OZV č. 5/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

MĚSTO POLIČKA

Zastupitelstvo města Polička

Obecně závazná vyhláška města Polička č. 5/2021,

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Zastupitelstvo města Polička se na svém zasedání dne 9. 12. 2021 usnesením č. 6 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území města Poličky.

Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou[1].

V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad, s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává se město vlastníkem této movité věci nebo odpadu2.

Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání s komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl. 2

Oddělené soustřeďování komunálního odpadu  

Osoby předávající komunální odpad na místa určená městem jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky:

papír,

plasty (včetně PET lahví) a nápojové kartony,

sklo bílé,

sklo barevné,

kovy,

biologické odpady rostlinného původu,

nebezpečné odpady,

objemný odpad,

jedlé oleje a tuky,

textil (včetně oděvů),

směsný komunální odpad.

Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle čl. 2 odst. 1 písm. a) až j) vyhlášky.

Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek, apod.). 

Čl. 3

Soustřeďování papíru, plastů a nápojových kartonů, skla bílého a barevného, kovů, biologického odpadu rostlinného původu, jedlých olejů a tuků, textilu

Papír, plasty a nápojové kartony, sklo bílé a barevné, kovy, biologické odpady rostlinného původu, jedlé oleje a tuky, textil se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou barevně odlišené kontejnery a typizované sběrné nádoby, označené příslušnými nápisy:

papír – kontejner modré barvy,

plasty a nápojové kartony – kontejner žluté barvy,

sklo bílé – kontejner bílé barvy,

sklo barevné – kontejner zelené barvy,

kovy – kontejner šedé barvy,

biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu – kontejner zelené (hnědé) barvy,

jedlé oleje a tuky – sběrná nádoba zelené barvy,

textil – kontejner bílé barvy.

Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích k tomu určených. Informace o umístění zvláštních sběrných nádob jsou uvedeny na webových stránkách města.

Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.

Papír, plasty a nápojové kartony, sklo bílé a barevné, kovy, biologické odpady rostlinného původu, jedlé oleje a tuky, textil lze odevzdávat[2]:

 ve sběrném dvoře, který je umístěn na ul. Hegerova v Poličce, na pozemcích parc. č. 1231/9, 1231/11 a 1201 v k.ú. Polička (dále jen „sběrný dvůr“),

na překladišti komunálního odpadu (kromě jedlých olejů a tuků) při silnici směr Bystré, které je umístěno na pozemku parc. č. 4836/3 v k.ú. Polička (dále jen „překladiště“).

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován ve sběrném dvoře.

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován v místních částech Lezník, Modřec, Střítež a v Bořinách dvakrát ročně (na jaře a na podzim) jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do svozového vozidla jejich obsluhou.

Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 3 a 4 této vyhlášky.

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

Sběr objemného odpadu je zajišťován ve sběrném dvoře a na překladišti.

Svoz objemného odpadu je zajišťován v místních částech Lezník, Modřec, Střítež a v Bořinách jednou ročně (zpravidla na jaře) jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do svozového vozidla jejich obsluhou. Informace o svozu jsou zveřejňovány.

Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 3 a 4 této vyhlášky.

Čl. 6

Soustřeďování směsného komunálního odpadu 

Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

typizované sběrné nádoby (popelnice) určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu o objemu 110, 120 a 240 l,

pytle z pevného neprodyšného materiálu do objemu 120 l, pokud jsou umístěny v počtu 1ks, maximálně však 4x do roka, u sběrné nádoby dle písmene a) stejného vlastníka,

kontejnery určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu o objemu 1 100 l,

velkoobjemové kontejnery určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu umístěné pouze v městské části Lezník,

odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích ve městě, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu vyprodukovaného na veřejném prostranstvích nepodnikajícími fyzickými osobami.

Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 3 a 4 této vyhlášky.

Čl. 7

Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce (zpětný odběr)[3]

Město v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky s ukončenou životností:

elektrozařízení,

baterie a akumulátory.     

Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 lze předávat ve sběrném dvoře.

Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 lze rovněž předávat do zvláštních sběrných nádob červené barvy na stanovištích k tomu určených. Informace o umístění zvláštních sběrných nádob jsou uvedeny na webových stránkách města.

Čl. 8

Komunitní kompostování

Komunitním kompostováním je systém soustřeďování rostlinných zbytků z údržby zeleně, zahrad a domácností z území obce, jejich úprava a následné zpracování v komunitní kompostárně na kompost[4].

Rostlinné zbytky z údržby zeleně, zahrad a domácností, ovoce a zelenina ze zahrad a kuchyní, drny se zeminou, rostliny a jejich zbytky neznečištěné chemickými látkami, které budou využity v rámci komunitního kompostování, lze:

předávat ve sběrném dvoře,

předávat v komunitní kompostárně.

Čl. 9

Nakládání se stavebním a demoličním odpadem

Stavebním odpadem a demoličním odpadem se rozumí odpad vznikající při stavebních a demoličních činnostech nepodnikajících fyzických osob. Stavební a demoliční odpad není odpadem komunálním.

Stavební a demoliční odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem[5].

Čl. 10

Zrušovací ustanovení 

Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce č. 3/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v městě Polička, ze dne 15. 11. 2001.

Čl. 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

……………………………………

Pavel Štefka

místostarosta

……………………………………

Jaroslav Martinů

starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:   10. 12. 2021

Sejmuto z úřední desky dne:        27. 12. 2021

 

[1] § 61 zákona o odpadech

2 § 60 zákona o odpadech

[2] Papír a kovy, lze také odevzdávat v provozovnách sběrných surovin.

[3]  Výrobky s ukončenou životností lze rovněž odevzdávat na prodejnách, které zajišťují zpětný odběr výrobků s ukončenou životností.

[4] § 65 zákona o odpadech

[5] Fyzické osoby mohou za úplatu předávat stavební a demoliční odpad např. ve sběrném dvoře a na překladišti.

Přílohy

 Tato vyhláška již není platná!

Informace

Číslo vyhlášky: 5/2021
Účinnost od: 1. 1. 2022
Účinnost do: 14. 7. 2022