OZV 4/2013, o vedení technické mapy města

Město Polička

Obecně závazná VYHLÁŠKA MĚSTA Poličky č. 4//2013

o vedení technické mapy města

            Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 28. 11. 2013, č. usnesení 7 usneslo vydat na základě § 20 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje:

 1. obsah technické mapy města Poličky nad rámec základního obsahu technické mapy města[1],
 2. povinnost vlastníka stavby ohlásit a doložit změny týkající se obsahu technické mapy města,
 3. podmínky zpracování a předávání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby při plnění povinnosti podle písmene b).

Čl. 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí výkonným správcem technické mapy města subjekt, který zajišťuje tvorbu a údržbu technické mapy města včetně aktualizace jejího obsahu. Tímto subjektem je městský úřad.

 1. Za změny týkající se obsahu technické mapy města se považují
  1. výsledky výstavby objektů a sítí dopravní a technické infrastruktury na zemském povrchu, nad ním a pod ním zahrnutých do obsahu technické mapy města,
  2. výsledky stavebních činností, které ovlivňují prostorovou polohu již existujících objektů a sítí dopravní a technické infrastruktury na zemském povrchu, nad ním a pod ním zahrnutých do obsahu technické mapy města,
  3. odstranění staveb.

Čl. 3

Obsah technické mapy města nad rámec základního obsahu technické mapy města

Prvky obsahu technické mapy města, které jdou nad rámec základního obsahu technické mapy města (dále jen „prvky rozšiřující obsah technické mapy města“), jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.

Čl. 4

Ohlašovací povinnost změn týkajících se obsahu technické mapy města

Povinnost ohlásit a doložit změny týkající se obsahu technické mapy města má vlastník stavby, jejíž realizací jsou měněny prvky obsahu technické mapy města.

Čl. 5

Podmínky zpracování a předávání
geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby

(1) Vlastník stavby ohlásí změny týkající se obsahu technické mapy města předáním geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby[2] v elektronické podobě a ověřené úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem[3] výkonnému správci technické mapy města, který písemně potvrdí její převzetí.

(2) Vlastník stavby dokládá stavebnímu úřadu potvrzením o převzetí geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, že městskému úřadu byly ohlášeny změny týkající se obsahu technické mapy města podle odstavce 1

 1. u stavby, na kterou se vydává stavební povolení, spolu s návrhem na vydání kolaudačního rozhodnutí nebo spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu,
 2. u stavby, která podléhá ohlášení jednoduchých staveb a terénních úprav, spolu s oznámením o užívání stavby,
 3. u odstraněné stavby spolu s oznámením o odstranění stavby,
 4. u ostatních změn týkajících se obsahu technické mapy města do 30 dnů od provedení ohlašované změny.
 1. Podmínky zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby upravuje Provozní dokumentace technické mapy města zveřejněná na internetových stránkách města.
 2. Geodetická část dokumentace se předává
  1. na technickém nosiči dat, jehož typ je uveden v Provozní dokumentaci technické mapy města, nebo
  2. dálkovým přístupem, jehož způsob je uveden v Provozní dokumentaci technické mapy města.

Čl. 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2014.

     Jaroslav Martinů                                                                       Marie Kučerová

…………………….                                                                  ……………………..

          starosta                                                                                 místostarostka                   

Příloha k obecně závazné vyhlášce města Poličky č. 4/2013 o vedení technické mapy města

Prvky rozšiřující obsah technické mapy města

 1. Polohopis
  1. Hranice

Plot (zděný, dřevěný, kovový, živý) s rozlišením a bez rozlišení vlastníka

1.2 Stavební objekty

Pilíře

Hradby

Pevné konstrukce

 1. Zařízení dopravní infrastruktury

Místní tabule

Dopravní zrcadlo

 1. Technická infrastruktura na zemském povrchu

Kanalizace – lapač oleje

Plynovod – čichačka, kontrolní měřící vývod, odvodňovač, regulátor, kompenzátor, ochoz, lampa

Silnoproud – hlásič požární ochrany, venkovní hodiny, reproduktor

Produktovod – trvale vystrojený vrt

Kamera kamerového systému

 1. Vodstvo

Odvodňovací žlab

Protipovodňová opatření

Úvaziště lodí

 1. Zeleň

Keř

 

 1. Dopravní infrastruktura

Tunely - portály, průběhy

Jednotlivé kolejnice

 1. Podzemní objekty

Kontejner na tříděný odpad

 

 1. Technická infrastruktura

Trasy bez rozlišení nebo neznámého účelu

 1. Výškopis

Samostatné výškové body

 [1]     Vyhláška č. 233/2010 Sb., o základním obsahu technické mapy města.

[2]     § 13 odst. 5 písm. a), odst. 6 a 7 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

[3]     § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1994 Sb.

 

Přílohy

Informace

Číslo vyhlášky: 4/2013
Účinnost od: 1. 1. 2014