Město Polička

Schválený rozpočet 2017

    v tis.Kč
    Schválený rozpočet
Ř.č. Text 2017
1 Běžné příjmy 196 339,0
2 v tom: daňové příjmy 135 455,0
3           nedaňové příjmy 60 884,0
4 Běžné dotace (neinvestiční transfery) 21 428,0
5 Kapitálové příjmy 15 848,0
6 Kapitálové dotace (investiční transfery) 12 930,5
7 Financování - úvěr 20 000,0
8 Financování - čerpání fondů 2 033,5
9 Financování ze zdrojů minulých let 54 004,9
10 Celkem 322 583,9
11 Běžné výdaje 167 718,7
12 Běžné výdaje kryté dotacemi 21 428,0
13 Kapitálové výdaje 119 051,5
14 Kapitálové výdaje kryté dotacemi 12 930,5
15 Financování - splátky jistin úvěrů 1 455,2
16 Celkem 322 583,9
     
     
  Mimorozpočtová rezerva  7 417,8

 

  Příjmy běžného rozpočtu v tis.Kč
    Schválený rozpočet
Ř.č. Druh příjmu 2017
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 23 893,0
2 Lesní hospodářství 27 810,0
3 Školství 3 201,6
4 Kultura a sport 2 485,0
5 Doprava 2 620,0
6 Činnost místní správy 19 434,4
7 Městská policie  1 150,0
8 Sociální věci 1 042,0
9 Veřejné práce 677,0
10 Místní hospodářství 6 264,0
11 Komunální služby  245,0
12 Pokladní správa 128 945,0
13          daňové příjmy 128 835,0
14          nedaňové příjmy 60,0
15          transfery 50,0
16 Běžné příjmy celkem 217 767,0
17    
18 Financování  
19 čerpání zůstatku sociálního fondu 5,5
20 čerpání fondu oprav Sídliště Hegerova A a B 2 028,0

 

  Příjmy kapitálového rozpočtu v tis.Kč
    Schválený rozpočet
Ř.č. Druh příjmu 2017
1 Kapitálové dotace, příspěvky (investiční transfery) 12 930,5
2      na nákup požárního vozidla SDH Střítež a Lezník 1 067,0
3      na cyklostezky 8 363,5
4      na rekonstrukci chodníku ul. Zákrejsova 3 500,0
5 Lesní hospodářství 339,0
6 Místní hospodářství  14 530,0
7 Pokladní správa 979,0
8 Kapitálové příjmy celkem 28 778,5

 

  Výdaje běžného rozpočtu v tis.Kč
    Schválený rozpočet
Ř.č. Druh výdaje 2017
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 8 678,0
2 Požární ochrana a krizové řízení 1 275,0
3 Osadní výbory 2 156,0
4 Lesní hospodářství 15 850,0
5 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 1 248,0
6 Školství 18 151,6
7          MŠ Rozmarýnek Polička (příspěvek) 1 461,4
8          MŠ Hegerova Polička (příspěvek) 669,1
9          MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek) 611,0
10          MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek) 1 409,0
11          MŠ Luční Polička (příspěvek) 1 887,1
12          Masarykova ZŠ Polička (příspěvek) 4 491,0
13          ZŠ Na Lukách Polička (příspěvek) 4 577,0
14          Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek) 586,0
15          ZUŠ BM Polička (příspěvek) 515,0
16          Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek) 1 074,0
17          ostatní  871,0
18 Kultura a sport 33 226,0
19          Městská knihovna Polička (příspěvek) 3 271,0
20          Tylův dům (příspěvek)  5 908,0
21           v tom: na činnost 4 788,0
22                     na festivaly 1 120,0
23          Divadelní spolek Tyl (dotace) 850,0
24          Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek) 4 935,0
25          Hrad Svojanov  3 226,0
26          T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace) 7 184,0
27          regenerace památek 3 100,0
28          Jitřenka a Ročenka 930,0
29          Mariánský (morový) sloup  2 500,0
30          ostatní 1 322,0
31 Doprava 714,0
32            městská doprava 290,0
33 Činnost místní správy 47 093,7
34           místní zastupitelské orgány 3 348,0
35           činnost místní správy 43 745,7
36 Městská policie 2 159,0
37 Sociální věci 5 901,0
38           DPS "Penzion" Polička (příspěvek) 3 664,5
39           ostatní  2 236,5
40 Veřejné práce 1 285,0
41 Místní hospodářství  4 461,0
42 Komunální služby 18 530,0
43          údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení 13 660,0
44          opravy komunikací a ostatní služby 4 870,0
45 Pokladní správa 28 418,4
46          dotace neziskovým organizacím 6 216,0
47          úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní 22 202,4
48 Běžné výdaje celkem 189 146,7

 

  Výdaje kapitálového rozpočtu v tis.Kč
    Schválený rozpočet
Ř.č. Druh výdaje 2017
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 14 720,0
2 Požární ochrana a krizové řízení 2 510,0
3 Osadní výbory 50,0
4 Lesní hospodářství 950,0
5 Školství 2 451,0
6           příspěvky příspěvkovým organizacím 2 451,0
7 Kultura a sport 530,0
8 Doprava 70,0
9 Činnost místní správy 3 350,0
10 Sociální věci 76,0
11 Místní hospodářství  5 263,0
12 Komunální služby 101 587,0
13           PD rekonstrukce ul.Šaffova a Tylova 10 000,0
14          lokalita Bezručova 47 500,0
15          parkoviště 3 050,0
16          chodníky 6 200,0
17          cyklostezky 10 695,0
18          plavecký bazén 10 000,0
19          ostatní  13 042,0
20          veřejné osvětlení 100,0
21          PD a rekonstrukce ul. Riegrova,  U Masných krámů, Hradební 1 000,0
22 Pokladní správa (dotace neziskovým organizacím) 425,0
23 Kapitálové výdaje celkem 131 982,0
24    
25 Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)  
26 SFŽP splátky za půjčku na kanalizaci 459,0
27 Hypotéka na Sídliště Hegerova A 201,4
28 Hypotéka na Sídliště Hegerova B 385,8
29 Hypotéka na M.Bureše II. 409,0
30 Celkem 1 455,2