OZV města Poličky č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 25. února 2021 usnesením č.  7 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Město Polička touto vyhláškou zavádí místní poplatek z pobytu (dále jen „poplatek“).
(2) Správcem poplatku je městský úřad.[1]

Čl. 2
Předmět, poplatník a plátce poplatku

(1) Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. [2]

(2) Předmětem poplatku není[3]

 • pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda.
 • pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí.

(3) Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“).[4]
(4) Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.[5]

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

(1) Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 30 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 30 dnů.

(2) V ohlášení plátce uvede[6]

 • jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
 • čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce,
 • další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména místa a zařízení, případně též období roku, v nichž poskytuje pobyt.

(3) Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 3 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[7]

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala.[8]

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.[9]

Čl. 4
Evidenční povinnost[10]

(1) Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.

(2) Údaji podle odstavce 1 jsou

 • den počátku a den konce pobytu,
 • jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí,
 • datum narození,
 • číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být
  • občanský průkaz,
  • cestovní doklad,
  • potvrzení o přechodném pobytu na území,
  • pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie,
  • průkaz o povolení k pobytu,
  • průkaz o povolení k pobytu pro cizince,
  • průkaz o povolení k trvalému pobytu,
  • průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, nebo
  • průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany, a
 • výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku.

(3) Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

 (4) Plátce je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu.

Čl. 5
Evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu[11]

(1) Plátce, který jako pořadatel kulturní nebo sportovní akce poskytuje úplatný pobyt účastníkům této akce, může plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu, pokud

 • důvodně předpokládá, že poskytne pobyt nejméně 1000 účastníkům této akce, a
 • oznámí záměr plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu nejméně 60 dnů přede dnem zahájení poskytování pobytu správci poplatku.

(2) Plátce v oznámení podle odstavce 1 písm. b) odůvodní předpokládaný počet účastníků akce, kterým bude poskytnut úplatný pobyt, a uvede o kulturní nebo sportovní akci alespoň údaje o

 • dni počátku a dni konce konání této akce,
 • názvu a druhu této akce, a
 • jednotlivých zařízeních nebo místech, ve kterých se bude pobyt poskytovat.

(3) Správce poplatku rozhodnutím zakáže plátci oznámené plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu, nelze-li předpokládat splnění podmínek podle odstavce 1. O zákazu plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu rozhodne správce poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení podle odstavce 1 písm. b).

(4) Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu se v evidenční knize vedou pouze

 • údaje podle odstavce 2 písm. a) až c)
 • souhrnné údaje o počtu účastníků, kterým byl poskytnut pobyt, a o výši vybraného poplatku v členění podle
  • dne poskytnutí pobytu,
  • zařízení nebo místa, ve kterých byl pobyt poskytnut, a
  • důvodu osvobození.

Čl. 6
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí 15 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Čl. 7
Splatnost poplatku

Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 25. dne následujícího pololetí, tj. do 25. ledna a do 25. července.

Čl. 8
Osvobození

(1) Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba[12]

 • nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,
 • mladší 18 let,
 • hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče,
 • pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce,
 • vykonávající na území obce sezónní práci[13] pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu,
 • pobývající na území obce
  • ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
  • v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
  • v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob,
  • za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.

(2) Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.[14]

Čl. 9
Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.[15]

(2) Včas neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.[16]

Čl. 10
Přechodné ustanovení

Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. 11
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 7/2019, o místním poplatku z pobytu, ze dne 12. 12. 2019.

Čl. 12
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2021.

 

[1] § 15 odst. 1  zákona o místních poplatcích
[2] § 3a odst. 1  zákona o místních poplatcích
[3] § 3a odst. 2  zákona o místních poplatcích
[4] § 3  zákona o místních poplatcích
[5] § 3f  zákona o místních poplatcích
[6] § 14a odst. 2  zákona o místních poplatcích
[7] § 14a odst. 3  zákona o místních poplatcích
[8] § 14a odst. 4  zákona o místních poplatcích
[9] § 14a odst. 5  zákona o místních poplatcích
[10] § 3g  zákona o místních poplatcích
[11] § 3h  zákona o místních poplatcích
[12] § 3b odst. 1  zákona o místních poplatcích
[13] § 3b odst. 3  zákona o místních poplatcích
[14] § 3b odst. 2  zákona o místních poplatcích
[15] § 11 odst. 2  zákona o místních poplatcích
[16] § 11 odst. 3  zákona o místních poplatcích

 Tato vyhláška již není platná!

Informace

Číslo vyhlášky: 1/2021
Účinnost od: 1. 4. 2021
Účinnost do: 31. 12. 2023