Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. května 2023

 

RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. čtvrtletí 2023 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na konání multižánrového festivalu „Polička*555“ s Pardubickým krajem dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vytvoření a umístění mramorového kříže v areálu centrálního hřbitova v Poličce s akademickým sochařem Petrem Váňou, bytem Karlík, v souladu se záměrem schváleným usnesením ZM č. 20 ze dne 20. 4. 2023 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Ing. Marií Hamanovou, bytem Polička, jako dárcem a městem Poličkou, jako obdarovaným, v souladu s usnesením ZM č. 20 b) ze dne 20. 4. 2023 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z programu „Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji“ na projekt „Obnova dětského dopravního hřiště 2023“ s Pardubickým krajem dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z podprogramu D„Podpora aktivního trávení volného času dětí a mládeže na projekt „Podpora zájmového vzdělávání v regionu Poličsko“ s Pardubickým krajem dle důvodové zprávy.

RM schvaluje vyloučení účastníka ELEKTRO MOSEV spol. s r.o., se sídlem Hradec Králové ze zadávacího řízení s názvem „Stavební úpravy 1.NP a 2.NP objektu Lezník č.p. 68, Polička - I. etapa“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje vyloučení účastníka STREFA Polička s.r.o., se sídlem Polička ze zadávacího řízení s názvem „Stavební úpravy 1.NP a 2.NP objektu Lezník č.p. 68, Polička - I. etapa“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje vyloučení účastníka ISOTEP s.r.o., se sídlem Libchavy ze zadávacího řízení s názvem „Stavební úpravy 1.NP a 2.NP objektu Lezník č.p. 68, Polička - I. etapa“, dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Stavební úpravy 1.NP a 2.NP objektu Lezník č.p. 68, Polička - I. etapa“ takto: vybraným dodavatelem je společnost  APOLO CZ s.r.o., se sídlem Polička, a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předložené zprávy o hodnocení nabídek.

RM ruší, v souladu s § 127 odst. 2, písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  zadávací řízení na akci „Zimní stadion Polička - výměna střešního opláštění (1. část VZ) a výměna osvětlení  (2. část VZ)“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje postup řešení realizace akce „Zimní stadion Polička - výměna střešního opláštění“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb energetického managementu na vybraných objektech ve vlastnictví města Poličky se společností Amper Savings, a.s., se sídlem Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce - II. etapa“ s vybraným dodavatelem Sdružení pro výstavbu cyklostezky Polička: PP-GROUP.cz s.r.o., se sídlem Proseč, (vedoucí společník); SWIETELSKY stavební s.r.o., Dopravní stavby VÝCHOD - oblast Pardubice, se sídlem České Budějovice, (společník), dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „PD fotovoltaických elektráren na vybraných objektech v majetku města Poličky“ společnost etagere sansfil, s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „PD fotovoltaických elektráren na vybraných objektech v majetku města Poličky“ se společností etagere sansfil, s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Poličkou, jako pronajímatelem a APOLO CZ s.r.o., se sídlem Polička, jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem části pozemků p.č. 1255/1 a p.č. 1233/2 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na p.p.č. 2017/5 a p.p.č. 5995/1 v k.ú. Polička v rámci akce „Polička Retail park, Starohradská“ a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Poličkou, jako povinným a společností CETIN a.s., se sídlem Praha, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o vzdání se práva náhrady škody vzniklé na pozemku v ochranném pásmu lesa mezi městem Poličkou, vlastníkem lesa na pozemku p.č. 3701/1 v k.ú. Polička a vlastníkem pozemku p.č. 3276/15 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 372/13 o výměře 12 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 57 o výměře 83 m2, pozemkové parcely č. 746/14 o výměře 263 m2, pozemkové parcely č.748/5 o výměře 660 m2 a pozemkové parcely č. 788/16 o výměře 31 m2 v k.ú. Rohozná u Poličky, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, o uzavření následné smlouvy o zřízení služebnosti a o podmínkách provedení stavby mezi městem Poličkou jako povinným a společností Telco Infrastucture, s.r.o., se sídlem Praha, jako oprávněným, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 4286286244, s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha, s platností od 4. 6. 2023, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 1889798513, s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha, s platností od 20. 6. 2023, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření prodloužení smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 1, o velikosti 1 + kk, v 1. NP domu č.p. 374, ul. Hegerova, Polička, s nájemníkem, a to na 1 rok, s účinností od 1. 6. 2023, dle důvodové zprávy. Výše nájemného činí 84,70 Kč za 1m² podlahové plochy bytu.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě na poskytnutí služeb v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem „Činnosti související s provozováním kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města Polička“ s městem Poličkou, jako příkazcem a společností VHOS, a.s., se sídlem Moravská Třebová, jako příkazníkem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje společný postup města Poličky a Svazku obcí Vodovody Poličsko, se sídlem Polička, při zadání veřejné zakázky "Stavební úpravy ulice Haškova a Erbenova v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů se Svazkem obcí Vodovody Poličsko, se sídlem Polička, na akci "Stavební úpravy ulice Haškova a Erbenova v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „INFRASTRUKTURA POLIČKA LOKALITA JIH - I. ETAPA“ s vybraným dodavatelem PKS stavby a.s., se sídlem Žďár nad Sázavou, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Parkové úpravy v lokalitě Bezručova - Polička - Park - Mezi domy“ se zhotovitelem Petrem Sobotkou, se sídlem Jimramov, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 203, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 6. 2023, dle důvodové zprávy. Výše nájemného činí 1.211 Kč/měsíc.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 211, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s  nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 6. 2023, dle důvodové zprávy. Výše nájemného činí 1.107 Kč/měsíc.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 307, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve III. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 6. 2023, dle důvodové zprávy. Výše nájemného činí 1.247 Kč/měsíc.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 308, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve III. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 6. 2023, dle důvodové zprávy. Výše nájemného činí 1.043 Kč/měsíc.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 315, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve III. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička,
s nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 6. 2023, dle důvodové zprávy. Výše nájemného činí 1.011 Kč/měsíc.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 402, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve IV. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 6. 2023, dle důvodové zprávy. Výše nájemného činí 1.043 Kč/měsíc.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 502, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s nájemníky, a to na dva roky, s účinností od 1. 6. 2023, dle důvodové zprávy. Výše nájemného činí 2.383 Kč/měsíc.

 

Polička 15. 5. 2023

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                           

Přílohy

Zastupitelstvo

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Poličky dne 25. 4. 2024

více... Živý přenos

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.