Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 8/2019, o místním poplatku za veřejné prostranství

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 12. prosince 2019 usnesením č. 9 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Město Polička touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).
(2) Správcem poplatku je městský úřad.

Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“).

Čl. 3
Veřejná prostranství

Poplatek se platí za užívání těchto veřejných prostranství:
A. Lidmilové, Alšova, B. Březovského, B. Němcové, B. Šmída, Baldecká, Betlém, Bezručova, Bořiny, Bysterská, Čsl. armády, Družstevní, Dukelská, Dvořákova, E. Beneše, E. Beranové, E. Vencovského, Eimova, Eiseltova, Erbenova, F. Bukáčka, Fortna, Haškova, Havlíčkova, Hegerova, Heydukova, Hradební, Hrubínova, Husova, J. Seiferta, J. Smoly, J. Suka, J. V. Michla, J. V. Sládka, Janáčkova, Jiráskova, Jungmannova, K. Světlé, Komenského, Kostelní, Ladova, Lidická, Luční, M. Bureše, M. Švabinského, Mánesova, Masarykova, Modřecká, Na Bídě, Na Jordáně, Na Valech, Na Vyšehradě, nábř. Svobody, Nádražní, Nám. B. Martinů, Nerudova, Nová, Obránců míru, Otakarova, P. Jilemnického, Palackého nám., Pálená, Parkány, Paseky, Pivovarská, Pod Kopečkem, Polní, Revoluční, Riegrova, Rumunská, Růžová, Sídliště Hegerova, Smetanova, Starohradská, Střítežská, Svépomoc, Šaffova, Štěpničná, Švermova, T. Novákové, Tylova, Tyršova, U Královské aleje, U Liboháje, U Masných krámů, U Vlečky, Úzká, V. Hálka, Václavská, Vrchlického, Wolkerova, Zákrejsova, 1. máje, 9. května, a dále městský park U Synského rybníku, který se nachází na pozemkových parcelách č.: 74/1, 74/2, 249, 4789/1, 4789/3, 4789/4, 4790, 6231/1.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
(2) V ohlášení poplatník uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro
doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,
v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností
dokládajících vznik nároku na případné osvobození od poplatku.
(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala.6
(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.

Čl. 5
Sazba poplatku

viz příloha.

Čl. 6
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství.
(2) Poplatek za vyhrazení trvalého parkovacího místa při vyhrazení 3 a více parkovacích míst může poplatník uhradit ve dvou splátkách, jejichž splatnost je vždy do 31. 3. a 30. 9. příslušného roku.
(3) Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující
pracovní den.

Čl. 7
Osvobození

(1) Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely8.
(2) Od poplatku se dále osvobozují:
a) umístění přenosné reklamní tabule před provozovnou poplatníka,
b) umístění až tří přenosných reklamních tabulí provozovatelů místních provozoven,
c) zvláštní užití veřejného prostranství při akcích pořádaných městem Polička, příspěvkovými organizacemi a organizacemi zájmovými a neziskovými,
d) umístění skládky stavebního materiálu,
e) umístění zařízení sloužících pro prodej květin a květinových vazeb před provozovnou poplatníka,
f) umístění zařízení pro poskytování služeb u provozovny, např. předzahrádky.
(3) Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 2 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě 30 dnů.
(4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.

Čl. 8
Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem.
(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

Čl. 9
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za užívání veřejného¨prostranství, ze dne 19. 4. 2012.

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

 Tato vyhláška již není platná!

Informace

Číslo vyhlášky: 8/2019
Účinnost od: 1. 1. 2020
Účinnost do: 31. 12. 2023