OZV 1/1992, o zřízení městské policie

Vyhláška Města Poličky č.1/1992

o zřízení městské policie

Článek 1.

 1. Městské zastupitelstvo v Poličce zřizuje městskou policii.
 2. Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku na území města,a to zejména:

  a/ dohlíží na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku

  b/ přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku

  c/ dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití

  d/ odhaluje přestupky a v rozsahu stanoveném zákonem č. 553/91 Sb. o obecní policii též ukládá a vybírá v blokovém řízení pokuty za přestupky

  e/ upozorňuje fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky

 3. Pracovníci městské policie (dále jen strážníci) ukládají a vybírají v blokovém řízení pokuty za přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce.
 4. Strážníci ukládají a vybírají v blokovém řízení pokuty též za přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu spáchané neuposlechnutím zákazu,který vyplývá z místní úpravy silničního provozu.

Článek 2.

 1. Řízením městské policie je pověřen zástupce starosty.
 2. Kromě obecně závazných právních předpisů se strážníci řídí organizačním řádem městské policie.
 3. Rada města pověřuje plněním některých úkolů při řízení městské policie určeného strážníka – velitele městské policie.

Článek 3.

 1. Strážník je povinen při výkonu své pravomoci prokázat svoji příslušnost k městské policii stejnokrojem a odznakem městské policie,identifikačním číslem s názvem obce,případně služebním průkazem.
 2. Stejnokroj se skládá z kalhot,čepice,bot,bundy,košile,kravaty a opasku.Na levém předloktí košile nebo bundy je nápis „Městská policie“ a znak s nápisem města. Na opasku nosí strážník výzbroj.

Článek 4.

Úkoly městské policie,oprávnění a povinnosti strážníků a používání donucovacích prostředků se řídí příslušnými ustanoveními zákona ČNR č. 553/91 Sb. o obecní policii.

Článek 5.

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctého dne následujícího po dni jejího vyvěšení na úřední desce městského úřadu.

Přílohy

Informace

Číslo vyhlášky: 1/1992
Účinnost od: 25. 3. 1992