Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 5/2019, kterou se mění OZV č. 1/2019

Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 5/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Poličky č.1/2019 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých  veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 13.6. 2019 usnesením č. 23 b) usneslo vydat na základě ustanovení  § 10 písm. a)  a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších  předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

V článku 3 odstavci 2 obecně závazné vyhlášky města Poličky č.1/2019 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některýchveřejných prostranstvích  se za písmeno g ) vkládá písmeno h),  které zní :

„ h) Oslavy 100. výročí založení Gymnázia  Polička  dne 7. září  2019“.

 

Čl. 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2019.

                                            

       Jaroslav Martinů                                                                        Pavel Štefka

            starosta                                                                                místostarosta              

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  17.6. 2019

Sejmuto z úřední desky: 16.7.2019

 

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

Přílohy

47 kB

Informace

Číslo vyhlášky: 5/2019
Účinnost od: 1. 7. 2019