Veřejné zakázky, výběrová řízení a smlouvy

Aktuální veřejné zakázky

Chodník u silnice II/353, ul. Heydukova v Poličce

2. 6. 2020
Předmětem zakázky je výstavba nového pravostranného chodníku u silnice II/353 na ul. Heydukova v Poličce (směr Polička – Kamenec u Poličky – Sádek). V současné době je úsek podél silniční komunikace zatravněn nebo částečně slouží jako rigol podél komunikace. Chodci pro svůj pohyb využívají krajnici stávající komunikace. S ohledem na šířku vozovky a provoz jak motorových vozidel, tak chodců, se jedná o úsek s nebezpečím vzniku úrazu pěších. Chodník bude navazovat na stávající chodníky tak, aby byla zaručena bezpečnost a plynulost pro chodce. Navržené úpravy umožní bezbariérový provoz, bezpečné užívání osobami s omezenou zrakovou schopností a zlepší celkovou bezpečnost provozu. Chodníky a navržené úpravy pozitivně ovlivní provoz užívání. Jedná se o stavbu trvalého charakteru. Pro lepší popis výstavby chodníku byla zastaničena osa silnice II/353: Výstavba chodníku po levé straně ve směru na od Kamence do Poličky bude provedena ve staničení silnice II/353 v km 0,000 - 0,433, celkové délky 448 m, s minimální šířkou chodníku 1,5 m. Nový chodník bude proveden ze zámkové dlažby obdélník šedé barvy tl. 60 mm. V km 0,000, v km 0,049 25, v km 0,404 40 a v km 0,424 jsou navrženy vytvoření nového místa pro přecházení. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: • projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná projektantem Ing. Vítem Pučálkem, M.Bureše 809, 572 01 Polička, IČO: 04373863, odpovědný projektant Ing. Jaroslav Ondra - autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby ČKAIT 1001099 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace), • návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace), • výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 11.5.2020, č.j.: MP/11127/2020, • stavební povolení a rozhodnutí o umístění stavby ze dne 9.1.2018, č.j.: MP/00606/2018/SÚ/Pu včetně prodloužení platnosti tohoto stavebního povolení ze dne 7.8.2019, č.j.: MP/21695/2019/SÚ/Pu (příloha č. 8 zadávací dokumentace).
  Více...

Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2021 pro město Polička a jeho příspěvkové organizace

20. 4. 2020
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630 MWh (plyn - maloodběr) na období od 1.1.2021 - 31.12.2021 pro město Polička a jeho příspěvkové organizace prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno. Celkové množství dodávky je 1532 MWh.
  Více...

Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2021 pro město Polička a jeho příspěvkové organizace

20. 4. 2020
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí na rok 2021 pro město Polička a jeho příspěvkové organizace prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno. Celkové předpokládané množství dodávky je 1414 MWh.
  Více...

Výměna svítidel veřejného osvětlení v Poličce – 2. etapa

11. 3. 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v dodávce a výměně výbojkových svítidel za nová se zdrojem LED s regulací světelného toku za účelem provedení renovace soustavy veřejného osvětlení a provedení dokladujících světelně technických výpočtů prokazujících splnění požadovaných světelně-technických požadavků. Dále je předmětem výměna 9 ks stávajících stožárů a doplnění 3 ks nových stožárů do stávající soustavy. Ve městě Polička je určeno k výměně a doplnění celkem 386 ks. Účastník musí deklarovat a prokázat úsporu spotřeby elektrické energie v rozsahu předmětu díla ve výši dle jeho nabídky, minimálně ve výši 35 % při dodržení normativních hodnot pro osvětlení komunikací v souladu s ČSN EN 13 201 (blíže viz příloha č.1 této ZD). Výše požadovanou úsporu elektrické energie účastník prokáže tím, že v krycím listu nabídky vyplní instalovaný příkon jím navržených svítidel. Přičemž maximální hodnota nově navržených svítidel nesmí přesáhnout 13,548 kW. Další informace jsou uvedeny v příloze č. 1 této zadávací dokumentace — Technická dokumentace.
  Více...

Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička, Park Zahrádky, část SO 01 – Komunikace, SO 04 - Veřejné osvětlení

10. 3. 2020
Předmětem zakázky je provedení komunikací (bez mlatových povrchů) a veřejného osvětlení dle přiložené projektové dokumentace Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička, Park Zahrádky, SO 01 – Terénní úpravy a komunikace a SO 04 - Veřejné osvětlení, zpracované firmou AG ATELIER s.r.o., Komenského 533, 517 41 Kostelec nad Orlicí v lednu 2019, v návaznosti na již provedené terénní úpravy.
  Více...

Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení

7. 1. 2020
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího rodinného domu č.p. 374 na ul. Hegerova v Poličce spočívající v úpravě na bytový dům se šesti malometrážními bytovým jednotkami ve třech podlažích pro účely sociálního bydlení. V každém podlaží budou situovány vždy dvě bytové jednotky. Stávající objekt je napojen na dopravní a technickou infrastrukturu (voda, kanalizace, elektro a slaboproud). V rámci stavebních úprav bude provedena přestavba 1. a 2. NP a nástavba obytného podkroví za vzniku sociálních bytů, vč. jejich standardního vybavení (WC, sprchové kouty, kuchyňské linky s dřezem a sporákem a odvětráním kuchyní). Nově bude k objektu vybudována také přípojka plynu, která bude napojena na stávající plynovod v chodníku před objektem. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: • projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná projekční firmou WHY ME Group, s.r.o., Popovická 915/6, 101 00 Praha 10, IČ: 24746886, odpovědný projektant ing. Filip Třoska, autorizace ČKAIT 9465 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace), • návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace), • výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 7.1.2020, č.j.: MP/00379/2020, • stavební povolení ze dne 23.2.2018, č.j.: MP/04883/2018/SÚ/K (příloha č. 8 zadávací dokumentace).
  Více...

Rekonstrukce ul. Fortna, Pálená a Štěpničná v Poličce

23. 12. 2019
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce komunikací v ulici Fortna, Pálená a Štěpničná v Poličce. Do rekonstrukce jsou zahrnuty místní komunikace s povrchem z asfaltového betonu a chodníky s povrchem ze žulové dlažby. V rámci rekonstrukce komunikací se uvažuje s odstraněním stávajícího krytu s povrhem z asfaltového betonu a žulové dlažby včetně stáváních konstrukčních vrstev a s provedením nových konstrukčních vrstev komunikací. Rekonstrukce bude provedena na celou šířku ulice Fortna, Pálená a Štěpničná v Poličce. Dále je do rekonstrukce ulice Fortna, Pálená a Štěpničná zahrnuta i rekonstrukce kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení a přeložky STL plynovodu. Navrhovaná stavba je rozdělena na pět stavebních objektů: • SO – 101 Komunikace - ulice Fortna, Pálená, Štěpničná • SO – 301 Kanalizace - ulice Fortna, Pálená, Štěpničná • SO – 302 Vodovod - ulice Fortna, Pálená, Štěpničná • SO – 401 Veřejné - osvětlení ulice Fortna, Pálená, Štěpničná • SO – 501 Přeložka STL plynovodu Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: • projektová dokumentace pro provedení stavby (SO-101 Komunikace) zpracovaná generálním projektantem Lubomírem Klodnerem, Projektová a inženýrská firma, Rohozná 366, 569 72 Rohozná, IČO: 45568481, autorizace v oboru dopravní stavby, ČKAIT-0700880 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • projektová dokumentace pro provedení stavby (SO-301 Kanalizace a SO-302 Vodovod) zpracovaná Ing. Františkem Pravcem, PC PROJEKT – projekční kancelář, Suchá Lhota 22, 570 01 Litomyšl, IČO: 44403445, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT-1002372 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • projektová dokumentace pro provedení stavby (SO-401 Veřejné osvětlení) zpracovaná Ing. Petrem Hasenöhrlem, Antonína Slavíčka 691/44B, 568 02 Svitavy, IČO: 69132224, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, elektrotechnická zařízení, ČKAIT-0700990 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • projektová dokumentace pro provedení stavby (SO-501 Přeložka STL plynovodu) zpracovaná Jaroslavem Přikrylem, Františka Hrubína 778/21, 568 02 Svitavy, IČO: 11103132, autorizovaný technik pro technické zařízení budov, ČKAIT- 0700290 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace), • návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4.1 a 4.2 zadávací dokumentace), • výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 23.12.2019, č.j.: MP/35113/2019, • stavební povolení ze dne 24.7.2019, č.j.: MP/20218/2019/SÚ/Pu (příloha č. 8 zadávací dokumentace), • sdělení Vodoprávního úřadu MÚ Polička k SO-301 Kanalizace ze dne 13.6.2018, č.j.: MP/14449/2018/OÚPRaŽP/RK (příloha č. 8 zadávací dokumentace), • sdělení Vodoprávního úřadu MÚ Polička k SO-302 Vodovod ze dne 13.6.2018, č.j.: MP/14450/2018/OÚPRaŽP/RK (příloha č. 8 zadávací dokumentace), • závazné stanovisko Městského úřadu Litomyšl oddělení státní památkové péče ze dne 12.4.2018, č.j.: MěÚ Litomyšl 29052/2018 (příloha č. 8 zadávací dokumentace), • vyjádření dotčených orgánů, která jsou součástí projektové dokumentace (příloha č. 5 zadávací dokumentace). Zadavatelem stavebních objektů SO-101 Komunikace, SO-301 Kanalizace, SO-401 Veřejné osvětlení a SO-501 Přeložka STL plynovodu je Město Polička. Zadavatelem stavebního objektu SO-302 Vodovod je Svazek obcí Vodovody Poličsko. Zhotovitel musí umožnit v rámci realizace akce případnou výměnu inženýrských sítí, které spravují jiní investoři.
  Více...

Stavební úpravy hlavního mostu v parku v Poličce

20. 12. 2019
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy spočívající v celkové obnově konstrukce ocelového příhradového nýtovaného mostu. Stavba obsahuje stavební práce v tomto rozsahu: • odstranění stávající živičné vozovky na mostě, • podepření a vyzdvižení konstrukce mostu na stávajících dřevěných bárkách, • otryskání stávající konstrukce, • výměnu zkorodovaných kovových částí mostu za nové nanýtováním, • odstranění závěrných zdí a křídel mostu včetně zábradlí, • výměnu úhelníků a pásnic dolního pásu hlavních nosníků a koncových příčníků, • zesílení konstrukce v místech lokálního poškození, • nanýtování čtyř řad podélníků z válcovaných profilů HE 160 B mezi příčníky, • vyhotovení nového zavětrování mostu a nových ložisek, • otryskání nových dílů konstrukce a celkové zhotovení nové protikorozní ochrany, • přišroubování dubových hranolů o rozměrech 100 mm x 160 mm na podélníky, na nichž je uložena vozovka z dubových hranolů velikosti 80 mm x 160 mm, • opatření dřevěné konstrukce ochranným nátěrem, • zesílení opěr mostu injektáží cementovou směsí, • odstranění spárování na hloubku 100 mm a zhotovení nového spárování, • dozdění vypadaných částí zdiva, • přezdění závěrných zdí, křídel a říms mostu, • oprava části zábradlí a zhotovení nového zábradlí shodného tvaru na pravém břehu, • statické zajištění křídel mostu, terénní úpravy v okolí mostu a odstranění dřevěných bárek. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: • projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná projekční firmou POREM Ing. Pavel Starý, Kraskov 118, 538 05 Seč, IČO: 11136740, zodpovědný projektant Ing. Pavel STARÝ, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, č.osv. ČKAIT – 0700345. (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace), • návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace), • výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 20.12.2019, č.j.: MP/35068/2019, • stavební povolení ze dne 14.1.2019, č.j.: MP/01296/2019/SÚ/K (příloha č. 8 zadávací dokumentace), • závazné stanovisko Městského úřadu Litomyšl oddělení státní památkové péče ze dne 8.10.2018, č.j.: MěÚ Litomyšl 85181/2018 (příloha č. 8 zadávací dokumentace), • stanovisko NPÚ, územní odborné pracoviště v Pardubicích ze dne 27.6.2018, č.j.: NPÚ-361/51447/2018 (příloha č.8 zadávací dokumentace), • Rozhodnutí Ministerstva kultury o prohlášení ocelového mostu za kulturní památku ze dne 27.5.2019, č.j.: MK 41439/2019 OPP (příloha č.8 zadávací dokumentace).
  Více...

Rozšíření parkoviště na Sídl. Hegerova v Poličce

14. 11. 2019
Nabídka bude zpracována dle projektové dokumentace zhotovené v červenci 2019 L. Klodnerem, Rohozná, zak. č.: 05-04-19. http://leteckaposta.cz/197694829
  Více...

Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička, Park Zahrádky, část SO 01 – Terénní úpravy

20. 9. 2019
Předmětem zakázky je provedení terénních úprav dle přiložené projektové dokumentace Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička, Park Zahrádky, SO 01 – Terénní úpravy a komunikace (tj. dle situace C 05 - bez komunikací) zpracované firmou AG ATELIER s.r.o., Komenského 533, 517 41 Kostelec nad Orlicí v lednu 2019.
  Více...

Oprava části komunikace na E. Beranové a Eiseltova v Poličce, Oprava části komunikace a chodníků na ul. Bezručova a Jiráskova v Poličce

10. 9. 2019
Oprava části komunikace na E. Beranové a Eiseltova v Poličce, Oprava části komunikace a chodníků na ul. Bezručova a Jiráskova v Poličce dle projektových dokumentací zhotovených v srpnu 2019 Ing. V. Pučálkem, Polička.
  Více...

Místo pro přecházení na I/34, ul. Hegerova v Poličce

21. 8. 2019
Nabídka bude zpracována dle projektové dokumentace zhotovené v červenci 2019 společností PRODIN a.s. Pardubice, zak. č.: 3110_19_021.
  Více...

Parkoviště na ul. Na Bídě v Poličce – I. etapa, III. etapa (SO 102)

20. 8. 2019
Nabídka bude zpracována dle projektové dokumentace zhotovené v dubnu 2019 L. Klodnerem, Rohozná, zak. č.: 06-04-19.
  Více...

Parkoviště u ZŠ Na Lukách na ul. Švermova v Poličce

20. 8. 2019
Nabídka bude zpracována dle projektové dokumentace zhotovené v dubnu 2019 L. Klodnerem, Rohozná, zak. č.: 07-04-19.
  Více...

Parkoviště v lokalitě Bezručova v Poličce

20. 8. 2019
Nabídka bude zpracována dle projektové dokumentace zhotovené v dubnu 2019 L. Klodnerem, Rohozná, zak. č.: 03-04-19.
  Více...

Grafické zpracování a tisk Novin občanů města Poličky a okolí - měsíčníku „Jitřenka“

9. 8. 2019
Grafické zpracování a tisk Novin občanů města Poličky a okolí - měsíčníku „Jitřenka“, počet stran 24, náklad: 4 700 ks, formát 220 x 285 cm Požadovaný rozsah prací a služeb: - Grafické zpracování jednotlivých čísel dle návrhu zpracovaného firmou REK plus, s.r.o., Střítežská 583, Polička (příloha č. 1 výzvy) - Sazba - Prvotní korektury - Tisk - Dodání 500 ks do Informačního centra, Palackého nám. 160, předání 4 200 výtisků k distribuci prostřednictvím České pošty, s. p., pobočka Polička, Eimova 245 Závazné podmínky kvality tisku: - Formát š. 220 mm x v. 285 mm, vazba V1, 24 stran, barevnost 2/2 (black + 1 pantone), měsíční náklad 4 700 ks. - Tisk na papír soporset premium 90 g - Nadpisové písmo Vida Pro (4 řezy) a odstavcové Andulka Sans (4 řezy), oboje od grafika Františka Štorma.
  Více...

Zvýšený přechod pro chodce u ZŠ na ul. Švermova v Poličce

9. 8. 2019
Nabídka bude zpracována dle projektové dokumentace zhotovené v červenci 2019 společností PRODIN a.s. Pardubice, zak. č.: 3110_19_021.
  Více...

Zvýšený přechod pro chodce u ZŠ na ul. E. Beneše v Poličce

9. 8. 2019
Nabídka bude zpracována dle projektové dokumentace zhotovené v červenci 2019 společností PRODIN a.s. Pardubice, zak. č.: 3110_19_021.
  Více...

Stavební úpravy lávky v parku v Poličce

31. 7. 2019
Stavba představuje: - Nahrazení stávající ocelové lávky v havarijním stavu přes Bílý potok v parku lávkou novou, sestávající z ocelové svařované příhradové konstrukce s dolní mostovkou, s ocelovými příčníky I č. 200, s chodníkem z hoblovaných dubových fošen tl. 5 cm uložených na podélnících z dubových hranolů o rozměrech 12 x 16 cm, s ocelovým zábradlím a se spodní stavbou lávky, opěrami a rovnoběžnými křídly ze železového betonu. Rozpětí lávky: 12,00 m, vzdálenost hlavních nosníků: 2,22 m, šířka chodníku: 2,00 m, světlost mostního otvoru: 11,40 m. Stavba obsahuje tyto stavební objekty: - SO-01 Lávka pro pěší.
  Více...

Stavební úpravy objektu pohřební služby č.p. 579, ul. Starohradská v Poličce

18. 7. 2019
Předmětem zakázky je přístavba zděné místnosti pro úpravu zemřelého pozůstalými ke stávajícímu objektu č.p. 579, ul. Starohradská v Poličce. Dále úprava hygienického zázemí pro veřejnost, chlazení stávajících rekonstruovaných prostor pohřební služby, zpevněné plochy a výměna dveří a oken u obřadní síně. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: • projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Ing. Milanem Benešem, M. Bureše 819, 572 01 Polička, IČO: 3831001 - autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT - 1004142 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace), • návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace).
  Více...

Stavební úpravy části chodníků u silnice I/34, ul. Čsl. armády a nábřeží Svobody v Poličce

4. 7. 2019
Předmětem zakázky je oprava stávajících chodníků, a to zejména zvýšení bezpečnosti provozu a zahrnutí bezbariérových řešení. V současné době je povrch komunikaci převážně s živičným krytem, který již nesplňuje základní požadavky na něj kladené. Komunikace je navržena s krytem z betonové dlažby uloženým na nestmelené podkladní vrstvy. Odvodnění komunikace zůstane stávající, převážně zásakem do přilehlých zelených ploch. Stavebními úpravami nedojde ke změně rozhledových poměrů na dotčené ani na přilehlých komunikacích. V rámci realizace dojde k přesunu stožárů veřejného osvětlení na třech místech a výměně jednoho stožáru VO u přechodu pro chodce u Družstevní ulice. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: • projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Ing. Petrem Klusoňem, Zákrejsova 543, 572 01 Polička, IČO: 45519587, zodpovědný projektant Ing. Jan Březina – autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT - 1201979 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace), • návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace), • rozhodnutí s provedením ohlášeného stavebního záměru ze dne 14.11.2018,č.j. MP/27765/2018/SÚ/Pu (příloha č. 8 zadávací dokumentace).
  Více...

Oprava části chodníků na ul. Družstevní v Poličce

2. 7. 2019
Předmětem zakázky je oprava stávajícího chodníku umístěného před domem č.p. 886-888 a před domem č.p. 889-891 v ulici Družstevní v Poličce. Oprava chodníku bude provedena ve stávajících směrových a šířkových poměrech. Nabídka bude zpracována dle projektové dokumentace zhotovené v dubnu 2019 L. Klodnerem, Rohozná, zak. č.: 02-04-19.
  Více...

Stavební úpravy části chodníku u silnice II/362, ul. Čsl. armády v Poličce

17. 4. 2019
Předmětem zakázky je rekonstrukce části chodníků u silnice II/362, ul. Čsl. armády v Poličce. Realizací úprav budou opraveny a vytvořeny chodníky tak, aby zvýšily bezpečnost a komfort užívání. Navržené úpravy umožní bezbariérový provoz, bezpečné užívání osobami s omezenou zrakovou schopností a zlepší celkovou bezpečnost provozu. Chodníky a navržené úpravy pozitivně ovlivní provoz užívání. Jedná se o stavbu trvalého charakteru. Pro lepší popis rekonstrukce chodníku byla zastaničena osa silnice II/362: Rekonstrukce chodníku po levé straně ve směru na Jedlovou bude provedena ve staničení silnice II/362 v km 0,000 - 0,217, celkové délky 421 m, s minimální šířkou chodníku 1,3 m. Stávající chodník je převážně ze živice a zámkové dlažby a nový bude proveden ze zámkové dlažby obdélník šedé barvy tl. 60 mm. V km 0,059 50 a v km 0,210 50 jsou navrženy vytvoření nového místa pro přecházení. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: • projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Ing. Vítem Pučálkem, M.Bureše 809, 572 01 Polička, IČO: 04373863, zodpovědný projektant Ing. Jaroslav Ondra – autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace), • návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace), • souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru ze dne 6.12.2017, č.j.: MP/29890/2017/SÚ/Pu (příloha č. 8 zadávací dokumentace).
  Více...

Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení

5. 4. 2019
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího rodinného domu č.p. 374 na ul. Hegerova v Poličce spočívající v úpravě na bytový dům se šesti malometrážními bytovým jednotkami ve třech podlažích pro účely sociálního bydlení. V každém podlaží budou situovány vždy dvě bytové jednotky. Stávající objekt je napojen na dopravní a technickou infrastrukturu (voda, kanalizace, elektro a slaboproud). V rámci stavebních úprav bude provedena přestavba 1. a 2. NP a nástavba obytného podkroví za vzniku sociálních bytů, vč. jejich standardního vybavení (WC, sprchové kouty, kuchyňské linky s dřezem a sporákem a odvětráním kuchyní). Nově bude k objektu vybudována také přípojka plynu, která bude napojena na stávající plynovod v chodníku před objektem. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: • projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná projekční firmou WHY ME Group, s.r.o., Popovická 915/6, 101 00 Praha 10, IČ: 24746886, odpovědný projektant ing. Filip Třoska, autorizace ČKAIT 9465 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace), • návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace), • výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 5.4.2019, č.j.: MP/09456/2019, • stavební povolení ze dne 23.2.2018, č.j.: MP/04883/2018/SÚ/K (příloha č. 8 zadávací dokumentace), • územní souhlas ze dne 9.11.2017, č.j.: MP/27691/2017/SÚ/K (příloha č. 8 zadávací dokumentace).
  Více...

Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020 pro město Polička a jeho příspěvkové organizace

22. 3. 2019
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí na rok 2020 pro město Polička a jeho příspěvkové organizace prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno. Celkové předpokládané množství dodávky je 1404 MWh.
  Více...

Profil zadavatele

Město Polička
Palackého nám. 160
57201 Polička
Pardubický kraj
Česká republika
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ: 60053842
Výběrová řízení Veřejné zakázky Registr smluv