Nařízení města Poličky č. 1/2016, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky

Nařízení města Poličky č. 1/2016,
kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy


Rada města Poličky se na své schůzi dne 1. 8. 2016 usnesením č. 303, usnesla vydat dle § 23 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení.


Článek 1
Parkování na označených parkovištích s parkovacími automaty

 
1. Parkoviště

Místními komunikace nebo jejich úseky, které lze v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,  užít k stání silničního motorového vozidla pouze za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, jsou tato parkoviště:

a) v ulici Tyršova u objektu pošty
b) v ulici Vrchlického u Tylova domu
c) na Palackého náměstí
d) v ulici Na Bídě

2. Doba parkování

Na místech, vyhrazených dle článku 1, bodu 1., označených příslušným dopravním značením, lze parkovat po dobu časově omezenou, nejvýše však 24 hodin. Parkování v těchto místech v době od 6,00 hodin do 17,00 hodin je možné pouze za úhradu. V sobotu od 12,00 hodin do pondělí 6,00 hodin a ve státem uznaný svátek je parkování bezplatné.

3. Povinnosti řidičů

Řidič dvoustopého motorového vozidla při parkování v době podléhající zpoplatnění je povinen prokázat zaplacení ceny za parkování zakoupením parkovací karty. Parkovací kartu je řidič dvoustopého vozidla povinen umístit na viditelném místě za předním sklem vozidla tak, aby na ní byly veškeré údaje čitelné z vnějšku vozidla.

4. Parkovací karta

Na služebně Městské policie Polička je možno zakoupit čtvrtletní, pololetní a roční parkovací kartu.  K tomuto účelu je kupující povinen předložit průkaz totožnosti.

Jednorázovou parkovací kartu lze zakoupit prostřednictvím parkovacího automatu.

Držení parkovací karty nezakládá nárok na parkovací místo. Parkovací karta nesmí být padělána či jinak zneužita.

5. Cena

Cena za parkovací kartu je stanovena ceníkem.
 

Článek 2


1. Při porušení povinností stanovených tímto nařízením mohou být uloženy sankce dle příslušných právních předpisů.

2. Tímto nařízením se ruší Nařízení města Poličky č. 1/2014, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy a původní Ceník úhrady za zakoupený parkovací lístek prostřednictvím parkovacích automatů a parkovací kartu v Poličce.

3. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.
 

 

 

…………………………………….                                       ………………………………. 

         Jaroslav Martinů                                                                  Marie Kučerová

                starosta                                                                         místostarostka                                                              
Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

Zveřejnění nařízení bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

 

Ceník úhrady za zakoupenou parkovací kartu v Poličce

 

Cena za parkování prostřednictvím parkovacích automatů

(cena stanovená dle příslušné lokality*)

dvoustopá motorová vozidla

10/20 Kč

30/40 Kč

Cena za parkovací kartu

pololetní

800 Kč / vozidlo

roční

1500 Kč / vozidlo

čtvrtletní

500 Kč/vozidlo

Cena za parkovací kartu pro osoby vlastnící nemovitost, nebo mající trvalé bydliště na Palackého náměstí a v přilehlých ulicích (Tyršova, Masarykova, Riegrova, Komenského, Hradební, U Masných Krámů, Václavská, Otakarova, Úzká, Tylova, Nová, Šaffova, Pálená, Štěpničná, Růžová, Nám. Bohuslava Martinů)

pololetní

300 Kč / vozidlo

roční

600 Kč / vozidlo

čtvrtletní

 

200 Kč/ vozidlo

 

* Parkoviště v ul. Tyršova u objektu pošty, parkoviště v ul. Vrchlického u Tylova domu, parkoviště v ul. Na Bídě

10,- Kč za hodinu ……………………………………………osobní automobil

20,- Kč za hodinu ……………………………………………nákladní automobil a autobus

 

* Parkoviště na Palackého náměstí

20,- Kč za půl hodiny……………………………………… osobní a nákladní automobil

30,- Kč za hodinu……………………………………………osobní automobil

40,- Kč za hodinu……………………………………………nákladní automobil

 

 1. Vozidla s označením O1 a O2, přepravující držitele průkazu opravňujícího k užívání takového označení, mohou použít parkoviště ve výše vyjmenovaných lokalitách bez zaplacení parkovného. Dále mohou využít bezplatně parkoviště řidiči vozidel, zajišťujících dopravu osob při sňatečních obřadech a řidiči jednostopých motorových vozidel.
 2. Parkovací kartu bezplatně obdrží:
  1. města okresu Svitavy
  2. obce ve správním obvodu města Poličky
  3. vozidla IZS

    

 1. Rada města Poličky může na základě písemné žádosti rozhodnout o bezplatném vydání parkovací karty občanským sdružením, organizacím nebo subjektům, zabývajícím se poskytováním obecně prospěšných a důležitých činností na území města Poličky.
 2. Cenou se rozumí cena včetně daně z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu **.
 3. Tento ceník nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

   

 

       …………………………………….                                 …………………………………….

                  Jaroslav Martinů                                                             Marie Kučerová                                                  

                         starosta                                                                    místostarostka


** zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

Zveřejnění ceníku bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

Přílohy

Informace

Číslo vyhlášky: 1/2016
Účinnost od: 3. 9. 2016