Nařízení města Poličky č. 1/2022 - TRŽNÍ ŘÁD

Rada města Poličky se na své schůzi dne 21.03.2022, usnesením č. 100, usnesla vydat na základě zmocnění v ustanovení § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) v platném znění a v souladu s ustanoveními § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění toto nařízení města Poličky č. 1/2022 – Tržní řád.

Čl. I
Úvodní ustanovení

1) Toto nařízení stanoví místa a podmínky pro nabídku a prodej zboží (dále jen „prodej zboží“) a pro nabídku a poskytování služeb (dále jen „poskytování služeb“) mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem1, a to na tržišti, tržním místě, v restauračních předzahrádkách, v předsunutých prodejních místech2 včetně podomního prodeje a pochůzkového prodeje, dále jen „místa pro prodej zboží a poskytování služeb“.

2) Tento tržní řád je závazný pro celé území města Poličky bez ohledu na charakter prostranství a vlastnictví pozemků, na nichž se nachází místo prodeje zboží a poskytování služeb.

Čl. II
Předmět úpravy

Tržní řád vymezuje:

a) dobu prodeje zboží a poskytování služeb na místech pro prodej zboží a poskytování služeb,

b) pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na místech pro prodej zboží a poskytování služeb,

c) pravidla pro provozovatele k zajištění řádného provozu míst pro prodej zboží a poskytování služeb.

Čl. III
Základní pojmy

1) Tržiště – vymezený prostor umožňující celoroční prodej zboží nebo poskytování služeb na jednotlivých prodejních místech, pronajatých k tomuto účelu fyzickým nebo právnickým osobám nebo provozovaných vlastníkem. Prodej zboží a poskytování služeb je prováděn za použití prodejních zařízení.

2) Tržní místo – vymezený prostor mimo tržiště, který není provozovnou, určenou k prodeji zboží a poskytování služeb určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem, určený k prodeji zboží nebo poskytování služeb na jednom nebo na více jednotlivých prodejních míst při použití prodejních zařízení,

3) Restaurační předzahrádka – vymezený prostor mimo provozovnu určenou k prodeji zboží a poskytování služeb určený k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem, na kterém je provozována hostinská činnost. Restaurační předzahrádka musí mít stejného provozovatele jako s ní související provozovna a musí s touto svým umístěním funkčně souviset.

4) Předsunuté prodejní místo – vymezený prostor mimo provozovnu určený k prodeji zboží a poskytování služeb určený k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem, na kterém se uskutečňuje prodej zboží a poskytování služeb při použití prodejního zařízení. Předsunuté prodejní místo musí mít stejného provozovatele jako s ním související provozovna a musí s touto, svým umístěním funkčně souviset.

5) Provozovatel tržiště, tržního místa – město Polička.

6) Prodejce:

a) fyzická nebo právnická osoba s příslušným oprávněním k podnikání podle zvláštního zákona3,

b) fyzická osoba nabízející zemědělské produkty vlastní drobné zemědělské výroby4,

c) osoby podnikající podle zvláštních právních předpisů.

7) Prodejní zařízení – jakékoliv zařízení (např. stánek, který není stavbou podle zvláštního zákona, přenosný stánek, stůl, pult, vozík, stojan, tyč) sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb, jehož umístěním dochází k záboru prostranství nebo prostoru nad ním. Prodejním zařízením je rovněž automobil, přívěs nebo jiné silniční vozidlo sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb. Prodejním zařízením nejsou běžné reklamní tabule umístěné bez současného vystavení nabízeného zboží. Prodejním zařízením nejsou rovněž zavazadla, z nichž je zboží prodáváno.

8) Podomní prodej – prodej zboží a poskytování služeb provozovaný formou pochůzky v neveřejných prostorách zejména obchůzkou jednotlivých bytů, domů, budov určených k bydlení apod. bez předchozí objednávky.

9) Pochůzkový prodej – prodej zboží a poskytování služeb provozovaný formou pochůzky, při němž je zákazník vyhledáván na veřejně přístupných místech.

Čl. IV
Základní pravidla

1) Tržiště, tržní místo, restaurační předzahrádky a prodej na předsunutých prodejních místech lze provozovat pouze na místech určených tímto nařízením.

2) Podomní prodej zboží a poskytování služeb se zakazuje na celém území města Poličky.

3) Pochůzkový prodej zboží a poskytování služeb se zakazuje na celém území města Poličky.

4) Všechny zúčastněné osoby jsou povinny dodržovat obecně závazné právní předpisy a podmínky stanovené tímto nařízením.

Čl. V
Místa stanovená pro prodej zboží a poskytování služeb

1) Tržiště je povoleno na Palackého nám. v Poličce a omezeno danou plochou parteru.

2) Tržní místo je povoleno pod Tylovým domem v Poličce a omezeno danou plochou.

3) Restaurační předzahrádku a předsunuté prodejní místo je povoleno provozovat na celém území města Poličky.

Čl. VI
Doba prodeje zboží a poskytování služeb
na místech pro prodej zboží a poskytování služeb

1) Tržiště může být provozováno po celý rok každý čtvrtek, kromě státních svátků a dnů pracovního volna. Doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti je od 06:00 do 18:00 hodin. Doba prodeje květin, sadby, ovoce a zeleniny je po celý rok každý den, a to od 06:00 do 18:00 hodin.

2) Tržní místo může být provozováno každý den od 06:00 do 18:00 hodin, kromě státních svátků a dnů pracovního volna.

3) Restaurační předzahrádky a předsunutá prodejní místa mohou být provozována v souladu s provozní dobou dané provozovny za předpokladu, že nedojde k porušení nočního klidu.

Čl. VII
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na místech

pro prodej zboží a poskytování služeb

1) Provozovatel zabezpečí čistotu míst pro prodej zboží a poskytování služeb před zahájením prodeje zboží a poskytování služeb.

2) Prodejci nabízeného zboží a poskytovatelé služeb jsou povinni:

a) řídit se pokyny Městské policie Polička při najíždění a stání obslužných vozidel na tržišti a tržním místě,

b) k nabídce zboží, jeho prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená Městskou policií Polička,

c) okamžitě odstraňovat případné znečištění dlažby a mobiliáře Palackého nám. od jejich aut,

d) nekotvit cokoliv do dlažby na parteru na Palackého nám.,

e) průběžně zajišťovat trvalý a řádný úklid, udržovat čistotu prodejních míst a jejich okolí a míst pro nakládku zboží a skladových prostor,

f) průběžně zabezpečovat úklid odpadů a obalů ze svého zboží, dále místa pro prodej zboží a poskytování služeb a zajistit likvidaci odpadů na vlastní náklady5,

g) při prodeji živočišných produktů na tržišti dodržovat všechny platné veterinární, hygienické a ostatní právní předpisy týkající se tohoto prodeje6.

Čl. VIII
Pravidla pro provozovatele k zajištění řádného provozu

míst pro prodej zboží a poskytování služeb

Provozovatel tržiště a tržního místa pro prodej zboží a poskytování služeb je povinen:

a) mít zveřejněn tržní řád na webových stránkách Města Poličky na www.policka.org,

b) v případě zájmu umožnit nahlédnutí do tržního řádu na služebně Městské policie Polička,

c) určit prodejcům zboží a poskytovatelům služeb konkrétní prodejní místa dle kapacity pro prodej zboží a poskytování služeb, provozovaná v souladu s tímto nařízením prostřednictvím Městské policie Polička,

d) řídit a dozorovat najíždění a stání obslužných vozidel na tržišti a tržním místě prostřednictvím Městské policie Polička.

Čl. IX
Zakázané druhy prodávaného zboží a poskytovaných služeb
na místech pro prodej zboží a poskytování služeb

1) Na tržišti a tržním místě se zakazuje mimo provozovnu prodávat následující druhy zboží:

a) lihoviny a tabákové výrobky7,

b) omamné a návykové látky8,

c) zbraně, střelivo9,

d) petardy, světlice a další předměty zábavné pyrotechniky10,

e) jedy11,

f) živá zvířata12,

g) erotické zboží a pornografické tiskoviny.

2) Na tržním místě je zakázán prodej živočišných produktů.

Čl. X
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje

Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při:

a) slavnostech a kulturních akcích,

b) sportovních akcích,

c) vánočním prodeji ryb, stromků, jmelí a chvojí,

d) velikonočním prodeji upomínkových a dárkových předmětů,

e) provozování veřejných sbírek13.

Čl. XI
Kontrola a sankce

1) Rada města Poličky pověřuje Městskou policii Polička řízením, organizováním a kontrolou provozu tržiště a tržního místa uvedených v tomto nařízení.

2) Městská policie Polička je oprávněna při porušení tržního řádu či jiných právních předpisů prodejcem zboží nebo poskytovatelem služeb okamžitě ukončit tento prodej nebo toto poskytování služeb bez nároku na vrácení již vybraného poplatku za pronájem prodejní plochy a vykázat prodejce zboží nebo poskytovatele služeb z tržiště nebo tržního místa.

3) Tímto není dotčeno provádění kontroly na místě pro prodej zboží a poskytování služeb orgány dozoru podle zvláštních zákonů.

4) Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle zvláštních právních předpisů14.

Čl. XII
Zrušovací ustanovení

Tímto nařízením se zrušuje nařízení města Poličky č. 2/2011, kterým se vydává tržní řád ve znění nařízení města Poličky č. 1/2012, kterým se mění nařízení č. 2/2011.

Čl. XIII
Závěrečná ustanovení

Tímto nařízením nejsou dotčena práva a povinnosti provozovatele, prodejců zboží a poskytovatelů služeb stanovená zvláštními právními předpisy.

Čl. XIV
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

 

.......................................                                        .....................................
     Jaroslav Martinů                                                        Pavel Štefka
          starosta                                                                místostarosta

 

 

1 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

2 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací v platném znění

3 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) v platném znění

4 Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství v platném znění

5 Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění

6 Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) v platném znění

7 Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek v platném znění

8 Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů v platném znění

9 Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraní a střelivu (zákon o zbraních) v platném znění

10 Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva v platném znění

11 Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) v platném znění

12 Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání v platném znění

13 Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách) v platném znění

14 Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích v platném znění

Informace

Číslo vyhlášky: 1/2022
Účinnost od: 7. 4. 2022