OZV 3/2001, o systému nakládání s komunálními a stavebními odpady

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Poličky č. 3/2001

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v městě Polička

Zastupitelstvo města Poličky vydává dne 15.11. 2001 na základě ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm. i), § 10 a) a § 12 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

čl. 1 Závaznost vyhlášky

 1. Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem (dále jen systém) vznikajícím na území města Poličky.
 2. Tato vyhláška je závazná zejména pro fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt a dále pro fyzické osoby, které mají na území obce ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

čl. 2 Základní pojmy

 1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č.1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
 2. Komunální odpad (dále jen KO) - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
 3. Nakládání s odpady - jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
 4. Původcem odpadu - právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadu považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném. Obec se stane současně vlastníkem těchto odpadů.
 5. Nebezpečný odpad – odpad uvedený v seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona č. 185/2001 Sb.
 6. Sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k odkládání komunálního odpadu.
 7. Stavební odpad – všechny druhy odpadů, vznikající při stavební činnosti osob ( např. beton, cihly, tašky, keramické výrobky, zemina a kamení).
 8. Oprávněná osoba – každá osoba, která je oprávněná s nakládáním s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, nebo podle zvláštních předpisů 1).

čl. 3 Všeobecné povinnosti

Zvláště při předcházení vzniku odpadů a při přednostním využívání odpadů je zejména stanoveno:

 1. každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti,
 2. každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí,
 3. pokud dále není v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech stanoveno jinak, lze s odpady nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady určena,
 4. každý má při své činnosti nebo rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, zajistit přednostně využití odpadu před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadu má přednost před jiným využitím odpadu.

čl.4 Nakládání s komunálním odpadem

1. Komunální odpad lze podle této vyhlášky upravovat, využívat nebo odstraňovat pouze v zařízeních k tomu určených. Při této činnosti nesmí být ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a lidské zdraví.

2. Pro třídění komunálního odpadu jsou fyzickým osobám určeny tyto sběrné nádoby a zařízení:

a) sběrné nádoby (popelnice, kontejnery, plastové pytle) – slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, tj. smetí, popel, saze, nevratné obaly, kuchyňské odpady,
b) kontejnery na tříděný odpad: - barevné označení:

 • modrá – papír
 • žlutá – plasty
 • zelená – sklo,

c) plastové pytle žluté barvy na plast,
d) mobilní kontejnery na velkoobjemový odpad, stavební odpad,
e) mobilní svoz nebezpečného odpadu (např. znečištěný obalový materiál, olejové filtry, akumulátory, výbojky, zářivky, odpadní oleje, staré nátěrové hmoty, televizory), velkoobjemového odpadu a plastů,
f) recyklační dvůr, provozovny sběrných surovin a překladiště komunálního odpadu, jejichž provoz se řídí provozním řádem vydaným provozovatelem,
g) prodejny, které zajišťují zpětný odběr použitých výrobků.

3. Komunální odpad se ukládá pouze do sběrných nádob tak, aby je bylo možno řádně uzavřít.

4. S komunálním odpadem, který je uložen ve sběrných nádobách, smí manipulovat pouze její vlastník nebo oprávněná osoba.

5. Při nakládání s komunálním odpadem je zejména zakázáno:

a) odkládat odpady mimo sběrné nádoby,
b) ukládat do sběrných nádob takový odpad, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti a další odpady jako např. zemina, stavební suť, kamení, cihly, tráva, stromky,
c) využívat sběrných nádob k jiným účelům než k ukládání komunálního odpadu,
d) ukládat do sběrných nádob, které jsou určeny pro vybrané druhy odpadů (papír, sklo, plasty, aj.) jiné druhy odpadů,
e) do plastových pytlů na KO ukládat odpad, který by je mohl poškodit. Plastové pytle s KO nelze umísťovat na stálé stanoviště samostatně, ale pouze v kombinaci se sběrnou nádobou
f) odkládat odpady do sběrných nádob cizích osob bez jejich souhlasu
g) odkládat do veřejných odpadkových košů odpad z domácnosti nebo provozoven právnických osob a fyzických osob při výkonu podnikatelské činnosti
h) spalovat odpady včetně odpadů ze zeleně (např. listí, tráva a bramborová nať). Na otevřeném ohni je dovoleno pouze spalování vyschlé neznečištěné dřevní hmoty.

čl.5

1. Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této obecně závazné vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstranění dle výše uvedeného systému.

2. Sběrná nádoba se umísťuje na místo, které právně, technicky i organizačně vyhovuje systému nakládání s odpadem.

3. V případě, že sběrná nádoba bude obsahovat některý z odpadů uvedených v článku 4, odst. 5, písmeno b), d), oprávněná osoba nezajistí její vyprázdnění a oznámí tuto skutečnost vlastníkovi.

čl. 6

Úhrada poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
Úhradu poplatku za provoz systému upravuje obecně závazná vyhláška města Poličky vydaná na základě § 10b) a § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.

čl. 7 Nakládání se stavebním odpadem

Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob bude odkládán do kontejnerů oprávněné osoby. Tímto se nevylučuje možnost zajistit odvoz tohoto odpadu vlastními prostředky, popřípadě jiným způsobem. Materiálové využití stavebního odpadu má přednost před jiným využitím tohoto odpadu.

SANKCE

čl. 8

Porušením povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů 2).

čl. 9 Kontrolní činnost

Dohled nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky provádí MěÚ v Poličce v přenesené působnosti dle § 80 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

čl. 10 Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Poličky č. 9/1997 o komunálním a stavebním odpadu ve znění vyhlášek č. 1/2000, 6/2000 a 1/2001.

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1. 2002

Mgr. Vít Češka, starosta        Ing. Václav Kysilka, místostarosta

Vyhláška byla schválena zastupitelstvem města (obce) : dne 31.10. 2001
Datum vyhlášení (vyvěšení) : dne 16.11. 2001
Datum sejmutí : dne 3.12. 2001
Datum účinnosti : dne 1. 1. 2002
Vyhláška zaslána na OkÚ Svitavy : dne 19.11. 2001

1) např. zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 138/1973 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/1991 Sb., o ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
2) např. podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Přílohy

Informace

Číslo vyhlášky: 3/2001
Účinnost od: 1. 1. 2002