Veřejné zakázky, výběrová řízení a smlouvy

Aktuální veřejné zakázky

Ošetření stromů v Poličce 2023_10

18. 9. 2023
Předmětem zakázky je ošetření vybraných stromů v Poličce dle přiloženého slepého rozpočtu (Příloha č. 5), včetně úklidu a odvozu větví z místa ošetření stromů do 10 pracovních dní od ošetření a jejich likvidace a dále • pořizování fotodokumentace před a po provedení prací a její vkládání na portál https://www.stromypodkontrolou.cz/ (lze využít volně dostupnou aplikaci SPK Klient) • předávání provedených pěstebních zásahů ke kontrole na portálu https://www.stromypodkontrolou.cz/ • pořizování fotodokumentace revidovaných bezpečnostních vazeb a její vkládání na portál https://www.stromypodkontrolou.cz/ včetně zaznamenání výsledků revize se závěrem, zda je třeba vazbu vyměnit či opravit, na portál https://www.stromypodkontrolou.cz/. Předmětem zakázky jsou i další činnosti specifikované v přiloženém návrhu smlouvy (zejména v čl. III.2.).
  Více...

Modernizace technologického centra ORP Polička

24. 8. 2023
Předmětem této veřejné zakázky je modernizace HW technologického centra a další rozvoj infrastruktury pro fungování informačních systémů města Poličky a pro služby, které město v oblasti ICT zajišťuje. Materiálním účelem této veřejné zakázky „Modernizace technologického centra ORP Polička", je konkrétně: · náhrada dosluhujícího HW a SW úřadu – servery, software pro virtualizaci, OS, · náhrada dosluhujícího diskového úložiště za nové, · konsolidace síťové infrastruktury TC, · obměna databázového systému, · obměna systému zálohování technologického centra. Součástí dodávky dále bude: · Popis postupu implementačních prací. · Provedení kompletní implementace, testování jednotlivých komponent, včetně kompletního provedení testů dodané technologie, za dodržování zásad projektového řízení: o instalace příslušného HW, o instalace serverového systému, o instalace virtualizačního prostředí v HA režimu, o instalace databázových serverů, o migrace stávajících virtuálních strojů, včetně upgrade jejich operačních systémů na aktuální verze, o implementace systému zálohování celé dodané technologie, o konfigurace dodaných síťových prvků, o konfigurace SNMP monitoringu jednotlivých komponent. · Přehledné schéma s popisem uspořádání a zapojení jednotlivých komponent. · Školení administrátorů v nezbytně nutném rozsahu. · Údržba a podpora řešení dle požadavku uvedených v technické specifikaci projektu (příloha č.5 zadávací dokumentace) od přechodu do produkčního provozu. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: • Návrh smlouvy o dílo (příloha č.4 zadávací dokumentace), • Technická specifikace projektu (příloha č.5 zadávací dokumentace), • Položkový výkaz projektu - cenová kalkulace (příloha č.6 zadávací dokumentace), • Schéma zapojení modernizovaného technologická centra (příloha č.7 zadávací dokumentace).
  Více...

Rozšíření parkovacích stání na ul. Heydukova v Poličce

16. 8. 2023
Předmětem zakázky je realizace uvedené akce vč. všech dalších vyvolaných prací. Nabídka bude zpracována dle projektové dokumentace zhotovené v dubnu 2023 L. Klodnerem, Rohozná, zak. č.: 03-04-23.
  Více...

Trvalkové záhony Polička – Vrchlického a Hegerova

27. 7. 2023
Předmětem zakázky je realizace akce Trvalkové záhony Polička – Vrchlického a Zákrejsova dle přiložené projektové dokumentace, včetně výkazu výměr (viz profil zadavatele), zpracované Ing. Klárou Zápotockou, 561 14, České Libchavy 191, IČO: 73784818, v roce 2022.
  Více...

Zadláždění a rozšíření chodníku mezi Sídl. Hegerova a tenisovými kurty v Poličce

20. 7. 2023
Předmětem veřejné zakázky je rozšíření stávajícího chodníku, který je vedený od stezky pro chodce a cyklisty na pozemku parcelního čísla 6354 v katastrálním území Polička v ulici U Trati ve směru k Sídlišti Hegerova a je ukončena na chodníku, který je umístěný vedle domu č.p. 926. Chodník je umístěný v místě stávajícího chodníku, který byl realizován v roce 2017, vedení veřejného osvětlení v roce 2019. Stávající chodník bude lokálně rozšířen na levou a pravou stranu dle situace.
  Více...

Zpracování projektové dokumentace na akci: „Stavební úpravy zimního stadionu v Poličce“

4. 7. 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) zahrnující stavební úpravy zimního stadionu v Poličce. Jedná se zejména o výměnu střešní konstrukce vč. zvýšení únosnosti střechy, zateplení obvodového pláště stadionu a provedení vzduchotechniky. Požadovaný rozsah PD: Pro vydání rozhodnutí stavebním úřadem, pro provedení stavby a výběr zhotovitele (vč. projednání a vyjádření správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy, vč. PBŘ a statického posouzení, vč. tepelně-technického posouzení návrhu skladby střešní konstrukce, vč. posouzení akustiky, vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr). Položkový rozpočet a Výkaz výměr budou mimo jiné obsahovat: - uvedení pozemků příp. staveb dotčených akcí do odpovídajícího stavu vč. protokolárního předání jejich vlastníkům či správcům, - geodetické zaměření skutečného provedení stavby, - vytýčení inženýrských sítí a stavby, dokumentace skutečného provedení stavby, - provedení všech předepsaných a nutných zkoušek, - likvidace suti vč. úklidu a uložení na skládku. Pro uložení suti je nutné uvažovat skládku v Bystrém (Technické služby města Bystré, vzdálenost cca 12 km od Poličky) resp. skládku Malinové dolce (Tramon s.r.o. Litomyšl, vzdálenost cca 19 km od Poličky). Při zpracování PD je nutné ověřit, zda je skládkování na uvedených skládkách možné (v Poličce ani v bližším okolí žádná skládka není provozována). PD bude zpracována ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Stávající projektová dokumentace ke stavebním úprávam zimního stadionu v Poličce: a) DÚR+DSP - 2003-4 • SO 01 - Venkovní ledová plocha - rekonstrukce • SO 02 - Zastřešení • SO 03- Vestavba a přístavba ZS • SO 04 - Tribuna b) DPS - 2005 • SO 02 - Zastřešení c) DPS - 2008 • SO 01 - Venkovní ledová plocha - rekonstrukce d) DPS - 2010 • SO 03 - Vestavba a přístavba ZS • SO 04 - Tribuna Pro zpracování PD bude poskytnuta technická a katastrální mapa v digitální podobě, PD stávajícího stavu zimního stadionu v Poličce v listinné podobě (viz výše uvedený přehled) a dále PD na výměnu svítidel osvětlení ledové plochy z letošního roku 2023, kterou zadavatel požaduje akceptovat a zapracovat. K realizaci akce je nutné použít v max. míře pozemky ve vlastnictví zadavatele. Zadavatel předpokládá realizaci akce po etapách dle jeho finančních možností. Pro upřesnění rozsahu zadání zadavatel organizuje prohlídku místa plnění dle článku VI. odst.5) zadávací dokumentace.
  Více...

Parkoviště na ul. Luční v Poličce vč. projektové dokumentace pro rozhodnutí stavebního úřadu a pro provedení stavby

5. 6. 2023
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace a následná realizace uvedené akce vč. všech dalších vyvolaných a navazujících prací (např. vč. odvodnění parkoviště atd.). Nabídka bude zpracována dle přiloženého návrhu parkoviště – materiálové řešení se předpokládá kombinací asfaltobetonu s betonovou zámkovou, resp. betonovou vegetační dlažbou.
  Více...

Osvětlení cyklostezky Polička - Bořiny

5. 6. 2023
Předmětem veřejné zakázky je osvětlení cyklostezky Polička - Bořiny. Nabídka bude zpracována dle projektové dokumentace zhotovené v květnu 2023 společnosti Osvětlení a energetické systémy a.s., zak. č.: 2622713167.
  Více...

Stavební úpravy ulice Haškova a Erbenova v Poličce

16. 5. 2023
Předmětem veřejné zakázky budou stavební úpravy v ulici Haškova a Erbenova v Poličce, spočívající v opravě stávajících místních komunikací a chodníků. Navrhovaná stavba je řešena ve stávajících směrových, šířkových a výškových poměrech. V rámci opravy stávajících komunikací bude provedena oprava stávajícího vedení veřejného osvětlení včetně výměny lamp veřejného osvětlení, oprava vodovodu a lokální oprava kanalizace. Navrhovaná stavba je rozdělena na čtyři stavební objekty: • SO 101 – Komunikace • SO 301 – Kanalizace • SO 302 – Vodovod • SO 401 – Veřejné osvětlení Zadavatelem (investorem) technické a dopravní infrastruktury (komunikace, kanalizace a veřejné osvětlení) bude Město Polička a zadavatelem (investorem) vodovodu bude Svazek obcí Vodovody Poličsko Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: • projektová dokumentace pro provedení stavby, kterou vypracovala projekční kancelář OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 15030709; zodpovědný projektant Ing. Bohuslav Shejbal, autorizovaný inženýr pro pozemní a dopravní stavby ČKAIT 0700216 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace), • návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4.1 a 4.2 zadávací dokumentace), • vyjádření dotčených orgánů, která jsou součástí projektové dokumentace (příloha č. 5 zadávací dokumentace. Zhotovitel musí strpět a umožnit v rámci akce realizaci rozvodů optických kabelů, které bude zajišťovat jiný investor.
  Více...

Stavební úpravy zázemí u obřadní síně v budově radnice, Palackého nám. 2, Polička

26. 4. 2023
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy zázemí u obřadní síně v budově radnice, Palackého nám. 2, Polička dle projektové dokumentace zpracované firmou „bidlo!architekti“, Jírovcova 41, Brno z 8/2022, IČO: 88061523, která je přílohou výzvy č. 1 a v souladu se závazným stanoviskem Oddělení kultury a památkové péče Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 9. 12. 2022 (příloha výzvy č. 2).
  Více...

Zimní stadion Polička – výměna střešního opláštění (1.část VZ) a výměna osvětlení (2.část VZ)

4. 4. 2023
• 1.část VZ: Předmětem 1. části VZ je odstranění stávajícího střešního plechu včetně izolace a kašírované fólie. Dále budou obnaženy kotevní prvky hlavních rámů. Nově je navržena skládaná střešní konstrukce z podhledového trapézového plechu, parozábrany a vrstvy minerální izolace 200 mm. Střešní plech TP 46/ 0.63 mm budou vynášet pomocné vazničky. Přesah střechy bude připraven na budoucí zateplení stěn minerálním panelem. V důsledku přetížení střechy, aby nebyla snižována únosnost střechy budou vazníky posíleny táhlem v úrovni 7,9 m, táhlo bude zavěšeno na dvou závěsech z příhradové příčle. Pro stabilizaci tlačeného vnitřního sloupu budou doplněny rámové propojky sloupů. Pro několik diagonál budou posíleny přípoje, nebo nahrazeny ovařením. • 2.část VZ: Předmětem 2. části VZ je: − demontáž nevyhovujících svítidel a náhrada za nová LED svítidla v dohodnutých prostorech dle přiložené výkresové dokumentace a v prostoru bufetu − montáž nových LED svítidel včetně nosné lišty − úprava stávajících vývodů a vyzbrojení nových vývodů stávajícího světelného rozvaděče RO − instalace kabelových vedení nových okruhů − drobné úpravy a opravy elektroinstalace Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: • projektová dokumentace pro provedení stavby vypracovaná společností LLENTAB, spol. s r.o., Přátelství 1509/13, 104 00 Praha 10 – Uhříněves, IČO: 25079891, zodpovědný projektant Ing. Jaroslav Kosinka - autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb ČKAIT – 0602058 (příloha č. 5.1 zadávací dokumentace), • projektová dokumentace pro provedení stavby vypracovaná společností FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o., Na Hroudě 2149/19, 100 00 Praha 10, IČO: 27234835, zodpovědný projektant Petr Čížek (příloha č. 5.2 zadávací dokumentace), • neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6.1 a 6.2 zadávací dokumentace), • návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4.1 a 4.2 zadávací dokumentace).
  Více...

Stavební úpravy 1.NP a 2.NP objektu Lezník č.p.68, Polička - I.etapa

30. 3. 2023
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu čp.68 v obci Lezník. Objekt je dvoupodlažní, podsklepený, zastřešení polovalbovou střechou – podkroví bez využití. Objekt je v dobrém stavu, po statické stránce bez poruch. Nevyhovující je stav vnitřních instalací a provozní a dispoziční řešení. Jsou navrženy dispoziční a provozní úpravy ve 2.NP, včetně nových instalací. Součástí prací je provedení úprav v 1.NP – nový průvlak v rámci prodejny pro zpevnění stropu. Dále pak rozvody instalací. V celém objektu jsou navržena nová okna a vchodové dveře. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: • projektová dokumentace pro provedení stavby vypracovaná projekční kanceláří ŠAFÁŘ CZ s.r.o., Nová 205, 572 01 Polička, IČO: 288 50 106, zodpovědný projektant Ing. Petr Šafář - autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT – 0700330 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • projektová dokumentace pro provedení stavby (silnouprodá elektrotechnika), kterou vypracoval Oldřich Mervart, Gruzínská 1888/5, 568 02 Svitavy, IČO: 72901756 (příloha č.5 zadávací dokumentace), • projektová dokumentace pro provedení stavby (ZTI, VZT), kterou vypracovala projekční firma PLP Projektstav s.r.o., Rosice 336, 538 34 Rosice, IČO: 287 93 480, zodpovědný projektant Ing. Václav Pohorský - autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT – 0701248 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace), • návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace), • společné povolení stavby ze dne 26.1.2023, č.j.: MP/02592/2023/SÚ/K– vydáno Stavebním úřadem Městského úřadu Polička (příloha č. 8 zadávací dokumentace), • vyjádření dotčených orgánů (součástí projektové dokumentace – příloha č.5 zadávací dokumentace).
  Více...

Stavební úpravy interiéru Městského úřadu v Poličce, Palackého nám.160

20. 3. 2023
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy týkající se interiéru části budovy – zejména společných komunikačních ploch. Budou provedeny nové nášlapné vrstvy podlahy, obnoveny povrchy zdí a stropů, vyměněny dveře a prvky osvětlení. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: • projektová dokumentace pro provedení stavby, kterou vypracovala projekční firma ŠAFÁŘ CZ s.r.o., Nová 205, 572 01 Polička, IČO: 28850106 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • projektová dokumentace pro provedení stavby (silnouprodá elektrotechnika), kterou vypracoval Oldřich Mervart, Dětřichov 135, 568 02 Dětřichov, IČO: 72901756 (příloha č.5 zadávací dokumentace), • neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace), • návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace), • závazné stanovisko Oddělení státní památkové péče (MěÚ Litomyšl) ze dne 2.3.2021, č.j.: MěÚ Litomyšl 010437/2021 (příloha č.8 zadávací dokumentace), • vyjádření NPÚ Pardubice ze dne 23.2.2021, č.j.: NPU-361/16764/2021/Pro (příloha č.8 zadávací dokumentace).
  Více...

Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce – II.etapa

24. 2. 2023
Předmětem veřejné zakázky je stavba návazností (II.etapa) na zrealizovanou cyklostezku z Poličky do Masokombinátu (I.etapa). Stavba je umístěna na silnici I/34 a je rozdělena na dvě části: část Polička: • přechod pro chodce včetně osvětlení • úprava zastávky BUS • vjezdová brána – dělící ostrůvek část Masokombinát: • místo pro přecházení včetně osvětlení • úprava zastávek BUS Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: • projektová dokumentace pro provedení stavby s názvem „Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce – II.etapa“, zodpovědný projektant Ing. Jan Březina, Pavlovova 1249/43, 568 02 Svitavy, IČO: 02420414 - autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT – 1201979 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace), • návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace), • výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 24.2.2023, č.j.: MP/05206/2023, • společné stavební povolení (část Polička) ze dne 10.5.2021, č.j.: MP/11521/2021/SÚ/Pu – vydáno Stavebním úřadem Městského úřadu Polička (příloha č. 8 zadávací dokumentace), • společné stavební povolení (část Masokombinát) ze dne 14.12.2020, č.j.: MP/31234/2020/SÚ/Pu – vydáno Stavebním úřadem Městského úřadu Polička (příloha č. 8 zadávací dokumentace), • prodloužení společného stavebního povolení (část Masokombinát) ze dne 19.8.2022, č.j.:MP/20510/2022/SÚ/Pu – vydáno Stavebním úřadem Městského úřadu Polička (příloha č. 8 zadávací dokumentace), • vyjádření dotčených orgánů (součástí projektové dokumentace – příloha č.5 zadávací dokumentace).
  Více...

INFRASTRUKTURA POLIČKA LOKALITA JIH – I. ETAPA

17. 2. 2023
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je vybudování nové technické a dopravní infrastruktury pro napojení 21 parcel s RD v lokalitě JIH Polička, Tato infrastruktura zahrnuje výstavbu komunikací, chodníků, kanalizace, vodovodu, plynovodu, veřejného osvětlení a připojovacích objektů - energetické pilíře. Provedení stavby je uvažováno na dvě stavební etapy. V průběhu I. stavební etapy bude realizována technická infrastruktura pro napojení budoucích RD a nezbytná dopravní infrastruktura pro zajištění příjezdu a obsluhy parcel pro výstavby RD. Komunikace budou realizovány bez obrubníků, vrstev krytu asfaltobetonu a dlažby. II. stavební etapa bude realizována až po výstavbě většího počtu rodinných domů (RD). V rámci etapy budou realizovány „finální“ vrstvy krytu zpevněných ploch a vegetační úpravy. Členění stavby na objekty: → SO 00 – Připojovací objekty – energetické pilíře → SO 01 – Komunikace → SO 02 – Vodovod → SO 03 – Kanalizace → SO 04 – Plynovod → SO 05 – Veřejné osvětlení → SO 06 – Kácení a terenní úpravy → OVN – Ostatní a vedlejší náklady Zadavatelem (investorem) stavebních objektů SO 00, SO 01, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06 a OVN je Město Polička. Zadavatelem (investorem) stavebního objektu SO 02 je Svazek obcí Vodovody Poličsko. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: • projektová dokumentace pro provedení stavby, kterou vypracovala projekční kancelář BETA-PROJEKT, s.r.o., Zadní 402/1a, 568 02 Svitavy, IČO: 64257614; generální projektant Ing. Zdeněk Pavlík – vodohospodářské stavby – ČKAIT 07000356 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace), • návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4.1 a 4.2 zadávací dokumentace), • vyjádření dotčených orgánů, která jsou součástí projektové dokumentace (příloha č. 5 zadávací dokumentace.
  Více...

Podélné parkovací stání u silnice I/34, ul. Vrchlického v Poličce

17. 2. 2023
Předmětem zakázky je vybudování podélného stání u silnice I/34 na ul. Vrchlického v Poličce. Nabídka bude zpracována dle projektové dokumentace zhotovené v srpnu 2022 L. Klodnerem, Rohozná (viz. příloha zadávací dokumentace).
  Více...

Oprava části chodníků na ul. Wolkerova v Poličce

9. 8. 2022
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího chodníku umístěného podél místní komunikace ulice Wolkerova od čísla popisného 683 po číslo popisné 770 v Poličce. Do stavebních prací je zahrnuto i rozšíření stávajícího chodníku a komunikace vedle domu č.p. 770 na ulici Wolkerova.
  Více...

Výměna svítidel veřejného osvětlení v Poličce – 4. etapa

1. 8. 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v dodávce a výměně výbojkových svítidel za nová se zdrojem LED a s regulací světelného toku za účelem provedení renovace soustavy veřejného osvětlení a provedení dokladujících světelně technických výpočtů prokazujících splnění požadovaných světelně-technických požadavků. Dále jsou předmětem stavební práce týkající se výměny a doplnění 35 ks stožárů.
  Více...

Parkoviště u bytových domů na ul. V. Hálka a B. Němcové v Poličce

15. 7. 2022
Předmětem zakázky je vybudování parkoviště vedle domu č.p. 1158 na ulici V. Hálka v Poličce a parkoviště za bytovým domem č.p. 676 na ulici B. Němcové v Poličce vedle řadových garáží pro osobní automobily, dle projektové dokumentace zhotovené v květnu 2022 L. Klodnerem, Rohozná (viz příloha zadávací dokumentace).
  Více...

Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička – Park „Mezi domy“

14. 7. 2022
Předmětem zakázky je provedení parku dle projektové dokumentace zpracované firmou AG ATELIER s.r.o., Komenského 533, 517 41 Kostelec nad Orlicí v únoru roku 2022 (Příloha č. 6 zadávací dokumentace). Stavba obsahuje: - SO 01 Terénní úpravy a komunikace (komunikace pro pěší) - SO 02 Zahradní úpravy - SO 03 Herní, cvičební prvky a mobiliář – včetně veřejného osvětlení Předmět díla je blíže specifikován v oceněném výkazu výměr (příloha č. 7 zadávací dokumentace) a v návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace).
  Více...

Stavební úpravy další části komunikací na hřbitově u sv. Michaela v Poličce – I. a III. etapa

30. 6. 2022
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy chodníků na hřbitově u sv. Michaela v Poličce. Hřbitov sv. Michaela je umístěný na rohu silnice I/34 ulice Vrchlického a silnice II/353 ulice Heydukova v Poličce. Přístup na hřbitov je přes schodiště z ulice Vrchlického a ze severní strany hřbitova ulice E. Beranové. Navrhované chodníky budou doplňovat stávající chodníky, které již jsou na hřbitově vybudovány. Chodníky jsou navrženy v místě stávajících nezpevněných cest umístěných mezi hroby. Odvodnění chodníku je řešeno podélným a příčným sklonem do přilehlé zeleně.
  Více...

Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička – Park „Mezi domy“

28. 6. 2022
Předmětem zakázky je provedení parku dle projektové dokumentace zpracované firmou AG ATELIER s.r.o., Komenského 533, 517 41 Kostelec nad Orlicí v únoru roku 2022 (Příloha č. 6 zadávací dokumentace). Stavba obsahuje: - SO 01 Terénní úpravy a komunikace (komunikace pro pěší) - SO 02 Zahradní úpravy - SO 03 Herní, cvičební prvky a mobiliář – včetně veřejného osvětlení Předmět díla je blíže specifikován v oceněném výkazu výměr (příloha č. 7 zadávací dokumentace) a v návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace).
  Více...

Grafické zpracování a tisk Novin občanů města Poličky a okolí – měsíčníku Jitřenka

23. 6. 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je tisk lokálního periodika – Novin občanů města Poličky a okolí – měsíčníku Jitřenka. Požadovaný rozsah prací a služeb: - Grafické zpracování jednotlivých čísel (ukázky tvoří přílohu této výzvy) - Sazba - Prvotní korektury - Tisk Závazné podmínky kvality tisku: - Formát Š. 220 mm x V. 285 mm, vazba V1, 24 stran - Měsíční náklad 4 750 ks. - Tisk na papír ofset 80 g - Nadpisové písmo Vida 32 Pro (4 řezy) a odstavcové Andulka Sans (4 řezy), obojí od grafika Františka Štorma, IČOP 457 55 868, Špálova 206, 162 00 Praha. Další podmínky zakázky: - Grafické zpracování a sazba budou provedeny do dvou pracovních dní od předání obsahu periodika šéfredaktorkou. - Korektura obsahu bude provedena zadavatelem během jednoho pracovního dne. - Tisk bude proveden tak, aby předání k distribuci proběhlo nejpozději dva pracovní dny před koncem měsíce. - Termíny předání obsahu periodika šéfredaktorkou zhotoviteli, termíny korektur a předání k distribuci budou pro každý kalendářní rok stanoveny přílohou ke smlouvě. - Rozšíření obsahu nad 24 stran bude řešeno samostatnou objednávkou zadavatele.
  Více...

Slavnostní osvětlení městských hradeb v Poličce – I.etapa

2. 6. 2022
Předmětem zakázky je realizace nového slavnostního osvětlení městských hradeb v Poličce a hlavního mostu v parku. Projekt je rozdělen do tří etap: I. etapa – Jižní část hradeb + slavnostní osvětlení hlavního mostu (předmětem této zakázky) II. etapa – Severní a východní část hradeb (není předmětem této zakázky) III. etapa – Západní část hradeb (není předmětem této zakázky) I.etapa: Jižní část městských hradeb v Poličce Jižní část osvětlovací soustavy bude umístěna v parku pod valem v místě bývalého parkánu a bude se skládat z 15 světlometů, které budou upevněny na nových ocelových stožárcích cca 0,5 m nad terénem. Stožárky budou zabudovány do betonové základové patky. Orientační délky kabeláže: cca 490 m Příkony slavnostního osvětlení: 1260 W Slavnostní osvětlení hlavního mostu v parku Slavnostní osvětlení hlavního mostu v parku je navrženo zabudováním 24 ks lineárních světelných LED modulů o délce 1450 mm s napájecím napětím 24V DC osazených do vodorovných ocelových profilů mostu po obou jeho stranách ve výšce 870 mm nad komunikací, moduly budou připojeny přes napájecí zdroje 230V AC/24V DC (předřadníky) osazené na konstrukci pod mostovkou po obou stranách, napájení zdrojů osvětlení mostu bude zemním kabelem CYKY – J 5x4 mm2 ze stávajícího rozváděče RVO v městském parku. Napojení rozvodů slavnostního osvětlení na elektrickou energii bude provedeno ze stávajícího rozvaděče veřejného osvětlení a stávajících sloupů veřejného osvětlení. Projekt slavnostního osvětlení předpokládá inteligentní řídící systém, pro jehož realizaci je nezbytné instalovat datovou sběrnici DALI. Sběrnice DALI je napájena ze zdroje, který je umístěn v rozvaděči. Řídící systém se skládá z modulů a z ovládací řídící jednotky. Moduly spolu komunikují pomocí DALI sběrnice a umožňují indikaci provozních stavů. Všechna navrhovaná svítidla jsou uvažovaná se světelnými zdroji LED.
  Více...

Stavební úpravy části komunikace a chodníků na ul. Smetanova a P. Jilemnického v Poličce

7. 4. 2022
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy části komunikace a chodníků na ul. Smetanova a P.Jilemnického v Poličce, a to v úseku od zpomalovacího prahu u vlakového nádraží po křižovatku s ulicí Střítežská. Stavební úpravy zahrnují následující: • výměnu asfaltového povrchu místní komunikace na ul. Smetanova a P. Jilemnického • výměnu povrchů asfaltových chodníků a chodníků s poškozenou dlažbou a nerovným povrchem • přípojku pro nové 2 uliční vpusti • opravu odvodnění, čištění vpustí a přípojek • výměnu poškozených DZ, obnova VDZ • opravu opěrné zídky mezi chodníkem a parkovištěm u autobusového nádraží Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: • projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná projektantem Ing. Janem Březinou, Pavlovova 1249/43, 568 02 Svitavy, IČO: 02420414, aut. technik pro dopravní stavby, ČKAIT 1201979 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • vyjádření dotčených orgánů, správců sítí a komunikace, která jsou součástí projektové dokumentace (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č.6 zadávací dokumentace), • návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace), • výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 7.4.2022, č.j.: MP/08583/2022.
  Více...

Profil zadavatele

Město Polička
Palackého nám. 160
57201 Polička
Pardubický kraj
Česká republika
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ: 60053842
Výběrová řízení Veřejné zakázky Registr smluv