GDPR

Město Polička (dále také jen „město“) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Město je správcem i zpracovatelem osobních údajů.

Kontaktní údaje správce:
Město Polička
Palackého nám. 160
570 01 Polička
tel.: +420 461 723 888
e-mail: epodatelna@policka.org
ID datové schránky: w87brph

Účel zpracování osobních údajů - Město jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účely výkonu státní správy a výkonu samosprávy.

Právní základ zpracování osobních údajů - osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány, pokud je zpracování nezbytné pro:

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání úřadům, institucím či jiným orgánům není městu uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu neudělil subjekt údajů souhlas. Správce nepředpokládá, že budou osobní údaje předány do třetích zemí (mimo EU).

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této předem definované doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovávány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů právo:

Požadavku subjektu údajů budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR. V případě, že nebude subjekt údajů s vypořádáním požadavků souhlasit, má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Na základě povinnosti uložené obecným nařízením jmenovalo město pověřence pro ochranu osobních údajů, který plný úkoly dle článku 39 GDPR a je pro subjekty údajů kontaktní osobou pro řešení dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Keystone Company a.s.
Praha 10, Vinohrady, Korunní 2569/108
IČO: 05983649
Titul, jméno a příjmení: Ing. Radek Vrňák
E-mailová adresa: policka.dpo@keystonecompany.cz