Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 6/2019, o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 12. prosince 2019 usnesením č. 7 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Město Polička touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále také „poplatek“).

Správcem poplatku je městský úřad.[1]

Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území města Poličky (dále jen „poplatník“).[2]

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.[3]

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 30 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).

Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

V ohlášení poplatník uvede[4]

jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala.[5]

Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.[6]

Čl. 4
Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí v Kč:                 za 1. psa          za 2. a každého   dalšího psa

 

a/ držitel je přihlášen v bytovém domě v Poličce                             800,--              1200,--
b/ držitel je přihlášen v rodinném domě v Poličce                           400,--              600,-- 
c/ držitel je přihlášen na ohlašovně MěÚ Polička                             400,--              600,-- 
d/ držitel je přihlášen v Bořinách nebo v části města
     Lezník, Modřec, Střítež                                                                 200,--              300,-- 
e/ držitel je osoba starší 65 let a je přihlášen v Poličce                    200,--              300,-- 
f/ držitel je osoba starší 65 let a je přihlášen v Bořinách nebo
    v části města Lezník, Modřec, Střítež                                            150,--              225,-- 

                                                    

Čl. 5
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku.

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Čl. 6
Osvobození a úlevy

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis[7].

Od poplatku se dále osvobozují:

držitel, který má osvědčení k výkonu canisterapie,

držitel, který si převzal psa z útulku nebo od odchytové služby. Nárok na osvobození platí po dobu jednoho roku od převzetí psa.

Úleva ve výši 50% ze základní sazby se poskytuje:

držiteli, který je členem kynologického svazu; úleva bude poskytována pouze do dosažení věku 65 let.

držiteli, který je poživatelem invalidního důchodu, jenž je jeho jediným zdrojem příjmu; úleva bude poskytována pouze do dosažení věku 65 let.

držiteli, který je poživatelem sirotčího důchodu.

                 

Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu je poplatník povinen ohlásit současně s přihlášením psa; pokud vznikne nárok na osvobození nebo úlevu později, je poplatník povinen ohlásit ho ve lhůtě do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.[8]

(5)     V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.[9]

Čl. 7
Navýšení poplatku

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[10]

Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.[11]

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku[12]

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.

Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku ze psů, ze dne 9. prosince 2010 a obecně závazná vyhláška č. 1/2011, ze dne 23. června 2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku ze psů.

Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními předpisy.

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

 Tato vyhláška již není platná!

Informace

Číslo vyhlášky: 6/2019
Účinnost od: 1. 1. 2020
Účinnost do: 31. 12. 2023