši 35.000 Kč na koncertní vystoupení, semináře s hlasovými lektory

Oblastní charita Polička, se sídlem Polička, ve výši 20.000 Kč na benefiční koncert

Oblastní charita Polička, se sídlem Polička, ve výši 7.500 Kč na Týdny pro duševní zdraví - osvětové a destigmatizační aktivity ve prospěch duševního zdraví

Pontopolis z.s., se sídlem Polička, ve výši 35.000 Kč na festival Jeden svět

Spolek NÁŠ MARTINŮ, se sídlem Polička, ve výši 60.000 Kč na pořádání koncertů klasické hudby a pořádání kulturních akcí

Gymnázium, Polička, se sídlem Polička, ve výši 8.000 Kč na preventivní programy: Jak se učit a zvládat stres; Holky z Venuše, kluci z Marsu

Gymnázium, Polička, se sídlem Polička, ve výši 20.000 Kč na preventivní protidrogový program Psychohrátky

1. FBC Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši 78.100 Kč na činnost mládeže florbalového klubu

ATLETIKA Polička, spolek, se sídlem Polička, ve výši 8.000 Kč na Běh kolem poličských hradeb

ATLETIKA Polička, spolek, se sídlem Polička, ve výši 60.000 Kč na sportovní činnost mládeže

HC Spartak Polička z.s., se sídlem Polička, ve výši 160.000 Kč na činnost mládeže hokejového klubu

HC Spartak Polička z.s., se sídlem Polička, ve výši 36.000 Kč na předsezonní soustředění

Oblastní charita Polička, se sídlem Polička, ve výši 2.000 Kč na Běh Jarmila Běhoděje 2023

SK Kometa Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši 120.000 Kč na sportovní činnost mládeže v hokejbalu

SK8 Slalom Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši 127.350 Kč na sportovní činnost žákovských družstev a juniorů a jejich účast v Českém a Světovém poháru ve skateboardu

SK8 Slalom Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši 32.000 Kč na tréninkový kemp žákovských družstev a juniorů

Sportovní kluby Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši 120.000 Kč na činnost mládežnických oddílů

Sportovní kluby Polička, z.s. (odd. házené), se sídlem Polička, ve výši 71.500 Kč na činnost mládežnických oddílů v házené

Stanislav Nožka, Mgr., bytem Polička, ve výši 21.400 Kč na pořádání soutěží v lezení, přípravu lezeckých cest, závodů a tréninků, medaile, poháry a ceny, účast na soutěžích, obnovu výstroje a výzbroje, náčiní a nářadí kroužku sportovního lezení

Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši 85.000 Kč na činnost mládeže - cestovné na soutěže, turnajové náklady mládeže, pronájem hracích prostor, nákup šachového a metodického materiálu, náklady na pořádání turnajů

Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši 8.000 Kč na několikadenní soustředění mládeže spojené s turnajem

TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené), se sídlem Polička, ve výši 172.000 Kč na činnost mládežnických oddílů

TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené), se sídlem Polička, ve výši 42.400 Kč na volejbalová soustředění pro jednotlivé mládežnické oddíly

TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl stolního tenisu), se sídlem Polička, ve výši 22.000 Kč na činnost mládeže stolního tenisu

TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl tenisu), se sídlem Polička, ve výši 77.000 Kč na činnost mládeže tenisového oddílu

TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl tenisu), se sídlem Polička, ve výši 9.900 Kč na tenisový kemp pro děti a mládež

Květná Zahrada, z.ú., se sídlem Květná, ve výši 50.000 Kč na spolufinancování provozu Domu na půl cesty v Květné, včetně mzdových nákladů

MaTami, centrum pro rodinu z.s., se sídlem Polička, ve výši 82.000 Kč na dofinancování projektu „Čas pro rodinu“

Oblastní charita Polička, se sídlem Polička, ve výši 48.000 Kč na absolvování kurzu specializované péče pro zdravotní sestry; přístrojové vybavení s příslušenstvím

Oblastní charita Polička, se sídlem Polička, ve výši 22.000 Kč na týdenní pobyt v Blansku pro sociálně handicapované děti z Poličska žijící v různých typech péče

Rodinné Integrační Centrum z.s., se sídlem Pardubice, ve výši 2.000 Kč na poskytování služby Osobní asistence pro osoby s poruchami autistického spektra

Rodinné Integrační Centrum z.s., se sídlem Pardubice, ve výši 3.000 Kč na poskytování služby Sociální rehabilitace pro osoby s poruchami autistického spektra

Rodinné Integrační Centrum z.s., se sídlem Pardubice, ve výši 5.000 Kč na poskytování Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra

Rodinné Integrační Centrum z.s., se sídlem náměstí Pardubice, ve výši 15.000 Kč na poskytování sociální služby Raná péče pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, poruchami komunikace a sociální interakce

Bonanza Vendolí, z.ú., se sídlem Vendolí, ve výši 10.000 Kč na osobní a materiálové náklady spojené s poskytováním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi „Drž se na uzdě“

Jiří Hasil, bytem Polička, ve výši 5.000 Kč na vybavení fitcentra v Poličce

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, se sídlem Polička, ve výši 15.000 Kč na organizační zabezpečení Poličské pohárové soutěže v požárním sportu dětí

Svatojosefská jednota Polička z.s., se sídlem Polička, ve výši 15.000 Kč na materiál (sendvičové izolační desky) na mobilní zabezpečovací, závěsnou oddělovací stěnu.

 

RM projednala a doporučuje ZM schválit doplnění Zásad poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2023, schválených ZM dne 8. 12. 2022 usnesením č. 7, a to o převedení částky 19.500 Kč v programu podpory kultury a převedení částky 27.000 Kč v programu podpory ostatní veřejně prospěšné aktivity z 1. kola do 2. kola poskytování programových dotací.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 4987134497, s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností od 22. 5. 2023, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 4082733760, s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha s platností od 22. 5. 2023, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 5698268419, s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha s platností od 8. 4. 2023, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy č. 52233763-17 o pojištění majetku, s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha, s platností od 4. 4. 2023, dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 1/2023 dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Poličky na období  2024 - 2026 dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit způsob zhodnocování dočasně volných finančních prostředků formou založení spořícího účtu u Moneta Money Bank, a.s. do výše max. 30 mil. Kč a založení dvou termínovaných vkladů u ČS a.s. na dobu 1 a 3 měsíců ve výši 30 mil. Kč na jeden vklad, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro elektronické otevírání nabídek a členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku „Stavební úpravy 1.NP a 2.NP objektu Lezník č.p. 68, Polička - I. etapa“, ve složení dle důvodové zprávy.

 

RM projednala a doporučuje ZM schválit  návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024 - 2026 příspěvkových organizací dle důvodové zprávy:

Mateřská škola Rozmarýnek Polička, se sídlem Polička

Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181, se sídlem Polička

Mateřská škola Čtyřlístek Polička, se sídlem Polička

Mateřská škola Luční Polička, se sídlem Polička

Masarykova základní škola Polička, se sídlem Polička

Základní škola Na Lukách Polička, se sídlem Polička

Školní jídelna Polička, Rumunská 646, se sídlem Polička

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička, se sídlem Polička

Středisko volného času Mozaika Polička, se sídlem Polička

Městská knihovna Polička, se sídlem Polička

Městské muzeum a galerie Polička, se sídlem Polička

Hrad Svojanov, se sídlem Svojanov

Tylův dům, se sídlem Polička

Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička, se sídlem Polička.

RM schvaluje změnu odpisového plánu pro rok 2023 Školní jídelně Polička, Rumunská 646 se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Poličkou, jako pronajímatelem a SKH s.r.o. Sebranice, se sídlem Sebranice, jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 394/2 o výměře cca 500 m2 v k.ú. Lezník, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby v rámci stavby „Stavební úpravy ul. Haškova a Erbenova v Poličce“ mezi městem Poličkou, jako stavebníkem na straně jedné a vlastníky nemovitých věcí na straně druhé dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p.č. 74/3, 82/5, 1255/5, 2898/97, 2909/12, 2910, 2912/19, 2930/1, 5215/2, 5215/34, 5454/2, 5454/4, 5454/46, 5911/1, 5913/5, 5913/6, 5913/7, 5913/9, 5913/10, 5913/11, 5913/13, 5913/16, 5913/19, 5913/20, 5916/1, 5928, 5929, 5932/3, 5932/14, 5944/1, 5952/3, 6014/6, 6025/5, 6025/7, 6025/9, 6148/3, 6150/3 a 6649 v k.ú. Polička mezi městem Poličkou, jako povinným a společností PODA a.s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, jako oprávněným. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 52.571,85 Kč + 21 % DPH, dle důvodové zprávy. Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněný.

RM doporučuje ZM schválit změnu katastrální hranice mezi k.ú. Modřec a k.ú. Polička dle důvodové zprávy.

RM ruší své usnesení č. 41 ze dne 6. 2. 2023.

RM schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely 2959 o výměře 1667 m2 v k.ú. Polička vlastníkům domů č.p. 131 - č.p. 138 na ulici Heydukova v Poličce.

RM  schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 3856/3 v k.ú. Polička za účelem výstavby řadových garáží dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit na základě smlouvy o budoucí směnné smlouvě ze dne 9. 6. 2022 uzavření směnné smlouvy, jejímž předmětem je směna části pozemku p.č. 5069/3 o výměře 2840 m2, pozemku p.č. 5068/3 o výměře 389 m2 a pozemku p.č. 6152/68 o výměře 121 m2 v k.ú. Polička v ceně 1000 Kč/m2, za parcelu pro výstavbu rodinného domu o výměře 1200 m2, která vznikne na části pozemku p.č. 5154/3 o výměře 1163 m2 a části pozemku p.č. 6154/2 o výměře 37 m2, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Cena parcely pro výstavbu rodinného domu bude stanovena na základě podílu nákladů města Poličky na projekt „I. etapa infrastruktury lokality pro bydlení Jih I, Polička“ připadajících na tuto parcelu, k ceně bude připočteno DPH v zákonné výši. Rozdíl cen dle výsledku uhradí příslušná strana straně druhé.

RM doporučuje ZM schválit na základě smlouvy o budoucí směnné smlouvě ze dne 1. 6. 2022 uzavření směnné smlouvy, jejímž předmětem je směna části pozemku p.č. 5118/1 o výměře 1215 m2, pozemku p.č. 5117 o výměře 313 m2 a pozemku p.č. 6152/66 o výměře 84 m2, vše v k.ú. Polička za pozemky o celkové výměře 656 m2 ve vlastnictví města Poličky, které budou součástí budoucí parcely pro výstavbu rodinného domu na částech pozemků p.č. 5069/3 o výměře 236 m2, p.č. 5069/9 o výměře 394 m2 a p.č.5154/3 o výměře 26 m2, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Doplatek za směnu se stanoví ve výši výměry pozemků, na kterých bude budovaná technická infrastruktura, násobené 1.000 Kč a částky nákladů na vybudování technické infrastruktury, podíl uvedené hodnoty připadající na 1 m2 stavebních parcel bude vynásobený 150 m2, přičemž doplatek nepřesáhne částku 270.000 Kč včetně DPH.

RM schvaluje záměr prodat parcelu pro výstavbu rodinného domu na části pozemku p.č. 5057/3 o výměře 547 m2 a části pozemku p.č. 5069/7 o výměře 180 m2 vše v k.ú. Polička dle důvodové zprávy.

RM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 297/7 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Lezník dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje podílů na stavební parcele č. 3055 v k.ú. Polička se stavbou bytového domu č.p. 934 - 937 na ulici Sídliště Hegerova v Poličce jednotlivým vlastníkům bytových jednotek v domě č.p. 934 – 937, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 500 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojení s převodem nemovitosti.

RM schvaluje uzavření smlouvy o připojení odběrního elektrického zařízení k distribuční soustavě č. 23_SOP_02_4122139653 o krátkodobém připojení odběrního místa 1001380853,
EAN: 859182400708832922 s ČEZ Distribuce Děčín a.s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce ul. Eimova a Nádražní v Poličce“ se společností PP-GROUP.cz s.r.o., se sídlem Proseč, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 210, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s nájemnicí, a to na dva roky, s účinností
od  1. 5. 2023, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.108 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 214, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 5. 2023, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.011 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 318, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s nájemnicí, a to na dva roky, s účinností
od 1. 5. 2023, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.229 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 319, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s nájemnicí, a to na dva roky, s účinností
od 1. 5. 2023, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.197 Kč.

 

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat
(tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.           

                                                              

Přílohy

Zastupitelstvo

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Poličky dne 25. 4. 2024

více... Živý přenos

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.