Veřejné zakázky, výběrová řízení a smlouvy

Aktuální veřejné zakázky

Rozšíření parkoviště na Sídl. Hegerova v Poličce

14. 11. 2019
Nabídka bude zpracována dle projektové dokumentace zhotovené v červenci 2019 L. Klodnerem, Rohozná, zak. č.: 05-04-19. http://leteckaposta.cz/197694829
  Více...

Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička, Park Zahrádky, část SO 01 – Terénní úpravy

20. 9. 2019
Předmětem zakázky je provedení terénních úprav dle přiložené projektové dokumentace Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička, Park Zahrádky, SO 01 – Terénní úpravy a komunikace (tj. dle situace C 05 - bez komunikací) zpracované firmou AG ATELIER s.r.o., Komenského 533, 517 41 Kostelec nad Orlicí v lednu 2019.
  Více...

Oprava části komunikace na E. Beranové a Eiseltova v Poličce, Oprava části komunikace a chodníků na ul. Bezručova a Jiráskova v Poličce

10. 9. 2019
Oprava části komunikace na E. Beranové a Eiseltova v Poličce, Oprava části komunikace a chodníků na ul. Bezručova a Jiráskova v Poličce dle projektových dokumentací zhotovených v srpnu 2019 Ing. V. Pučálkem, Polička.
  Více...

Místo pro přecházení na I/34, ul. Hegerova v Poličce

21. 8. 2019
Nabídka bude zpracována dle projektové dokumentace zhotovené v červenci 2019 společností PRODIN a.s. Pardubice, zak. č.: 3110_19_021.
  Více...

Parkoviště na ul. Na Bídě v Poličce – I. etapa, III. etapa (SO 102)

20. 8. 2019
Nabídka bude zpracována dle projektové dokumentace zhotovené v dubnu 2019 L. Klodnerem, Rohozná, zak. č.: 06-04-19.
  Více...

Parkoviště u ZŠ Na Lukách na ul. Švermova v Poličce

20. 8. 2019
Nabídka bude zpracována dle projektové dokumentace zhotovené v dubnu 2019 L. Klodnerem, Rohozná, zak. č.: 07-04-19.
  Více...

Parkoviště v lokalitě Bezručova v Poličce

20. 8. 2019
Nabídka bude zpracována dle projektové dokumentace zhotovené v dubnu 2019 L. Klodnerem, Rohozná, zak. č.: 03-04-19.
  Více...

Grafické zpracování a tisk Novin občanů města Poličky a okolí - měsíčníku „Jitřenka“

9. 8. 2019
Grafické zpracování a tisk Novin občanů města Poličky a okolí - měsíčníku „Jitřenka“, počet stran 24, náklad: 4 700 ks, formát 220 x 285 cm Požadovaný rozsah prací a služeb: - Grafické zpracování jednotlivých čísel dle návrhu zpracovaného firmou REK plus, s.r.o., Střítežská 583, Polička (příloha č. 1 výzvy) - Sazba - Prvotní korektury - Tisk - Dodání 500 ks do Informačního centra, Palackého nám. 160, předání 4 200 výtisků k distribuci prostřednictvím České pošty, s. p., pobočka Polička, Eimova 245 Závazné podmínky kvality tisku: - Formát š. 220 mm x v. 285 mm, vazba V1, 24 stran, barevnost 2/2 (black + 1 pantone), měsíční náklad 4 700 ks. - Tisk na papír soporset premium 90 g - Nadpisové písmo Vida Pro (4 řezy) a odstavcové Andulka Sans (4 řezy), oboje od grafika Františka Štorma.
  Více...

Zvýšený přechod pro chodce u ZŠ na ul. Švermova v Poličce

9. 8. 2019
Nabídka bude zpracována dle projektové dokumentace zhotovené v červenci 2019 společností PRODIN a.s. Pardubice, zak. č.: 3110_19_021.
  Více...

Zvýšený přechod pro chodce u ZŠ na ul. E. Beneše v Poličce

9. 8. 2019
Nabídka bude zpracována dle projektové dokumentace zhotovené v červenci 2019 společností PRODIN a.s. Pardubice, zak. č.: 3110_19_021.
  Více...

Stavební úpravy lávky v parku v Poličce

31. 7. 2019
Stavba představuje: - Nahrazení stávající ocelové lávky v havarijním stavu přes Bílý potok v parku lávkou novou, sestávající z ocelové svařované příhradové konstrukce s dolní mostovkou, s ocelovými příčníky I č. 200, s chodníkem z hoblovaných dubových fošen tl. 5 cm uložených na podélnících z dubových hranolů o rozměrech 12 x 16 cm, s ocelovým zábradlím a se spodní stavbou lávky, opěrami a rovnoběžnými křídly ze železového betonu. Rozpětí lávky: 12,00 m, vzdálenost hlavních nosníků: 2,22 m, šířka chodníku: 2,00 m, světlost mostního otvoru: 11,40 m. Stavba obsahuje tyto stavební objekty: - SO-01 Lávka pro pěší.
  Více...

Stavební úpravy objektu pohřební služby č.p. 579, ul. Starohradská v Poličce

18. 7. 2019
Předmětem zakázky je přístavba zděné místnosti pro úpravu zemřelého pozůstalými ke stávajícímu objektu č.p. 579, ul. Starohradská v Poličce. Dále úprava hygienického zázemí pro veřejnost, chlazení stávajících rekonstruovaných prostor pohřební služby, zpevněné plochy a výměna dveří a oken u obřadní síně. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: • projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Ing. Milanem Benešem, M. Bureše 819, 572 01 Polička, IČO: 3831001 - autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT - 1004142 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace), • návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace).
  Více...

Stavební úpravy části chodníků u silnice I/34, ul. Čsl. armády a nábřeží Svobody v Poličce

4. 7. 2019
Předmětem zakázky je oprava stávajících chodníků, a to zejména zvýšení bezpečnosti provozu a zahrnutí bezbariérových řešení. V současné době je povrch komunikaci převážně s živičným krytem, který již nesplňuje základní požadavky na něj kladené. Komunikace je navržena s krytem z betonové dlažby uloženým na nestmelené podkladní vrstvy. Odvodnění komunikace zůstane stávající, převážně zásakem do přilehlých zelených ploch. Stavebními úpravami nedojde ke změně rozhledových poměrů na dotčené ani na přilehlých komunikacích. V rámci realizace dojde k přesunu stožárů veřejného osvětlení na třech místech a výměně jednoho stožáru VO u přechodu pro chodce u Družstevní ulice. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: • projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Ing. Petrem Klusoňem, Zákrejsova 543, 572 01 Polička, IČO: 45519587, zodpovědný projektant Ing. Jan Březina – autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT - 1201979 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace), • návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace), • rozhodnutí s provedením ohlášeného stavebního záměru ze dne 14.11.2018,č.j. MP/27765/2018/SÚ/Pu (příloha č. 8 zadávací dokumentace).
  Více...

Oprava části chodníků na ul. Družstevní v Poličce

2. 7. 2019
Předmětem zakázky je oprava stávajícího chodníku umístěného před domem č.p. 886-888 a před domem č.p. 889-891 v ulici Družstevní v Poličce. Oprava chodníku bude provedena ve stávajících směrových a šířkových poměrech. Nabídka bude zpracována dle projektové dokumentace zhotovené v dubnu 2019 L. Klodnerem, Rohozná, zak. č.: 02-04-19.
  Více...

Stavební úpravy části chodníku u silnice II/362, ul. Čsl. armády v Poličce

17. 4. 2019
Předmětem zakázky je rekonstrukce části chodníků u silnice II/362, ul. Čsl. armády v Poličce. Realizací úprav budou opraveny a vytvořeny chodníky tak, aby zvýšily bezpečnost a komfort užívání. Navržené úpravy umožní bezbariérový provoz, bezpečné užívání osobami s omezenou zrakovou schopností a zlepší celkovou bezpečnost provozu. Chodníky a navržené úpravy pozitivně ovlivní provoz užívání. Jedná se o stavbu trvalého charakteru. Pro lepší popis rekonstrukce chodníku byla zastaničena osa silnice II/362: Rekonstrukce chodníku po levé straně ve směru na Jedlovou bude provedena ve staničení silnice II/362 v km 0,000 - 0,217, celkové délky 421 m, s minimální šířkou chodníku 1,3 m. Stávající chodník je převážně ze živice a zámkové dlažby a nový bude proveden ze zámkové dlažby obdélník šedé barvy tl. 60 mm. V km 0,059 50 a v km 0,210 50 jsou navrženy vytvoření nového místa pro přecházení. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: • projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Ing. Vítem Pučálkem, M.Bureše 809, 572 01 Polička, IČO: 04373863, zodpovědný projektant Ing. Jaroslav Ondra – autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace), • návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace), • souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru ze dne 6.12.2017, č.j.: MP/29890/2017/SÚ/Pu (příloha č. 8 zadávací dokumentace).
  Více...

Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení

5. 4. 2019
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího rodinného domu č.p. 374 na ul. Hegerova v Poličce spočívající v úpravě na bytový dům se šesti malometrážními bytovým jednotkami ve třech podlažích pro účely sociálního bydlení. V každém podlaží budou situovány vždy dvě bytové jednotky. Stávající objekt je napojen na dopravní a technickou infrastrukturu (voda, kanalizace, elektro a slaboproud). V rámci stavebních úprav bude provedena přestavba 1. a 2. NP a nástavba obytného podkroví za vzniku sociálních bytů, vč. jejich standardního vybavení (WC, sprchové kouty, kuchyňské linky s dřezem a sporákem a odvětráním kuchyní). Nově bude k objektu vybudována také přípojka plynu, která bude napojena na stávající plynovod v chodníku před objektem. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: • projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná projekční firmou WHY ME Group, s.r.o., Popovická 915/6, 101 00 Praha 10, IČ: 24746886, odpovědný projektant ing. Filip Třoska, autorizace ČKAIT 9465 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace), • návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace), • výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 5.4.2019, č.j.: MP/09456/2019, • stavební povolení ze dne 23.2.2018, č.j.: MP/04883/2018/SÚ/K (příloha č. 8 zadávací dokumentace), • územní souhlas ze dne 9.11.2017, č.j.: MP/27691/2017/SÚ/K (příloha č. 8 zadávací dokumentace).
  Více...

Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020 pro město Polička a jeho příspěvkové organizace

22. 3. 2019
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí na rok 2020 pro město Polička a jeho příspěvkové organizace prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno. Celkové předpokládané množství dodávky je 1404 MWh.
  Více...

Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020 pro město Polička a jeho příspěvkové organizace

22. 3. 2019
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630 MWh (plyn - maloodběr) na období od 1.1.2020 - 31.12.2020 pro město Polička a jeho příspěvkové organizace prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno. Celkové množství dodávky je 1651 MWh.
  Více...

Výměna svítidel veřejného osvětlení v Poličce

19. 3. 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v dodávce a výměně výbojkových svítidel za nová se zdrojem LED s regulací světelného toku za účelem provedení renovace soustavy veřejného osvětlení a provedení dokladujících světelně technických výpočtů prokazujících splnění požadovaných světelně-technických požadavků. Ve městě Polička je určeno k výměně a doplnění celkem 337 ks. Účastník musí deklarovat a prokázat úsporu spotřeby elektrické energie v rozsahu předmětu díla ve výši dle jeho nabídky, minimálně ve výši 35 % při dodržení normativních hodnot pro osvětlení komunikací v souladu s ČSN EN 13 201 (blíže viz příloha č.1 této ZD). Výše požadovanou úsporu elektrické energie účastník prokáže tím, že v krycím listu nabídky vyplní instalovaný příkon jím navržených svítidel. Přičemž maximální hodnota nově navržených svítidel nesmí přesáhnout 18,419 kW. Další informace jsou uvedeny v příloze č. 1 této zadávací dokumentace — Technická dokumentace.
  Více...

Pořízení nového vyvážecího vleku a štípacího stroje

8. 2. 2019
Veřejná zakázka je podle předmětu zakázky rozdělena na 2. části (ve smyslu § 101 ZZVZ): • 1.část VZ: Předmětem 1. části VZ je pořízení nového klanicového vyvážecího vleku s hydraulickým jeřábem a s drapákem pro nakládání dříví, a to k vyvážení jednotlivých sortimentů surového dřeva z lesních porostů na odvozní místa. Doplňkově bude využíván i na pomocné práce při vyvážení klestu a převozy materiálu pro ostatní lesnickou činnost (kůly na oplocenky, převozy paliva apod.). Vyvážecí vlek bude připojen k vlastnímu lesnickému kolovému traktoru Valtra N 101 a jeho využití bude prakticky na celém lesním majetku zadavatele. Specifikace požadovaných technických parametrů nového klanicového vyvážecího vleku je uvedena v příloze č. 6.1 této zadávací dokumentace. • 2.část VZ: Předmětem 2. části VZ je pořízení štípacího a krátícího stroje na palivové dřevo, který bude používán na efektivnější výrobu štípaného jehličnatého a listnatého paliva. Pracovat bude jako strojní zařízení k vlastnímu traktoru Valtra N 101. Specifikace požadovaných technických parametrů štípacího a krátícího stroje je uvedena v příloze č. 6.2 této zadávací dokumentace.
  Více...

Ošetření vybraných stromů v Poličce 2019/I

4. 2. 2019
Předmětem zakázky je ošetření vybraných stromů v Poličce dle přiloženého slepého rozpočtu (Příloha č. 5), včetně úklidu a odvozu větví z místa ošetření stromů do 10 pracovních dní a jejich likvidace (větve je také možné bezplatně složit, narovnané v jednom směru, na určeném pozemku města ve vzdálenosti do 2,5 km od centra města Poličky) a provedení záznamu arboristy o provedeném ošetření na http://www.stromypodkontrolou.cz/.
  Více...

Modřecký rybník - rekonstrukce objektů

4. 12. 2018
Předmětem zakázky je celková rekonstrukce základních funkčních objektů průtočného Modřeckého rybníka, a to spodní výpusti a bezpečnostního přelivu a dále opravu navazující části hráze. Modřecký rybník je historické vodní dílo, které je zobrazeno již na mapách 2. vojenského (Františkova) mapování z let 1836-1852. Tento průtočný rybník je situován na pozemcích v údolnici nad silnicí Polička - Modřec, přičemž silnice prochází po tělese hráze. Rybník je prakticky po celém obvodu obklopen pásem náletových trvalých porostů, a to jak stromového tak i keřového patra, na které dále navazují pozemky trvalých travních porostů v těsném okolí a navazující údolnici a dále rovněž orné půdy. V rámci projektu bude provedena celková rekonstrukce základních funkčních objektů rybníka, jako je vypouštěcí zařízení a bezpečnostní přeliv. Vzhledem k možnostem situování těchto objektů bylo rozhodnuto, že vše bude nově řešeno formou sdruženého funkčního objektu, přičemž navazující odpad bude plynule napojen na pokračující koryto vodního toku pod hrází rybníka. V rámci stavby bude dále rovněž provedena rekonstrukce a opevnění související části hráze rybníka. Veškeré stavební práce budou provedeny pouze v rozsahu původních pozemků rybníka a jeho hráze. Hlavním cílem projektu je zajištění bezpečnosti vodního díla a protipovodňová ochrana údolí pod rybníkem. Realizací celého záměru v této lokalitě dojde zároveň ke stabilizaci významného krajinného prvku. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: • projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby Ing. Miroslavem Skryjou, Vejmluvova 401/82, 591 02 Žďár nad Sázavou, IČO: 67518214 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace), • neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace), • stavební povolení ze dne 21.4.2017, č.j.: MP/08126/2017/OÚPRaŽP/RK (příloha č. 8 zadávací dokumentace).
  Více...

Masarykova základní škola Polička - vzduchotechnika pavilonu 1.stupně

20. 9. 2018
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy objektu Rumunská č.p.733 v Poličce. Jedná se o provedení opatření k zajištění nucené výměny vzduchu v třídách pavilonu 1. stupně ZŠ TGM Polička. V objektu bude instalována VZDT jednotka a potrubí, budou prováděny související stavební úpravy uvnitř objektu. Nasávání a výdech vzduchu ze systému bude proveden nad střechu. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: • projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná projekční firmou ŠAFÁŘ CZ s.r.o., Nová 205, 572 01 Polička, IČO: 28850106, zodpovědný projektant Ing. Petr Šafář – autorizovaný inženýr pro pozemní stavby – ČKAIT 0700330, (příloha č. 5.1 zadávací dokumentace) - stavební část, • projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná projekční firmou INTERKLIMA spol. s r.o., Semtín 92, 533 53 Pardubice (příloha č. 5.2 zadávací dokumentace) – instalace VZDT jednotky + měření a regulace (MaR), • energetický posudek, PENB a EŠOB zpracovaný firmou DD Energo, s.r.o., Tyršova 237, 570 01 Litomyšl, IČO: 25276417, energetický specialista p. Jaromír Džbánek, číslo oprávnění 0203 (příloha č. 6 zadávací dokumentace), • návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace), • neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 7 zadávací dokumentace), • stavební povolení ze dne 20.3.2018, č.j.: MP/06775/2018/SÚ/K (příloha č. 9 zadávací dokumentace).
  Více...

Rekonstrukce LC Borovská hlavní a Ke Štěrbáku v k.ú. Borová u Poličky a Pustá Rybná

19. 9. 2018
Předmětem zakázky je rekonstrukce stávajících lesních cest, které se nachází v katastrálním území Borová u Poličky a Pustá Rybná. Do rekonstrukce jsou zahrnuty dvě lesní cesty. Lesní cesty slouží pro pojezd dopravní techniky užívané při obhospodařování lesních pozemků. První lesní cesta je označena P 001 Borovská cesta a je napojena na silnici I/34 (Borová – Hlinsko). Sjezd na lesní cestu je po levé straně silnice I/34 ve směru na Hlinsko cca 1,50km od konce obce Borová. Lesní cesta je na začátku lesa opatřena závorou. Rekonstrukce lesní cesty bude vedena ve stávajících směrových poměrech. Délka rekonstruované části bude 2,06981 km. Druhá lesní cesta je označena P 005 Ke Šterbáku. Tato lesní cesta na konci úseku kříží lesní cestu první. Začátek rekonstruované části bude v tomto křížení, konec opravované části bude u stávající závory ve směru na Pustou Kamenici. Rekonstrukce lesní cesty bude vedena ve stávajících směrových poměrech. Délka rekonstruované části bude 0,99574 km. Po rekonstrukci budou lesní cesty vykazovat parametry lesních odvozních cest 2L 4,5/30 a 2L 4,0/30 podle ČSN 73 6108 Lesní dopravní síť. Konstrukce lesních cest je navržena z kameniva zpevněného popílkocementovou suspenzí pro lesní cesty „KAPS-LE“ (fr. 32-63mm), tl. 200 mm, v souladu s ČSN 73 6127-4 se změnami stanovenými Ministerstvem zemědělství ČR. KAPS-LE je vrstva vytvořená z kamenné kostry po prolití a zavibrování vysokopevnostní popílkocementovou suspenzí, která je zejména určená pro kryty účelových komunikací.
  Více...

Ošetření vybraných stromů v Poličce 2018/II

14. 8. 2018
Předmětem zakázky je ošetření vybraných stromů v Poličce dle přiloženého slepého rozpočtu (Příloha č. 5), včetně úklidu a odvozu větví z místa ošetření stromů do 10 pracovních dní a jejich likvidace (větve je také možné bezplatně složit, narovnané v jednom směru, na určeném pozemku města ve vzdálenosti do 2,5 km od centra města Poličky) a provedení záznamu arboristy o provedeném ošetření na http://www.stromypodkontrolou.cz/.
  Více...

Profil zadavatele

Město Polička
Palackého nám. 160
57201 Polička
Pardubický kraj
Česká republika
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ: 60053842
Výběrová řízení Veřejné zakázky Registr smluv