OZV č. 3/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 16. 6. 2022 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
 

Čl. I
Úvodní ustanovení

1) Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území města Poličky.

2) Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou[1].

3) V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad, s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává se město vlastníkem této movité věci nebo odpadu[2].

4) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání s komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl. II
Oddělené soustřeďování komunálního odpadu 

1) Osoby předávající komunální odpad na místa určená městem jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky:

     a) papír,

     b) plasty (včetně PET lahví) a nápojové kartony,

     c) sklo bílé,

     d) sklo barevné,

     e) kovy,

     f) biologické odpady rostlinného původu,

     g) nebezpečné odpady,

     h) objemný odpad,

     i) jedlé oleje a tuky,

     j) textil (včetně oděvů),

     k) směsný komunální odpad.

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle čl. 2 odst. 1 písm. a) až j) vyhlášky.

3) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek, apod.).

Čl. III
Soustřeďování papíru, plastů a nápojových kartonů, skla bílého a barevného, kovů, biologického odpadu rostlinného původu, jedlých olejů a tuků, textilu

1) Papír, plasty a nápojové kartony, sklo bílé a barevné, kovy, biologické odpady rostlinného původu, jedlé oleje a tuky, textil se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou barevně odlišené kontejnery a typizované sběrné nádoby, označené příslušnými nápisy:

     a) papír – kontejner modré barvy,

     b) plasty a nápojové kartony – kontejner žluté barvy,

     c) sklo bílé – kontejner bílé barvy,

     d) sklo barevné – kontejner zelené barvy,

     e) kovy – kontejner šedé barvy,

     f) biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu – kontejner zelené (hnědé) barvy,

     g) jedlé oleje a tuky – sběrná nádoba zelené barvy,

     h) textil – kontejner bílé barvy.

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích k tomu určených. Informace o umístění zvláštních sběrných nádob jsou uvedeny na webových stránkách města.

3) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

4) Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.

5) Papír, plasty a nápojové kartony, sklo bílé a barevné, kovy, biologické odpady rostlinného původu, jedlé oleje a tuky, textil lze také odevzdávat[3]:

     a) ve sběrném dvoře, který je umístěn na ul. Hegerova v Poličce, na pozemcích parc. č. 1231/9, 1231/11 a 1201 v k.ú. Polička (dále jen „sběrný dvůr“).

     b) na překladišti komunálního odpadu (kromě jedlých olejů a tuků) při silnici směr Bystré, které je umístěno na pozemku parc. č. 4836/3 v k.ú. Polička (dále jen „překladiště“).

6) Informace o provozu sběrného dvora a překladiště jsou zveřejňovány na webových stránkách jejich provozovatele https://www.likosvitavy.cz/.

Čl. IV
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1) Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován ve sběrném dvoře.

2) Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován v částech města Lezník (Haná, škola, dolní Lezník, U koryt), Modřec (u prodejny, u rybníka), Střítež (u hřiště, hasičská zbrojnice) a v Bořinách (u prodejny) dvakrát ročně (na jaře a na podzim) jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do svozového vozidla jejich obsluhou. Informace o mobilních svozech jsou zveřejňovány na webových stránkách města https://www.policka.org/.

3) Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 3 a 4 této vyhlášky.

Čl. V
Sběr a svoz objemného odpadu

1) Sběr objemného odpadu je zajišťován ve sběrném dvoře a na překladišti.

2) Svoz objemného odpadu je zajišťován v částech města Lezník (Haná, škola, dolní Lezník, U koryt), Modřec (u prodejny, u rybníka), Střítež (u hřiště, hasičská zbrojnice) a v Bořinách (u prodejny) jednou ročně (zpravidla na jaře) jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do svozového vozidla jejich obsluhou. Informace o mobilních svozech jsou zveřejňovány na webových stránkách města https://www.policka.org/.

3) Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 3 a 4 této vyhlášky.

Čl. VI
Soustřeďování směsného komunálního odpadu 

1) Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

     a) typizované sběrné nádoby (popelnice) určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu o objemu 110, 120 a 240 l,

     b) pytle z pevného neprodyšného materiálu do objemu 120 l, pokud jsou umístěny v počtu 1ks, maximálně však 4x do roka, u sběrné nádoby dle písmene a) stejného vlastníka,

     c) kontejnery určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu o objemu 1 100 l,

     d) velkoobjemové kontejnery určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu umístěné pouze v části města Lezník,

     e) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích ve městě, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu vyprodukovaného na veřejném prostranstvích nepodnikajícími fyzickými osobami.

2) Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 3 a 4 této vyhlášky.

Čl. VII
Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce (zpětný odběr)[4]

1) Město v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky s ukončenou životností:

     a) elektrozařízení,

     b) baterie a akumulátory.     

2) Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 lze předávat ve sběrném dvoře.

3) Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 lze rovněž předávat do zvláštních sběrných nádob červené barvy na stanovištích k tomu určených. Informace o umístění zvláštních sběrných nádob jsou uvedeny na webových stránkách města.

Čl. VIII
Komunitní kompostování

1) Komunitním kompostováním je systém soustřeďování rostlinných zbytků z údržby zeleně, zahrad a domácností z území obce, jejich úprava a následné zpracování v komunitní kompostárně na kompost[5].

2) Rostlinné zbytky z údržby zeleně, zahrad a domácností, ovoce a zelenina ze zahrad a kuchyní, drny se zeminou, rostliny a jejich zbytky neznečištěné chemickými látkami, které budou využity v rámci komunitního kompostování, lze předávat:

     a) ve sběrném dvoře,

     b) v komunitní kompostárně, která je umístěna při silnici směr Bystré, na pozemku parc. č. 4833/2 a 4835/1 v k.ú. Polička. Informace o komunitní kompostárně jsou zveřejňovány na webových stránkách města https://www.policka.org/

Čl. IX
Nakládání se stavebním a demoličním odpadem

1) Stavebním odpadem a demoličním odpadem se rozumí odpad vznikající při stavebních a demoličních činnostech nepodnikajících fyzických osob. Stavební a demoliční odpad není odpadem komunálním.

2) Stavební a demoliční odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem[6].

Čl. X
Zrušovací ustanovení 

Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška města Poličky č. 5/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, ze dne 9. 12. 2021.

Čl. XI
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 15. 7. 2022.

 

……………………………..                                                                     ………………………
 Pavel Štefka                                                                                           Jaroslav Martinů 
   místostarosta                                                                                                starosta

 

 

[1] § 61 zákona o odpadech

[2] § 60 zákona o odpadech

[3] Papír a kovy, lze také odevzdávat v provozovnách sběrných surovin.

[4]  Výrobky s ukončenou životností lze rovněž odevzdávat na prodejnách, které zajišťují zpětný odběr výrobků s ukončenou životností.

[5] § 65 zákona o odpadech

[6] Fyzické osoby mohou za úplatu předávat stavební a demoliční odpad např. ve sběrném dvoře a na překladišti.

Informace

Číslo vyhlášky: 3/2022
Účinnost od: 15. 7. 2022