Obecně závazná vyhláška Města Poličky č. 5/2008

Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 5/2008,
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
 
Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 12. června 2008 usnesením č. 14 usneslo vydat na základě § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a b) a § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o dani z nemovitosti“) a § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Článek 1
Členění města
Pro účely této vyhlášky  je území Města Poličky rozděleno takto:
a) k. ú.  Polička,
b) k. ú.  Lezník
c)  k. ú.  Modřec
d)  k. ú.  Střítež
 
Článek 2
Stanovení koeficientu pro jednotlivé části obce
 
(1) U pozemků  uvedených v § 6 odst. 2 písm. b) 1) zákona o dani z nemovitosti se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, v následující výši:
a) k. ú.  Polička…………………………………………… 2,0
b) k. ú.  Lezník …………………………………………… 1,6
c) k. ú.  Modřec ………………………………………… 1,6
d) k. ú.  Střítež …………………………………………   1,6
 
 
 (2) U staveb uvedených v § 11 odst. 32) písm. a) a f) zákona o dani z nemovitosti se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, v následující výši:
 
a) k. ú.  Polička……………………………………………… 2,0
b) k. ú.  Lezník ……………………………………………… 1,6
c) k. ú.  Modřec …………………………………………… 1,6
d) k. ú.  Střítež ……………………………………………… 1,6
 
 
 
 
Článek 3
Stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
 
U staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. b, c) a d)3) zákona o dani z nemovitosti se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní daně, případně sazba zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona o dani z nemovitosti, ve výši 1,5.
 
 
Článek 4
Stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
 
Podle § 12 zákona o dani z nemovitosti  se stanovuje na celém území města Poličky místní koeficient, kterým se vynásobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich soubory, ve výši 2,0 .
 
 
Článek 5
 
Tato obecně závazná  vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2009.
 
 
         Jaroslav     M a r t i n ů                     JUDr. Marie T o m a n o v á, Ph.D.
                    starosta                                        místostarostka
 
 
 
 
------------------------------------
1) -  stavební pozemky
2) - obytné domy, ostatní stavby tvořící příslušenství k obytným domům  
     z výměry přesahující 16 m2 zastavěné plochy
   - byty a ostatní samostatné nebytové prostory
3) - stavby pro individuální rekreaci a rodinné domy využívané pro
     individuální rekreaci a  stavby, které plní doplňkovou funkci k těmto
     stavbám, s výjimkou garáží
   - garáže vystavěné odděleně od obytných domů a samostatné nebytové
     prostory užívané jako garáže
   - stavby užívané pro podnikatelskou činnost a samostatné nebytové
     prostory užívané pro podnikatelskou činnost,
           1. sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, pro lesní a vodní
               hospodářství
           2. sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a
               ostatní  zemědělskou výrobu
           3. sloužící pro ostatní podnikatelskou činnost
 
Obecně závazná vyhláška byla schválena ZM dne 12. 6. 2008
Den vyhlášení ( vyvěšení ): 16. 6. 2008
Den platnosti: 1. 7. 2008
Den účinnosti: 1. 1. 2009
Den sejmutí: 2. 7. 2008

Přílohy

Informace

Číslo vyhlášky: 5/2008
Účinnost od: 1. 7. 2008